งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 18 ธันวาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 18 ธันวาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 18 ธันวาคม 2551

2 Agenda พัฒนาการในปี 2552 สถิติปี 2551 การดำเนินการในปี 2551 1

3 สามัญ จำนวนบริษัท : 545 จำนวนผู้ถือหุ้น : 1.74 ล้านราย ข้อมูลสิ้นสุด 31 ต.ค. 51 วิสามัญ จำนวนบริษัท : 83 จำนวนผู้ถือหุ้น : 2 แสนราย ข้อมูลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2

4 10 วันสุดท้าย จัดประชุมรวม 314 บริษัท ข้อมูลสิ้นสุด 31 ต.ค. 51 ข้อมูลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 3 จำนวนบริษัท

5 Issuer Portal Calendar of Meeting 4

6 สถิติบริการนายทะเบียน ประเภทบริการจำนวนรายการ (ม.ค. - ก.ย. 51) รวมเฉลี่ย / เดือนMin / เดือนMax / เดือน Corporate Action4,500500320690 ดูแลข้อมูลผู้ถือหุ้น120,00013,0003,50040,000 ตรวจสอบ / คัดทะเบียน1,50016070430 แก้ไขเช็ค4,6005002501,280 TSD Call Center60,0006,6004,8009,600 5

7 Agenda พัฒนาการในปี 2552 สถิติปี 2551 การดำเนินการในปี 2551 6

8 โปรแกรมการลงทะเบียน (e-Registration) โปรแกรมการลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผล (AGM) ใบลงคะแนน รายผู้ถือหุ้น AGM ผู้ถือหุ้น โปรแกรม และข้อมูลผู้ถือหุ้น โปรแกรมนับคะแนน และแสดงผล รายละเอียด ผลการนับ คะแนน Soft File หรือ ผู้ถือหุ้น e-Registration โปรแกรม และข้อมูลผู้ถือหุ้น Soft File รายชื่อผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้ใช้บริการ 91 บริษัท จำนวนผู้ใช้บริการ 53 บริษัท 7

9 > 14 วัน นับจาก Record Date แจ้งข่าว SET วันประชุม รับโอนปกติ > 14 วัน ส่งหนังสือเชิญประชุม 2 เดือน (นับวัน Record Date) วันรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (งดรับโอน 1 วันทั้งวัน) 110 วัน นับจาก สิ้นสุดรอบบัญชี 4 เดือนนับจาก สิ้นสุดรอบปี บัญชี Record Date > 7 วัน T+3T+3 Record Date > 11 วัน นับจาก Record Date > 11 วัน นับจาก Record Date T+1T+1T+2T+2TT XXX Record Date 8

10 ตัวอย่างสารสนเทศ กรณีแจ้งวัน Record Date (สำหรับสิทธิใดๆ) “…กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ..... ในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 ตุลาคม 2551” วันทำการ ถัดจาก วัน Record Date 9

11 เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงงานกับ MOC นำส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแทน Issuer การใช้สิทธิลงคะแนนของผู้ถือหุ้นด้วยระบบแทนการเข้าประชุม ขยายความร่วมมือกับ MOC ที่จะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการทำงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่อง 10

12 TSD อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกบริษัท Outsource ที่จะให้บริการ จัดส่งเอกสารเชิญประชุมแห่งที่ 2 โดยจะเริ่มให้บริการในปี 2552 เพิ่มทางเลือกบริษัทจัดส่งเอกสาร วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 11

13 Agenda พัฒนาการในปี 2552 สถิติปี 2551 การดำเนินการในปี 2551 12

14 •บริการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IVR •การนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ •การใช้สิทธิลงคะแนนของผู้ถือุหุ้นด้วยระบบแทนการเข้าประชุม (e-Voting) พัฒนาการในปี 2552 13

15 Issuer TSD Corporate Action Request จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น Submit File to MOC Download via TSD Application e-mail รับทราบการนำส่ง (e-mail) การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ MOC 14 ผ่านระบบ

16 e-Voting TSD Voting Platform on PTI Standard Proxy Form Entitlement List IssuerInvestorsCustodians SETSMART  Announcement  Voting Information  Enter Voting Instruction  Voting Score  Voting Information  Voting Instruction (Proxy) 15 Self Vote (via Internet)

17 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 18 ธันวาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google