งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt1 แนวคิดเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ (Quantitative Analysis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt1 แนวคิดเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ (Quantitative Analysis)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt1 แนวคิดเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ (Quantitative Analysis)

2 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt2 การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ในการรวบรวม ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆที่ เกี่ยวข้องนำมาประเมินขึ้น เป็นตัวเลข โดยใช้หลัก ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์ และสถิติ เป็นเครื่องมือ แก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โดย มีวัตถุประสงค์ที่จะหาวิธีที่ดี ที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรให้ดีขึ้น

3 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt3 Scientific Method

4 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt4 Observation  การที่สามารถบ่งชี้ ปัญหา (Identify Problems) และนำมา เป็นเหตุผลในการ ตัดสินใจเพื่อค้นหา ปัญหา

5 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt5 Definition of the Problem  “Why”  รวบรวมตัวแปรต่างๆ ที่ สัมพันธ์กับปัญหาเพื่อ สรุปเป็นสาเหตุที่สำคัญ ในการหาคำตอบขั้น ต่อไป

6 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt6 Formulation of a Hypothesis  ความเชื่อที่เป็นไป ได้มากที่สุดตามเหตุและ ผลที่ได้สังเกตมา  อยู่ในรูปของ ความสัมพันธ์ระหว่าง เหตุและผล หรือตัว แบบจำลอง (Model)

7 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt7 Experimental  การทดลองใช้ สถานการณ์ที่สามารถ ควบคุมได้ หรือการ ทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis)  ได้รับการยอมรับก็ สรุปผลและนำออก เผยแพร่

8 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt8 Conclusion  เพื่อกำหนดว่าข้อ สมมติฐานนั้นสามารถ สรุปเป็นหลักการและ แนวคิดหรือตั้งเป็น ทฤษฎีได้อย่างไร

9 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt9 Quantitative Analysis Research Result Best OptimalFinding Scientific Method

10 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt10 วิวัฒนาการ  ต้นศตวรรษที่ 20 Frederic W. Tayler ได้เขียนหนังสือชื่อ “ การจัดการเชิง วิทยาศาสตร์ ”(Scientif ic management)  ประยุกต์กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม

11 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt11 การนำระเบียบวิธีทาง วิทยาศาสตร์ มาใช้ใน การ วิเคราะห์เชิง ปริมาณ

12 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt12 Problem analysis  สามารถบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ ทำให้เกิดปัญหาและ รูปแบบคำตอบที่ ต้องการ

13 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt13 Development a model  พิจารณาปัญหาว่า สอดคล้องกับตัวแบบที่ ใช้หรือไม่  พิจารณาข้อมูลที่เพียง พอที่จะมีในการสร้างตัว แบบและการหาตอบที่ เหมาะสม

14 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt14 Collection data  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ ใช้ในการสร้างตัวแบบ หรือเพื่อหาคำตอบ ต่อไป

15 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt15 Calculating data  การใช้ศาสตร์ทางด้าน คณิตศาสตร์, สถิติ, หลักการจัดการ เพื่อหา คำตอบที่เหมาะสมที่สุด สำหรับสถานการณ หนึ่งๆ

16 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt16 Testing the Solution  ศึกษาถึงการนำตัวแบบ และคำตอบ ไปใช้ว่ามี ความเป็นไปได้และเสี่ยง ต่อสถานการณ์ที่จะ เกิดขึ้นจริงมากน้อย เพียงใด

17 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt17 Implementation  การนำตัวแบบและ คำตอบที่ได้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานโดยเลือก ทางเลือกที่พิจารณา แล้ววาสอดคล้องกับ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ อย่างถูกต้อง

18 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt18 กระบวนการ ตัดสินใจในการ วิเคราะห์เชิง ปริมาณ

19 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt19 การวิเคราะห์ปัญหาการสร้าง ตัวแบบ การ รวบรวม ข้อมูล การหา ผลลัพธ์ 1

20 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt20 1 การทดสอบ ผลลัพธ์ นำไป แก้ปัญหา YES NO ขั้นตอน การสร้างตัวแบบ

21 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt21 ประโยชน์  ช่วยในการตัดสินใจใน แต่ละขั้นตอนได้ตั้งแต่ เริ่มลงทุน  จนถึง ขั้นตอน สุดท้ายใน การผลิตหรือการจัด จำหน่าย  ทำให้ตัดสินใจได้อย่าง มั่นใจมากขึ้น

22 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt22 ความล้มเหลวของการ นำไปใช้  การระบุปัญหาผิด  ใช้เวลามากเกินไป  เสียค่าใช้จ่ายสูง  เน้นทฤษฎีมากไป

23 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt23 ความล้มเหลวของการ นำไปใช้  เกิดการต่อต้านจาก ผู้เกี่ยวข้อง  ขาดการยอมรับและ เชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง

24 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt24 แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ปัญหา 1. เกิดขึ้นตามสภาพที่ แน่นอน 2. เกิดขึ้นตามสภาพที่ ไม่แน่นอน ลักษณะของงานที่ใช้กับ QA

25 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt25 1. เกิดขึ้นตามสภาพที่ แน่นอน 1.1 ปัญหาการจัดสรร ทรัพยากรที่มีจำกัดให้ เป็นประโยชน์มากสุดบน หลายทางเลือก - ใช้การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear programming) { ใช้กับปัญหาขนส่ง, การมอบหมายงาน }

26 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt26 1.2 ปัญหาการควบคุม - การควบคุม + ติดตาม งานที่ใช้เวลานาน และ ซับซ้อน - ใช้ PERT และ CPM ( Program Evaluation Review Technique) ( Critical Path Method )

27 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt27 2. เกิดขึ้นตามสภาพที่ไม่ แน่นอน 2.1 ปัญหาสินค้าคงเหลือ - ตัวแบบสินค้าคงคลัง (Inventory Model) 2.2 ปัญหาการรอคอย - ตัวแบบการรอคอย (Queuing Model)

28 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt28 2.3 ปัญหาการแข่งขัน - ทฤษฎีเกม (Game Theory) 2.4 ปัญหาการ พยากรณ์ 2.4.1 ข้อมูลใน อดีตเพียงพอที่จะ พยากรณ์อนาคต - อนุกรมเวลา Box Jenkins, Markov Model

29 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt29 2.4.2 ข้อมูลสิ่งที่จะ พยากรณ์ถูกกำหนดโดย ปัจจัยอื่น - การวิเคราห์การถดถอย (Regression Analysis)

30 S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt30 Exercise 1 ข้อ 1,2,4


ดาวน์โหลด ppt S.CHINNABUTRc:\..\qa1.ppt1 แนวคิดเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ (Quantitative Analysis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google