งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

2 การสร้างธรรมาภิบาล ในสหกรณ์
โดย วนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

3 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ หมายถึง การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม มีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด มีมาตรฐาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม

4 ทำไมต้องมีธรรมาภิบาล?
ทำให้สหกรณ์ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และ ยอมรับจากทุกฝ่าย ลดความเสี่ยง ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สหกรณ์สามารถระดมทุน หรือ เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย เพิ่มโอกาสในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ของสหกรณ์

5 หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
หมวด 1 หลักนิติธรรม (The Rule of law) หมวด 2 หลักคุณธรรม (Morality) หมวด 3 หลักความโปร่งใส (Transparency) หมวด 4 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมวด 5 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมวด 6 หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy)

6 ตารางเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลในแต่ละหน่วยงาน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (6ข้อ) สถาบันพระปกเกล้า (6ข้อ) องค์การสหประชาชาติ(10ข้อ) อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ (10ข้อ) 1. หลักนิติธรรม หลักนิติธรรม หลักนิติปฏิบัติ 2. หลักคุณธรรม หลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความซื่อสัตย์ หลักความเป็นธรรม หลักการมีมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม 3. หลักความโปร่งใส หลักความโปร่งใส หลักโปร่งใส เปิดเผย หลักคุณภาพ 4. หลักการมีส่วนร่วม หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ หลักความรับผิดชอบ หลักการกระจายอำนาจ 6. หลักความคุ้มค่า หลักความคุ้มค่า หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ

7 หมวด 1 หลักนิติธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การที่สหกรณ์กำหนด ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ โดยคำนึงถึง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก

8 หมวด 2 หลักคุณธรรม เป็นเรื่องของ
ความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนาตนเองไปพร้อมกับการยกย่องชมเชย เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจ

9 หมวด 3 หลักความโปร่งใส เป็นเรื่องที่
สหกรณ์มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบ ความถูกต้องได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา

10 หมวด 4 หลักการมีส่วนร่วม
เป็นเรื่องของ การกระจายโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ มีส่วนร่วมทางการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจ เรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของสหกรณ์ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของสมาชิก

11 หมวด 5 หลักความรับผิดชอบ
การที่สหกรณ์ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อสมาชิก การใส่ใจปัญหาสาธารณะบ้านเมือง

12 หมวด 6 หลักความคุ้มค่า สหกรณ์มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด แก่สหกรณ์

13 เกณฑ์ธรรมาภิบาลในสหกรณ์

14 ไปใช้บริหารงานในสหกรณ์"
การประเมินผล "การนำหลักธรรมาภิบาล ไปใช้บริหารงานในสหกรณ์"

15 เพื่อตรวจสอบหา จุดอ่อน จุดแข็ง /นำไปเป็นข้อมูล เพื่อกำจัดจุดอ่อน
การประเมินผล เพื่อตรวจสอบหา จุดอ่อน จุดแข็ง /นำไปเป็นข้อมูล เพื่อกำจัดจุดอ่อน ครั้งที่ 1 สหกรณ์ประเมินผลตนเอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

16 เพื่อต้องการทราบว่ามีสหกรณ์ใดที่นำหลักธรรมาภิบาล มาใช้บริหารงาน
การประเมินผล เพื่อต้องการทราบว่ามีสหกรณ์ใดที่นำหลักธรรมาภิบาล มาใช้บริหารงาน ได้ครอบคลุม ทุกด้าน ครั้งที่ 2 สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

17 ช่วงที่ 2 พอใช้ ได้ 2 คะแนน ช่วงที่ 3 ดี ได้ 3 คะแนน
หลักเกณฑ์การให้คะแนน ช่วงที่ 1 ต้องปรับปรุง ได้ 1 คะแนน ช่วงที่ พอใช้ ได้ 2 คะแนน ช่วงที่ ดี ได้ 3 คะแนน ต้องปรับปรุง หมายถึง สหกรณ์ที่มีการปฏิบัติงานไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ พอใช้ หมายถึง สหกรณ์ที่มีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ฯ ดี หมายถึง สหกรณ์ที่มีการปฏิบัติงานสูงกว่าหลักเกณฑ์ฯ

18 ช่วงคะแนน ระดับผลการประเมิน
เมื่อได้ร้อยละในภาพรวมแล้วนำมาเปรียบเทียบกับตาราง ดังนี้ ช่วงคะแนน ระดับผลการประเมิน ต่ำกว่าร้อยละ 60 ต้องปรับปรุง ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีมาก

19 ตัวอย่างการประเมินผล

20 ตัวอย่างวิธีการคำนวณ “หลักนิติธรรม”
ตัวอย่างวิธีการคำนวณ “หลักนิติธรรม” ข้อ ต้องปรับปรุง (1 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ดี (3 คะแนน) คะแนนรวม หมวด 1 A1 2 A2 3 A3 A4 A5 A6 1 A7 รวม 16 คะแนนรวมหมวด A = 16 คะแนน คะแนนร้อยละหมวด A =

21 ตัวอย่างวิธีการคำนวณ “หลักคุณธรรม”
ตัวอย่างวิธีการคำนวณ “หลักคุณธรรม” ข้อ ต้องปรับปรุง (1 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ดี (3 คะแนน) คะแนนรวม หมวด 2 B1 1 B2 3 B3 B4 2 B5 B6 B7 รวม 15 คะแนนรวมหมวด B = 16 คะแนน คะแนนร้อยละหมวด A =

22 ดังนั้น สหกรณ์นี้ มีธรรมาภิบาลใน ระดับ ดี
การคำนวณคะแนน หมวด จำนวนข้อ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนร้อยละ A 7 21 16 (16/21) x = B 15 (15/21) x = C 18 (18/21) x = D E 19 (19/21) x = F รวม A - F 42 126 98 (98/126) x 100 = ดังนั้น สหกรณ์นี้ มีธรรมาภิบาลใน ระดับ ดี

23 จุดอ่อนที่พบในสหกรณ์

24 ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google