งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิดชอบระยะเวลาKPI 1.Develop ment plan กำหนดองค์ประกอบ IBC ที่ เหมาะสม TBC53 – 54ทุกสถาบัน มี developm ent paln และเริ่มใช้ ภายใน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิดชอบระยะเวลาKPI 1.Develop ment plan กำหนดองค์ประกอบ IBC ที่ เหมาะสม TBC53 – 54ทุกสถาบัน มี developm ent paln และเริ่มใช้ ภายใน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิดชอบระยะเวลาKPI 1.Develop ment plan กำหนดองค์ประกอบ IBC ที่ เหมาะสม TBC53 – 54ทุกสถาบัน มี developm ent paln และเริ่มใช้ ภายใน 2 ปี คู่มือสำหรับ IBCTBC กำหนดแผนงาน / แผน งบประมาณ / แผนบุคลากร IBC จัดประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัย หรือ แทรกวาระ ในการประชุม ทปอ. มี permanent secretariat มีแผนและคู่มือให้เหมาะกับ ธรรมชาติของตัวเอง TBC สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้าง ความเข้มแข็ง IBC

2 เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิดช อบ ระยะเวลาKPI 2. Network สร้าง interactive webboard TBC/IBC53 – 57 โครงการวิ จัยผ่าน IBC เพิ่มขึ้น จำนวน กิจกรรม เพิ่มขึ้น จำนวนลูก ข่ายที่ใช้ แม่ข่าย จัดประชุม Network (ภูมิภาค) ร่วมกับการประชุม ประจำปี TBC

3 เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิด ชอบ ระยะเวลาKPI 3. Joint Program share กรรมการIBC53 – 57 โครงการ วิจัยผ่าน IBC เพิ่มขึ้น จำนวน กิจกรรม เพิ่มขึ้น จำนวน IBC ที่มา ขอใช้ บริการ จำนวน บุคลากร BSO ที่ ได้รับการ รับรอง ใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันIBC

4 เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิด ชอบ ระยะเวลาKPI 4. Training สร้างหลักสตรกลางเรื่อง risk assessment, risk comunication, SOP+คู่มือ การใช้, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, GLP บรรจุในหลักสูตร ตรี/โท TBC53 – 57 จำนวน หลักสูตร ที่เกิดขึ้น

5 เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิด ชอบ ระยะเวลาKPI 5. Monitoring มี Biosafety Officer ประจำ เพื่อ monitor มีการตั้งระบบการให้รางวัล เช่น best practice awards IBC53 – 57 จำนวน รายงานที่ ไป ติดตาม ตรวจสอ บ

6 เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิด ชอบ ระยะเวลาKPI 6. KM ใช้ประสบการณ์จาก Biosaety Clearing House ของ สผ. มีหน่วยงานกลางมา ประสาน กำหนดชนิดของข้อมูลที่จะ ใส่ในเว็บ เชื่อมโยงกับ BCH ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญใน แต่ละสาขา IBC/ สผ./TBC 53 – 57 จำนวน คนที่เข้าใจ GE เพิ่มขึ้น (ใช้ระบบ โหวตผ่าน เว็บ) จำนวนคน ที่เข้ามา โหลด ข้อมูล

7 เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิด ชอบ ระยะเวลา KPI 7. แกนนำ วิชาการ มีระบบ certified ของ SOP มี Journal ที่รองรับงานวิจัย เกี่ยวกับ biosafety )National Biosafety Journal) IBC55 – 57 จำนวน IBC ที่ เข้มแข็ง IPR หรือ publicatio n เรื่อง biosafety ที่เพิ่มขึ้น

8 เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิด ชอบ ระยะเวลา KPI 8. บทบาท นานาชาติ ผลักดันให้ไทยเป็น Hub ของ GMS เรื่อง IBC57-59 จำนวน ประเทศ ที่มาขอ คำปรึกษา หลักสูตร นานาชาติ ที่เกิดขึ้น จำนวน กิจกรรมกับ นานาชาติ ที่เกิดขึ้น

9 สิ่งที่ IBC เข้มแข็งต้องมี ประเมินโครงการได้อย่างมีคุณภาพ ทำ risk assessment และ communication มี SOP

10 ความท้าทายของไบโอเทค ใน 5 ปี ไบโอเทคต้องมีคนทำงาน biosafety เท่าเดิม แต่ IBC ทั้งหมดเข้มแข็ง


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายกิจกรรมผู้รับผิดชอบระยะเวลาKPI 1.Develop ment plan กำหนดองค์ประกอบ IBC ที่ เหมาะสม TBC53 – 54ทุกสถาบัน มี developm ent paln และเริ่มใช้ ภายใน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google