งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 2120-2123

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 2120-2123"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 2120-2123 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง 2 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 สถิติภาพรวมตลาด

4 ที่มา : SETSMART และ SET website, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือ ว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 4 Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2556 มีบริษัทเข้าจดทะเบียน ใหม่ 13 บริษัท ในขณะที่ไม่มีบริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 571 บริษัท

5 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฏาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 5 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ กับสิ้นปี 2555 Total Market Capitalization SET Index mai Index (2.24%) (4.75%) สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ mai Index ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 Bn. USD 399.70 (-6.33%)

6 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฏาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้น สามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 6 Total Market Cap = 12,533.33 billion baht Total number of listed companies = 571 companies สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการมีสัดส่วน รวมสูงถึง 57% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

7 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 7 Average daily turnover Unit: Million Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2555 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2556 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย ต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับปี 2555 ค่อนข้างมาก (53.59 %) (83.22 %)

8 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฏาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 8 Foreign net buy Unit: Billion baht สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2556 นักลงทุนต่างประเทศ เป็นผู้ขายสุทธิ 75.8 พันล้านบาท ในขณะที่ ในช่วงเดียวกันของปี 2555 เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 64.6 พันล้านบาท

9 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 9 Transactions by investor type Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2556 นักลงทุนบุคคลยังคง เป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุด โดยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายปรับ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 มาอยู่ที่ 59%

10 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 10 Market dividend yield (End period value) Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 ปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555

11 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ

12 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) 12 SET Index, Earning and GDP ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาส 4/2555 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลกำไรสุทธิของบริษัทจด ทะเบียนและ SET Index ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดย SET Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2556 ต่อเนื่องมาจากไตรมาส 4/2555 ก. ค. 2556

13 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 * หมายเหตุ : 3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสาม เดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai 13 Foreign net buy and SET Index ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 SET Index ปิดที่ 1,423.14 จุด ลดลงจาก เดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งปิดที่ 1,451.90 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมี ฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ 19,973.41 ล้านบาทเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนล่าสุด ก. ค. 2556

14


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 2120-2123

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google