งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 2.ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงาน โดยใช้ สัตว์จำนวนน้อยที่สุด 3.การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 2.ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงาน โดยใช้ สัตว์จำนวนน้อยที่สุด 3.การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 2.ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงาน โดยใช้ สัตว์จำนวนน้อยที่สุด 3.การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการ อนุรักษ์สัตว์ป่า 4.ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับ มนุษย์ 5.ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็น หลักฐานอย่างครบถ้วนและรายงานต่อสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2 The Council for International Organization of Medical Science (CIOMS) “International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals” 1. วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ต้องมีการพัฒนาอาจไม่ต้อง ใช้สัตว์ทดลอง 2. นำวิธีการต่างๆ เช่น Computer simulation, in vitro biological systemมาใช้กับงานวิจัยในทุกกรณีที่เป็นไป ได้และเหมาะสม 3. นำสัตว์ทดลองมาใช้ในกรณีที่ได้รับพิจารณาถี่ถ้วนแล้ว ถึงประโยชน์ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ และ ความก้าวหน้าทางวิชาการเท่านั้น 4. เลือกชนิดสัตว์ให้เหมาะสมทั้งทางด้านคุณสมบัติ คุณภาพ และจำนวนที่ต่ำที่สุดที่ทำให้ผลการทดลองเป็นที่ ยอมรับได้ในวงการวิทยาศาสตร์

3 5. ผู้ใช้สัตว์ทดลองต้องปฏิบัติต่อสัตว์ในลักษณะว่าเขาเป็น สิ่งมีชีวิต 6. ผู้ใช้สัตว์ทดลองต้องยอมรับว่าวิธีการใดที่สร้างความ เจ็บปวดกับมนุษย์ย่อมสร้างความเจ็บปวดให้แก่สัตว์ทุก ชนิดเช่นเดียวกัน 7. ปฏิบัติการต่างๆ ที่สร้างความเจ็บปวดต้องใช้ยา บรรเทาความเจ็บปวด หรือยาสลบที่เป็นที่ยอมรับใน วงการสัตวแพทย์ กรณีที่มีการผ่าตัด ต้องวางยาสลบ เสมอไป 8. ควรมีผู้รับผิดชอบสามารถตัดสินใจได้ในกรณีที่มีผู้ใช้ สัตว์ทดลองอ้างความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 7 ได้ และไม่ควรปล่อยให้ผู้ใช้สัตว์ทดลองแต่ผู้เดียว ตัดสินใจไม่ใช้ยาสลบ

4 9.เมื่อสิ้นสุดการทดลองหรือเมื่อสัตว์เกิดป่วยหรือได้รับ บาดเจ็บอยู่ไม่สามารถแก้ไขได้ต้องจัดการให้สัตว์ตาย อย่างสงบ (Euthanasia) 10.สัตว์ที่ใช้ในงานวิจัยต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้าน สัตว์ทดลอง 11.ผู้อำนวยการสถาบันหรือหัวหน้างานที่ใช้สัตว์ทดลอง ต้องรับผิดชอบให้ผู้มีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติงานกับ สัตว์ทดลองได้เท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง สถาบันหรือหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้มีการอบรม บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ให้เข้าใจถึงมนุษยธรรม และวิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติการกับสัตว์ที่อยู่ใน ความดูแล

5 Replacement by alternatives Reduction in number Refinement of the method Responsibility The 3 R

6 การทดแทนสัตว์ทดลองด้วยวิธีการอื่น–คือการทดแทนการ ใช้สัตว์ทดลองด้วยการใช้สิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือใช้สิ่งมีชีวิตที่มี พัฒนาการต่ำกว่าซึ่งจะมีประสาทสัมผัสต่อความเจ็บปวด และเครียดน้อยกว่า Use of living systems Use of Non living systems Use of mathematical and computer simulation Replacement by alternatives

7 Reduction การใช้สัตว์ทดลองในจำนวนที่เหมาะสม–คือการใช้ สัตว์ทดลองในปริมาณที่น้อยที่สุดที่จะให้ได้ผลการ ทดลองในปริมาณที่ต้องการและมีความถูกต้อง การใช้สัตว์ร่วมกัน การใช้หลักการทางสถิติ การใช้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ

8 Refinement การใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเหมาะสม– คือการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่จะทำให้สัตว์เกิดความ เจ็บปวดและความเครียดน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันต้อง คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดสวัสดิภาพต่อ สัตว์ Decreased invasiveness Improved instrumentation Improved control of pain Improved control of techniques Enhance animal well being

9 What are humane endpoints? A humane endpoint can be defined as ‘the earliest indicator in an animal experiment of (potential) pain and/or distress that, within the context of moral justification and scientific endpoints to be met, can be used to avoid or limit pain and/or distress by taking actions such as humane killing or terminating or alleviating the pain and distress’.

10 Environmental enrichment

11 Animal quality คุณภาพสัตว์ทดลอง Genetic quality (คุณภาพพันธุกรรม) Health quality (คุณภาพสุขภาพ) Species Colony Strain Inbred Outbred Hybri d Mutant Transgenic Germ free Gnotobiotic Specific pathogen free Strict hygenic conventional Conventional

12 Health Quality 1.Germ free (axenic) animal เป็นสัตว์ที่ได้มาโดยการผ่าท้อง (hysterectomy)และได้รับการเลี้ยงดูใน สภาวะแวดล้อมและขบวนการที่ปลอดเชื้อ ภายในตู้เลี้ยงสัตว์ปลอดเชื้อ (Vinyl Isolator)อย่างต่อเนื่อง

13 Health Quality 2. Gnotobiotic animal เป็นสัตว์ที่ได้มาโดยการผ่าท้อง (hysterectomy) และได้รับการเลี้ยงดู เช่นเดียวกับ Germ free แต่จะได้รับเชื้อที่ ไม่ทำให้เกิดโรค 1-2 ชนิด

14 Health Quality 3. Specific pathogen free (SPF) animal เป็นสัตว์ที่ได้มาโดยการผ่าท้อง (hysterectomy) และเลี้ยงในสถาวะที่ปลอดจากเชื้อที่จะทำให้เกิด โรคตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

15 4. Strict Hygienic Conventional animal สัตว์ทดลองที่ปลอดจาก pathogens ที่สำคัญ เลี้ยงในสภาวะการควบคุมความปลอดเชื้อที่ไม่ เข้มงวดมาก มีการตรวจสอบคุณภาพเป็น ประจำ Health Quality

16 5. Conventional animal สัตว์ทดลองที่เลี้ยงอย่างไม่เข้มงวดกวดขัน เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและไม่ทราบ สภาวะการติดเชื้อ Health Quality

17 Is it a crisis? Is it acceptable?

18 พิธีตั้งเสาเอกศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt 1.ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 2.ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงาน โดยใช้ สัตว์จำนวนน้อยที่สุด 3.การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google