งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์และการบริหารทีมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์และการบริหารทีมงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Email : k.thirasak@gmail.com มนุษยสัมพันธ์และการบริหารทีมงาน

2 เข้าใจ ตนเอง เข้าใจ พฤติกรรม สัมพันธภาพ เข้าใจ ผู้อื่น - วิเคราะห์ ตนเอง - รู้จุดเด่น – จุด ด้อย - รู้เป้าหมาย ของชีวิต - รู้ธรรมชาติของคน - รู้ความต้องการของ คน - รู้ทัศนะชีวิต - วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล (UNO) - วิเคราะห์การสื่อสาร ระหว่างบุคคล (TA) องค์ประกอบสำคัญของมนุษยสัมพันธ์

3 มีพฤติกรรม (Behavior) เป็นสัตว์สังคม (Social Animal) ใช้อารมณ์และเหตุผล (Rational, but Emotional) เห็นแก่ตัว (Selfish) ต้องการความมั่นคง (Seek Security in life) ชอบความแปลกใหม่ (Look for Novelty) เห็นความผิดของคนอื่นมากกว่าความผิดของ ตนเอง (Recognize Other’s faults more than his Own) ชอบตัดสินคนด้วยข้ออนุมาน (Judge Other with Inference rather than Facts) ธรรมชาติของคน (Understand Human Nature)

4 คือ ข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงได้หรือสิ่งที่ ประสบพบด้วยตนเอง An Information that is certainly know to have occurred, or to be true, datum of experience คือ การเดา การใช้เหตุผลว่ามันเป็นความ จริง เป็นความคิด An Information which we deduce from own thinking or is concluded from some evidence we experience ข้อเท็จจริง (FACT) ข้ออนุมาน (Inference)

5 บรรยากาศการทำงาน สนับสนุนปกป้องตนเอง การแก้ปัญหา ร่วมกัน การแก้ปัญหา ร่วมกัน การพรรณนา การพรรณนา การเห็นใจ การเห็นใจ จริงใจตาม ธรรมชาติ จริงใจตาม ธรรมชาติ การควบคุม การควบคุม การประเมิน การประเมิน การวางตัว เป็นกลาง การวางตัว เป็นกลาง ใช้กลยุทธ์ ใช้กลยุทธ์

6 ปัญหาและอุปสรรคของการ ทำงานเป็นทีม การออมแรงภายในทีม การโยนความรับผิดชอบใน การทำงาน ปัญหาจากผู้บริหาร เช่น ไม่ มีนโยบายชัดเจน ขาดภาวะ ผู้นำ ขาดการวางแผน ฯลฯ

7 ปัญหาและอุปสรรคของการ ทำงานเป็นทีม ( ต่อ ) ปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ขาดเป้าหมายร่วมกัน ขาดความรับผิดชอบ ขาด ขวัญกำลังใจ ขาดการแบ่งปัน ข้อมูล ฯลฯ ปัญหาจากสภาพแวดล้อม เช่น ระบบงานซ้ำซ้อน ขาด การประสานงาน ระบบข้อมูล ขาดประสิทธิภาพ การสื่อสาร ที่ไม่เป็นมิตร

8 แนวทางการแก้ไขหรือลด ปัญหา ตระหนักรู้ถึงปัญหา ประชุมร่วมกัน ค้นหาสาเหตุของปัญหา ร่วมกัน ค้นหาแนวทางในการ แก้ปัญหาร่วมกัน ดำเนินการตามแนวทางที่ได้ กำหนดร่วมกัน ติดตามและประเมินผลร่วมกัน

9 ความไว้วางใจ (TRUST) ความร่วมมือร่วมใจ (Cooperation) การสื่อสารเปิดเผย (Level of Communication) องค์ประกอบการเสริมพลังแห่ง การหล่อหลอม

10 สร้างความไว้วางใจได้ อย่างไร คุณธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ เปิดเผย เปิดเผย ตรงไปตรง มา ตรงไปตรง มา

11 การพัฒนาตนเองเพื่อ Teamwork ค้นหาจุดบอด ค้นหาจุดบอด ลดจุดซ่อนเร้น ลดจุดซ่อนเร้น สร้างจุดเปิดเผย สร้างจุดเปิดเผย ถาม - ฟังความคิดเห็น มากขึ้น ถาม - ฟังความคิดเห็น มากขึ้น กล้าเปิดเผยและแสดง ความคิดเห็น กล้าเปิดเผยและแสดง ความคิดเห็น

