งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง 2 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 สถิติภาพรวมตลาด

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัท จดทะเบียนเข้าใหม่ 4 Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2555 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 11 บริษัท ในขณะที่มี 5 บริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 551 บริษัท

5 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 5 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ กับสิ้นปี 2554 Total Market Capitalization SET Index mai Index (26.68% ) (29.36% ) Bn. USD 357.65 (45.77% ) สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index และ mai Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554

6 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้น สามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 6 Total Market Cap = 10,976 billion baht Total number of listed companies = 551 companies สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินกลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการมี สัดส่วนสูงถึง 58% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

7 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 7 (6.48% ) (11.15 %) Average daily turnover Unit: Million Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2554 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2555 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อ วันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2554

8 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 8 Foreign net buy Unit: Billion baht สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2555 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ ซื้อสุทธิ 47.6 พันล้านบาท ในขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิที่ 4.8 พันล้าน บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2554

9 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 9 Transactions by investor type Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2555 สัดส่วนนักลงทุนแต่ละ ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยนัก ลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึง 55%

10 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 10 Market dividend yield (End period value) Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554

11 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ

12 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) 12 SET Index, Earning and GDP ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาส 2/2555 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน หน้า ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัท จดทะเบียนสะสม และ SET Index ชะลอตัว ลง อย่างไรก็ตาม SET Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 3/2555 ในขณะที่ SET Index ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ ณ สิ้นเดือนก่อนหน้า

13 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสาม เดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai 13 Foreign net buy and SET Index ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 SET Index ปิดที่ 1,298.87 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้น เดือนกันยายน 2555 ที่ 1,298.79 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะ เป็นผู้ขายสุทธิ 5,683.16 ล้านบาทเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนล่าสุด ต. ค.- 55

14


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google