งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดย คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 25 มีนาคม 2557

2 บทบาทของคณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการ

3 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
การสร้างผลประกอบการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทกับหลักธรรมาภิบาล องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและรากฐานมั่นคง

4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหนี้และสถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัท ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่ง พนักงานบริษัท สหภาพแรงงาน และชุมชนในท้องถิ่น ฝ่ายจัดการ

5 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
การร่วมกำหนด กลยุทธ์ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท การกำกับ และติดตามผล การร่วมกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน

6 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่องค์กรดำเนินงานอยู่ เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ เชี่ยวชาญด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี คณะกรรมการบริษัท เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7 7 7


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google