งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร ,

2 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 สถิติภาพรวมตลาด

4 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 14 บริษัท ในขณะที่มี 5 บริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 554 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies ที่มา: SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

5 สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index และ mai Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554 Market Capitalization and Index (End period value) Points Billion Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 Total Market Capitalization SET Index mai Index (29.13%) (32.18%) Bn. USD (48.91 %) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

6 สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินกลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการมีสัดส่วนสูงถึง 58% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด Total number of listed companies = 554 companies Total Market Cap = 11,216 billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

7 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 Average daily turnover Unit: Million Baht (7.97%) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2554 (15.69%) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 53.9 พันล้านบาท ในขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิที่ 17.3 พันล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2554 Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 สัดส่วนนักลงทุนแต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยนักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึง 55% Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 สถิติภาพรวมตลาด อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554 Market dividend yield (End period value) Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

11 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

12 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในไตรมาส 3/2555 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า สวนทางกับกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม และ SET Index ที่ปรับเพิ่มขึ้น SET Index, Earning and GDP ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : *ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)

13 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 SET Index ปิดที่ 1, จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนตุลาคม 2555 ที่ 1, จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ 2, ล้านบาทเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนล่าสุด Foreign net buy and SET Index ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 *หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai

14


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google