งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์ 2 ดร. ชัชชัย คุณ บัว 1

2 2

3 ELECTRODE to PATIENT ADS1298 ECG Analog Front-End LPC2148 Microcontroler RF Zigbee SOFTWARE COMPUTER 3 3

4 Xbee 4 4 +3.3V GND ELECTRODE CLK SELECT START RESET CS SCLK DIN DRDY DOUT GPIO port UART

5 5

6 6 6

7 7

8  ปัญหาระบบฮาร์ดแวร์ - วงจร ADS1298 ที่ทำขึ้น ยังพบ noise ปนเข้ามามากเกินไป ทำให้การ วัดคลื่นไฟฟ้าจากร่างกายจริง ยังทำ ไม่ได้ สัญญาณที่ได้ไม่สมบูรณ์  ปัญหาการส่งสัญญาณไร้สาย - การส่งในบางช่วงเวลา ข้อมูลขาด ความต่อเนื่อง แม้จะแก้เป็นโหมด API 8 8

9  สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน ADS1298 ได้ โดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ LPC2148 แต่ทำ ได้เพียงแสดงสัญญาณทดสอบเท่านั้น การวัดด้วยสัญญาณจริงยังเกิดปัญหา  สามารถส่งข้อมูลไร้สายเบื้องต้นด้วย Xbee ตามที่ต้องการด้วยโหมด API  เขียนซอฟต์แวร์แสดงผลสัญญาณที่ วัดได้ด้วยภาษา C# ตามเวลาจริง 9 9

10 10 1010


ดาวน์โหลด ppt นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google