งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ความหมาย ภูมิปัญญา (wisdom) หมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อและ ศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์เพื่อ การดำรงชีวิต ที่สืบทอดกันมาแต่อดีตจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ความหมาย ภูมิปัญญา (wisdom) หมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อและ ศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์เพื่อ การดำรงชีวิต ที่สืบทอดกันมาแต่อดีตจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ความหมาย ภูมิปัญญา (wisdom) หมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อและ ศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์เพื่อ การดำรงชีวิต ที่สืบทอดกันมาแต่อดีตจน ปัจจุบัน

2 ภูมิปัญญาการทำน้ำตาล

3 ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา ชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทยหมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อที่สืบทอด พัฒนาและเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของคน ไทยได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย

4

5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา ชาวบ้านหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดขึ้นได้เองและนำไปใช้แก้ปัญหาในการ ดำเนินชีวิต ซึ่งได้สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตจนปัจจุบัน

6

7 ความแตกต่างระหว่างภูมิปัญญาไทย กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และ ความสามารถโดยรวมเป็นที่ยอมรับ ระดับชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้และ ความสามารถในระดับท้องถิ่นซึ่งมีเขตจำกัด แต่ละท้องถิ่น

8 อะไรเป็นภูมิปัญญาไทยและอะไรเป็นภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ภาษาไทยกลาง การดูฤกษ์แต่งงาน ปลูกเรือน ภาษาปักษ์ใต้ “ แกะ ” เครื่องมือเก็บข้าวของคนภาคใต้

9 ความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่เหมือนกันกล่าวคือใช้เพื่อการแก้ปัญหาในการ ดำรงชีวิต

10 สภาพทั่วไปของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคใต้ ผู้คนในภาคใต้ประกอบด้วยหลายชาติ พันธุ์ได้แก่คนมาเลย์ คนจีนและคน ไทยสยาม สภาพทั่วไปของภูมิปัญญา ภาคใต้จึงมีหลากหลาย ตามวัฒนธรรม ของแต่ละชาติพันธุ์

11 เรือกอและ ภูมิปัญญาของมุสลิม

12 เรือมาดภูมิปัญญาคนไทยสยามในท้องถิ่นที่ทำ มาหากินในแหล่งน้ำจืด

13 เรือปกชุ่นภูมิปัญญาคนไทยเชื้อสายจีน

14 แจวเรือปกชุ่นบรรทุกไม้โกงกางเพื่อเผาถ่าน

15 วันสำคัญของคนภาคใต้แต่ละชาติพันธุ์ สร้าง โอกาสการพบปะระหว่างญาติพี่น้องและการ ร่วมกันทำความดี วันตรุษไทย วันตรุษจีน วันตรุษอิสลาม ตรุษไทย ตรุษจีน ตรุษอิสลาม

16 บ่อเกิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ๑. เกิดตามสภาพแวดล้อมอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนใต้ซึ่งมี หลากหลายลักษณะได้แก่ - ที่ราบตามแนวชายฝั่ง - ปากอ่าว - ที่ราบเชิงเขา - หลังเขา - ตามแนวสายน้ำน้อยใหญ่ - บนเกาะ ๒. เกิดจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินภาคใต้ทำให้คนใต้ ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ความสามารถ มากมายในการ จัดการและปรับตัวให้สามารถดำรงอยู่อย่างกลมกลืนกับ สภาพแวดล้อม ๓. เกิดจากความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่อยู่ในแผ่นดินภาคใต้

17 การขุดสระน้ำของคนพื้นราบชายฝั่งทะเล เลือกบริเวณที่ ( ๑ ) มีหญ้าขึ้น ( ๒ ) มีกะพ้อ / มะเดื่อ / จอมปลวก ( ๓ ) ทดสอบโดยใช้กะลามะพร้าวคว่ำ ค้างคืนไว้ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ทราบว่าตาน้ำ ( น้ำ ใต้ดิน ) อยู่ตื้นหรือลึก ขุดแล้วจะพบน้ำหรือไม่

18 โพงพางดักปลาภูมิปัญญาของคนที่อาศัย บริเวณปากอ่าว ปากแม่น้ำ

19 การทำนาภูมิปัญญาของคนที่ราบลุ่ม

20 การทำสวนยางพารา ภูมิปัญญาของคนที่อาศัย แถบป่า ภูเขา

21 การฝึกลิงให้ขึ้นมะพร้าว ภูมิปัญญาหนึ่งของ ชาวสวนมะพร้าว

22 ยอเหยียบภูมิปัญญาของคนที่อาศัยใกล้สายน้ำ

23 การทำอวนลากภูมิปัญญาของคนแถบชายฝั่ง ทะเล

24 เลียงร่อนแร่ภูมิปัญญาของคนในถิ่นที่มีแร่

25 การกรีดยาง ภูมิปัญญาของคนทำสวนยางพารา

26 การทำผลิตภัณฑ์กระจูด ภูมิปัญญาของคนแถบ ป่าพรุ

27 บ่อเกิดของภูมิปัญญาภาคใต้ เกิดจาก ( ๑ ) ภูมิ ปัญญาของแต่ละชาติพันธุ์ที่ได้รับการถ่ายทอด มาจากบรรพบุรุษ ( ๒ ) ความพยายามในการ แก้ปัญหาเพื่อการดำรงชีวิตในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมี สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

28 การแบ่งประเภทของภูมิปัญญา ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ แบ่งภูมิปัญญา เป็น 6 ประเภท ภูมิปัญญาศิลปการ ภูมิปัญญาโภชนาการและเวชการ ภูมิปัญญาการสร้างพลังงานทดแทน ภูมิปัญญาการบริหารจัดการชุมชน ภูมิปัญญาการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ เทคโนโลยีชุมชน ภูมิปัญญาสุขภาวะ

29 จงพิจารณาว่าเป็นภูมิปัญญาประเภท ใด ๑. การแสดงหนังตะลุง มโนรา ลิเกป่า เพลงบอก ๒. การทำข้าวยำ ๓. การใช้พืชสมุนไพรรักษาโรค ๔. การทำแป้งสาคู ๕. การเลี้ยงด้วงสาคู ๖. การเล่น ปริศนาคำทาย ๗. การลงแขกกินวาน ๘. การออกปากช่วยงาน ๙. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช ๑๐. การทำ สมาธิรักษาจิต ๑๑. เพลงกล่อมเด็ก ๑๓. การตอกกระดาษ การแกะ หนังตะลุง การแทงหยวก ๑๔. การทำเครื่องเงิน


ดาวน์โหลด ppt ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ความหมาย ภูมิปัญญา (wisdom) หมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อและ ศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์เพื่อ การดำรงชีวิต ที่สืบทอดกันมาแต่อดีตจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google