งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย วิยะดา ธนสรรวนิช งานพัสดุ สำนักงาน เลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย วิยะดา ธนสรรวนิช งานพัสดุ สำนักงาน เลขานุการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย วิยะดา ธนสรรวนิช งานพัสดุ สำนักงาน เลขานุการ

2 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ขั้นตอน เอกสารที่ เกี่ยวข้อง

3  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 แก้ไข ฉ.1  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 แก้ไข ฉ.2  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 แก้ไข ฉ.3  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 แก้ไข ฉ.4  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 แก้ไข ฉ.5

4  การจัดซื้อครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  การจัดซื้อครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ ไม่เกิน 2,000,000 บาท  การจัดซื้อครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ( แบบมีเงื่อนไข )  การจัดซื้อครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงิน 2,000,000 บาท  การจดซื้อครั้งหนึ่ง ที่ไม่จำกัดวงเงิน ( แบบระบุ หน่วยงาน ) วงเงินเป็นตัวกำหนดวิธีการจัดซื้อ / จัดจ้าง

5  ฝ่าย / เจ้าของเรื่อง สำรวจความต้องการใช้พัสดุ ประจำปี  วิเคราะห์ความจำเป็นของความต้องการให้ เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จัดทำแผนความต้องใช้พัสดุ ส่งงานพัสดุ  สำรวจความต้องการใช้พัสดุประจำเดือน ตามลำดับความสำคัญ เพื่อเสนอขอซื้อตาม แผน ส่งงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ / จัดหา  สรุปรายการพัสดุที่ต้องการเพื่อเบิกใช้ในฝ่าย  ฝ่ายฯ / เจ้าของเรื่องจัดทำทะเบียนการใช้วัสดุ ภายใน

6  แบบฟอร์มสำรวจความต้องการใช้พัสดุ  แบบฟอร์มเสนอขอซื้อพัสดุ  แบบฟอร์มกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ  แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ  ทะเบียนการใช้พัสดุประจำฝ่ายฯ Link File แบบฟอร์มต่าง ๆ http://www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/wp- content/uploads/2011/05/durable_articles_form2554.xls


ดาวน์โหลด ppt โดย วิยะดา ธนสรรวนิช งานพัสดุ สำนักงาน เลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google