งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง ธรรมาภิบาล ในสหกรณ์ โดย วนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง ธรรมาภิบาล ในสหกรณ์ โดย วนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสร้าง ธรรมาภิบาล ในสหกรณ์ โดย วนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์

3 หมายถึง ก กก การบริหารกิจการ ของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความ รับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม มีการใช้กระบวนการบริหาร จัดการ เพื่อให้ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เกิดความ คุ้มค่า ประหยัด มีมาตรฐาน เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม

4 ทำให้สหกรณ์ได้รับความ เชื่อถือ ศรัทธา และ ยอมรับจากทุกฝ่าย ลดความเสี่ยง ป้องกันความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น สหกรณ์สามารถระดมทุน หรือ เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย เพิ่มโอกาสในการสร้างความ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ของสหกรณ์

5 หลักธรรมาภิบาลใน สหกรณ์ หมวด 1 หลักนิติธรรม (The Rule of law) หมวด 1 หลักนิติธรรม (The Rule of law) หมวด 2 หลักคุณธรรม (Morality) หมวด 2 หลักคุณธรรม (Morality) หมวด 3 หลักความโปร่งใส (Transparency) หมวด 3 หลักความโปร่งใส (Transparency) หมวด 4 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมวด 4 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมวด 5 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมวด 5 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมวด 6 หลักความคุ้มค่า (Cost- effectiveness or Economy) หมวด 6 หลักความคุ้มค่า (Cost- effectiveness or Economy)

6 ตารางเปรียบเทียบหลักธรรมาภิ บาลในแต่ละหน่วยงาน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (6ข้อ) สถาบันพระปกเกล้า (6ข้อ) องค์การสหประชาชาติ(10ข้อ) อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ (10ข้อ) 1. หลักนิติธรรม - หลักนิติธรรม - หลักนิติปฏิบัติ 2. หลักคุณธรรม - หลักคุณธรรม - หลักความเสมอภาค - หลักความซื่อสัตย์ - หลักความเป็นธรรม - หลักการมีมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม 3. หลักความโปร่งใส - หลักความโปร่งใส - หลักโปร่งใส เปิดเผย - หลักคุณภาพ 4. หลักการมีส่วน ร่วม - หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความ รับผิดชอบ - หลักความ รับผิดชอบ - หลักการกระจาย อำนาจ - หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า - หลักความคุ้มค่า - หลักประสิทธิผล - หลักประสิทธิภาพ - หลักการตอบสนอง - หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ - หลักความคุ้มค่า - หลักประสิทธิภาพ

7 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การที่สหกรณ์กำหนด ข้อบังคับ ระเบียบของ สหกรณ์ เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ โดยคำนึงถึง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม ของสมาชิก หมวด 1 หลัก นิติธรรม

8 เป็นเรื่องของ ความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้สมาชิก พัฒนาตนเองไปพร้อมกับ การยกย่องชมเชย เพื่อให้ สมาชิกสหกรณ์มีความ ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย มี ความภาคภูมิใจ หมวด 2 หลักคุณธรรม

9 เป็นเรื่องที่ สหกรณ์มีความโปร่งใส ในการดำเนินงาน สามารถ ตรวจสอบ ความถูกต้องได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อย่างตรงไปตรงมา หมวด 3 หลักความโปร่งใส

10 เป็นเรื่องของ การกระจายโอกาสให้ สมาชิกสหกรณ์ มีส่วนร่วมทางการบริหาร เกี่ยวกับการตัดสินใจ เรื่องต่างๆ รวมทั้งการ จัดสรรทรัพยากรของ สหกรณ์ ส่งผลกระทบต่อวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ ของสมาชิก หมวด 4 หลักการมีส่วนร่วม

11 หมวด 5 หลักความ รับผิดชอบ การที่สหกรณ์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกความ รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อสมาชิก การใส่ใจปัญหา สาธารณะบ้านเมือง

12 สหกรณ์มีการบริหาร จัดการและใช้ทรัพยากร ที่มีจำกัดเพื่อเกิด ประโยชน์สูงสุด แก่สหกรณ์ หมวด 6 หลักความคุ้มค่า

13

14

15 ครั้งที่ 1 สหกรณ์ประเมินผล ตนเอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์ เพื่อ ตรวจสอ บหา จุดอ่อน จุดแข็ง / นำไป เป็น ข้อมูล เพื่อ กำจัด จุดอ่อน

16 ครั้งที่ 2 สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อ ต้องการ ทราบว่ามี สหกรณ์ใด ที่นำหลัก ธรรมาภิ บาล มาใช้ บริหารงาน ได้ ครอบคลุม ทุกด้าน

17 ช่วงที่ 1 ต้องปรับปรุง ได้ 1 คะแนน ช่วงที่ 2 พอใช้ ได้ 2 คะแนน ช่วงที่ 3 ดี ได้ 3 คะแนน ต้องปรับปรุง หมายถึง สหกรณ์ที่มีการปฏิบัติงานไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ พอใช้ หมายถึง สหกรณ์ที่มีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ฯ ดี หมายถึง สหกรณ์ที่มีการปฏิบัติงานสูงกว่าหลักเกณฑ์ฯ

18 ช่วงคะแนนระดับผลการประเมิน ต่ำกว่าร้อยละ 60 ต้องปรับปรุง ร้อยละ 60 - 69 พอใช้ ร้อยละ 70 - 79 ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไปดีมาก เมื่อได้ร้อยละในภาพรวมแล้วนำมา เปรียบเทียบกับตาราง ดังนี้

19

20 หลักนิติธรรม ” ตัวอย่างวิธีการคำนวณ “ หลักนิติธรรม ” ข้อ ต้อง ปรับปรุง (1 คะแนน ) พอใช้ (2 คะแนน ) ดี (3 คะแนน ) คะแนนรวม หมวด 1 A12 2 A23 3 A32 2 A43 3 A52 2 A61 1 A73 3 รวม 16 คะแนนรวมหมวด A = 16 คะแนน คะแนนร้อยละหมวด A = 76.19

21 หลักคุณธรรม ” ตัวอย่างวิธีการคำนวณ “ หลักคุณธรรม ” ข้อ ต้อง ปรับปรุง (1 คะแนน ) พอใช้ (2 คะแนน ) ดี (3 คะแนน ) คะแนนรวม หมวด 2 B11 1 B23 3 B33 3 B42 2 B52 2 B62 2 B72 2 รวม 15 คะแนนรวมหมวด B = 16 คะแนน คะแนนร้อยละหมวด A = 71.43

22 หมวดจำนวนข้อคะแนนเต็มคะแนนที่ได้คะแนนร้อยละ A 72116 (16/21) x 100 = 76.19 B 72115 (15/21) x 100 = 71.43 C 72118 (18/21) x 100 = 86.71 D 72115 (15/21) x 100 = 71.43 E 72119 (19/21) x 100 = 90.48 F 72115 (15/21) x 100 = 71.43 รวม A - F 4212698 (98/126) x 100 = 77.78 การคำนวณคะแนน ดังนั้น สหกรณ์นี้ มีธรรมาภิบาลใน ระดับ ดี

23

24


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง ธรรมาภิบาล ในสหกรณ์ โดย วนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google