12 Synergy (Win- Win) ความ ร่วมมือ ความ ไว้ใจ ระดับการสื่อสาร Respect (Compromise) Defensive (Lose- Lose) (Assess your Synergy) 70 50 30 70 50 30 10 30 50 70 10

13 กิจกรรมการ สื่อสาร “ ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์มีคนรักรส ถ้อยอร่อยจิต “ ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์มีคนรักรส ถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะ ถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจา ” แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะ ถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจา ” สุนทรภู่

14 เรา - We ขอบคุณ - Thank you. ขอแรงหน่อย - If you please คุณเห็นว่าไง - What is your opinion? คุณทำดีจังเลย - You did a good job. ฉันยอมรับว่าฉันผิด - I admitted I Made a mistake. ทักษะการสื่อสาร : คำพูดที่ควรพูด

15 หลักการสื่อสาร : ปิย วาจา พูดสิ่งที่เขาเด่น พูดสิ่งที่เขาเพิ่ง ได้รับ พูดชมคนใกล้ชิด พูดให้ระบายทุกข์

16 คำพูดกวนใจ “ เป็นไปไม่ได้ ” “ วิธีนี้ไม่ได้เรื่อง ” “ ขอให้อยู่ในโลกความ จริงหน่อย ” “ คุณนี่ไม่มีความ รับผิดชอบเลย ” “ คุณนี่ก็เหมือนกับ เพื่อนๆ คุณ ” “ คุณจบที่ไหนมานะ ” “ คนอื่นเขาทำเสร็จไป ตั้งนานแล้ว ”

17 คำพูดถูกใจ “ เป็นไปได้ ” “ ดีแล้ว ” “ วิธีนี้ใช้ได้ ” “ มีอะไรให้ช่วย บ้างไหม ” “ เหนื่อยไหม ”

18 คำพูดที่แสดงความ เข้าใจ “ ผมเข้าใจว่าตอนนี้คุณเครียดกับ งานมาก ผมยินดีให้กำลังใจคุณเพื่อสู้ ต่อไป ” “ ผมเองไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เหมือนกัน แต่ผมก็เข้าใจถึงความจำเป็น ในเรื่องนี้...” “ หัวหน้าคุณคงใจร้อนไปนิด เรา คงต้องทำความ เข้าใจกับเขาให้มากขึ้น ” “ ผมเชื่อว่าคุณได้พิจารณาอย่าง รอบคอบแล้ว ”

19 การเป็นผู้ฟังที่ดี “ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จคือ ผู้ที่พูดน้อยและฟังให้มากขึ้น ” “ คำอวยพรจะบังเกิดกับผู้ที่เข้าใจ ในสิ่งที่เขาได้ ฟังอย่างดีและ อย่างฉลาด ( เท่านั้น )” “Blessed are those who understand for they have listened wisely and well”

20 เทคนิคการฟัง (Listening Technique) - เงียบเป็น คิดตามเรื่องที่พูด, จับประเด็น - ไม่โต้เถียง - ไม่แทรกพูด - ผงกศีรษะ - ไม่เร่งรัดผู้ฟัง - ทำเสียงในคอ (option) - ทวนคำหรือทวนวลี, ทวน ประโยค - ไม่ขัดคอ - ฟังอย่างตั้งใจจนจบ “ พยายามเข้าใจคนอื่น แล้วท่านจะ เป็นที่เข้าใจ ”

21 ความหมายของ Listen Look at & Lean Over Intentionally & Interestingly Silence & Smile Think accordingly Empathic Understanding Nodding & Nurturing

22 ลักษณะผู้ฟังที่ไม่ดี ฟังแล้วคิดโต้แย้ง ขัดคอหรือขัดจังหวะ ด่วนสรุป มองที่อื่น ไม่สนใจฟัง รวบรัด เร่งเร้าผู้ฟัง คุมอารมณ์ไม่อยู่

23 ลักษณะการทำงานเป็นทีม ที่ต้องระวัง 1. Group think 2. Social Loafing 3. Buster Rate (Social Pressure) 4. Risky Shift phenomena

24 “ คน ” “ สินค้า ” กำไร ในที่สุด การดำเนินธุรกิจทั้งหมด อาจจะเหลือ คำ 3 คำเท่านั้นก็คือ “ คน ” (people) “ สินค้า ” (product) และ กำไร (profit) คนนั้นต้องมาก่อน ถ้าหากปราศจาก ทีมงานที่ ดี คุณก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากกับอีก 2 คำที่เหลือ people, product and profit. “In the end, all business operations can be reduced to three words: people, product and profit. People come first. Unless you’ve got a good team you can’t do much with the other two” Lacocca, 1986


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์และการบริหารทีมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google