งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholde r to insert your own image. แนวปฏิบัติที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholde r to insert your own image. แนวปฏิบัติที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholde r to insert your own image. แนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดย คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ราชูปถัมภ์

2 บทบาทของ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ฝ่าย จัดการ คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการ บริษัท 2

3 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การสร้างผล ประกอบการ ที่ดี องค์กรเติบโต อย่างยั่งยืนและ รากฐานมั่นคง การปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและ ข้อบังคับ คณะกรรมก ารบริษัทกับ หลักธรรมาภิ บาล 3

4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ บริษัทและฝ่ายจัดการ หน่วยง าน กำกับ ดูแล ลูกค้า คู่ ค้า และ คู่แข่ง เจ้าหนี้ และ สถาบัน การเงิน นัก ลงทุน รายย่อย นักวิเคร าะห์ พนักงาน บริษัท สหภาพ แรงงาน และ ชุมชนใน ท้องถิ่น ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น 4

5 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ บริษัท ความ รับผิดชอบ การร่วมกำหนด นโยบาย การปฏิบัติงาน การร่วมกำหนด นโยบาย การปฏิบัติงาน การร่วม กำหนด กลยุทธ์ การร่วม กำหนด กลยุทธ์ การกำกับ และติดตาม ผล การกำกับ และติดตาม ผล 5

6 คณะกรรมก ารบริษัท เชี่ยวชาญด้าน กฎหมายและ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เชี่ยวชาญใน อุตสาหกรรมที่ องค์กรดำเนินงาน อยู่ เชี่ยวชาญด้าน การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี เชี่ยวชาญ ด้านการ บริหารจัดการ องค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัท 6

7 7 7


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholde r to insert your own image. แนวปฏิบัติที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google