งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียน. 2ที่มา CG-ROSC ( กันยายน 2548) :  CG-ROSC ( กันยายน 2548) : สิทธิของผู้ถือหุ้น ไทยได้รับคะแนนน้อยจากการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียน. 2ที่มา CG-ROSC ( กันยายน 2548) :  CG-ROSC ( กันยายน 2548) : สิทธิของผู้ถือหุ้น ไทยได้รับคะแนนน้อยจากการประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียน

2 2ที่มา CG-ROSC ( กันยายน 2548) :  CG-ROSC ( กันยายน 2548) : สิทธิของผู้ถือหุ้น ไทยได้รับคะแนนน้อยจากการประเมิน ในเรื่อง “ สิทธิของผู้ถือหุ้น ” การพัฒนาเพื่อยกระดับสิทธิของผู้ถือ หุ้นไทยนั้น มีหลายเรื่อง  การพัฒนาเพื่อยกระดับสิทธิของผู้ถือ หุ้นไทยนั้น มีหลายเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการจัด AGM ของบริษัท เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัด AGM ของบริษัท เช่น - การเผยแพร่ข้อมูลในหนังสือนัด ประชุมล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมผ่านเว็บไซต์บริษัท - การมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอ เพิ่มวาระการประชุม - การอำนวยความสะดวกในการใช้ สิทธิออกเสียง

3 3 Joint project : ก. ล. ต. สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน  Joint project : ก. ล. ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย และ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ริเริ่ม โครงการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนขึ้น ซึ่งจะเริ่ม ดำเนินการตั้งแต่ AGM ประจำปี 2549 เพื่อรณรงค์ให้บริษัทตระหนักถึง ความสำคัญของการจัด ประชุม AGM และส่งเสริมให้มีการ จัด AGM ที่คำนึงถึง สิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทาง บรรษัทภิบาลที่ดี  เพื่อรณรงค์ให้บริษัทตระหนักถึง ความสำคัญของการจัด ประชุม AGM และส่งเสริมให้มีการ จัด AGM ที่คำนึงถึง สิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทาง บรรษัทภิบาลที่ดี ที่มา ( ต่อ )

4 4  Part A: ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่ เพียงพอภายในเวลา ที่เหมาะสมอำนวยความ สะดวกในการใช้สิทธิ ออกเสียง  Part A: ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ เพียงพอและภายในเวลา ที่เหมาะสม รวมทั้งอำนวยความ สะดวกในการใช้สิทธิ ออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมด้วย ตนเองได้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ประเมินคุณภาพ AGM ที่มา ( ต่อ )

5 5  Part B: วันประชุมผู้ถือหุ้น โปร่งใสตรวจสอบได้  Part B: วันประชุมผู้ถือหุ้น ควรดำเนินการประชุมอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้  Part C: ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น สาระสำคัญครบถ้วน ตรวจสอบได้  Part C: ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมควรมี สาระสำคัญ ครบถ้วน และเผยแพร่ ให้ตรวจสอบได้ ที่มา ( ต่อ ) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ประเมินคุณภาพ AGM

6 6  Part D:Bonus points  Part D: Bonus points ในการปฏิบัติ ตามแนวทาง CG ที่ดี cumulative voting มีตัวแทนของผู้ถือหุ้น Barcode มีการบันทึกภาพการ ประชุมและจัดเก็บ ไว้เพื่อให้บริการเผยแพร่ เช่น - ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ cumulative voting ใน วาระการเลือกตั้งกรรมการ - การจัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการตรวจนับ คะแนนเสียงในที่ประชุม - การใช้ระบบ Barcode - การจัดให้มีการบันทึกภาพการ ประชุมและจัดเก็บ ไว้เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นที่สนใจ ที่มา ( ต่อ ) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ประเมินคุณภาพ AGM

7 7สิ่งที่ทำไปแล้ว  จัดทำ AGM Checklist + ออก ข่าว + เผยแพร่บนเว็บ  จัดสัมมนาบริษัทจดทะเบียน (2 ก. พ. 2549)  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยส่ง อาสาพิทักษ์สิทธิ์ เข้าร่วมประชุม AGM เพื่อให้ คะแนน  ส่งผลการประเมินให้ บจ. ก่อน เผยแพร่ผล

8 8 สรุปผลประเมิน : ข้อมูลพื้นฐาน โครงการ บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการ ประเมิน AGM ปี 2549 จำนวน 433 แห่ง ได้แก่ บริษัทที่ ก.ปิดงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (REHABCO) (DELIST) ข.เป็นบริษัทที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม ฟื้นฟูกิจการ (REHABCO) และ ไม่ได้ถูกเพิกถอน (DELIST) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

9 9สรุปผลประเมิน 433 แห่ง จำนวนบริษัททั้งหมด 433 แห่ง คะแนน = 0 – 110 (100 + Bonus 10 คะแนน ) Mean = 71 Max = 105 (55.55%) Mean of Part A = 25 จาก คะแนนเต็ม 45 (55.55%) (84.44%) (70%) Mean of Part B = 38 จาก คะแนนเต็ม 45 (84.44%) Mean of Part C = 7 จาก คะแนนเต็ม 10 (70%) (10%) Mean of Part D = 1 จาก คะแนนเต็ม 10 (10%)

10 10 ช่วง คะแน น จำนวน บริษัท ทั้งหมด (% ) ≥ 905613 % 80 - 89 71 16 % 70 - 79 9823 % 60 - 69 10023 % < 5910825 % 43310 0 % สรุปผลประเมิน : Range ช่วง คะแน น ( นับ สะสม ) จำนวน บริษัท ทั้งหมด (% ) ≥ 905613 % ≥ 8012729 % ≥ 70 225 52 % ≥ 6032575 % ≥ 043310 0 %

11 11 Type จำนวน บริษัท Mean ( คะแ นน ) จำนวนบริษัท ที่ได้ ≥ 70 คะแนน SET5 0 4686 38 (83%) SET1 00 8983 75 (84%) SET40171 214 (53%) MAI3267 11(34%) สรุปผลประเมิน : Compare

12 12 ค่าเฉลี่ยของแต่ละหมวด อุตสาหกรรม

13 13 PTTEP KBANK SC ASSET SC ASSET บริษัทที่ได้รับคะแนนมากกว่า 100 คะแนน และสมควรเป็นตัวอย่างที่ดี มี จำนวน 3 บริษัท ( เรียงตามลำดับอักษรชื่อย่อ บริษัท )

14 14ข้อสังเกต ดี  ภาพรวมการจัด AGM อยู่ใน ระดับที่ “ ดี ”  บริษัทที่มีขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยใน เรื่อง AGM ที่สูงกว่า บริษัทขนาดกลาง - เล็ก  AGM เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CG เท่านั้น  บจ. ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี + ให้ความสำคัญกับ การจัด AGM ที่ดี

15 15  การสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลายปี 2549 คู่มือการจัด AGM ที่ดี  จัดทำ “ คู่มือการจัด AGM ที่ดี ” AGM checklist  Revised AGM checklist สัมมนา  จัดสัมมนาให้ บจ.  เร่งผลักดันให้ บจ. ปรับปรุงในส่วน “A” ( ก่อนการประชุม ) การเตรียมการสำหรับ AGM ปี 2550

16 16 www.sec.or.th


ดาวน์โหลด ppt 1 การประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียน. 2ที่มา CG-ROSC ( กันยายน 2548) :  CG-ROSC ( กันยายน 2548) : สิทธิของผู้ถือหุ้น ไทยได้รับคะแนนน้อยจากการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google