งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง 2 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 สถิติภาพรวมตลาด

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัท จดทะเบียนเข้าใหม่ 4 Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 มีบริษัทเข้าจดทะเบียน ใหม่ 14 บริษัท ในขณะที่มี 5 บริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 554 บริษัท

5 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 5 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ กับสิ้นปี 2554 Total Market Capitalization SET Index mai Index (29.13% ) (32.18% ) Bn. USD 365.45 (48.91 %) สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index และ mai Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554

6 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้น สามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 6 Total Market Cap = 11,216 billion baht Total number of listed companies = 554 companies สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินกลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการมี สัดส่วนสูงถึง 58% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

7 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 7 (7.97% ) (15.69 %) Average daily turnover Unit: Million Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2554 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย ต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับปี 2554

8 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 8 Foreign net buy Unit: Billion baht สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 นักลงทุนต่างประเทศ เป็นผู้ซื้อสุทธิ 53.9 พันล้านบาท ในขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิที่ 17.3 พันล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2554

9 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 9 Transactions by investor type Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 สัดส่วนนักลงทุนแต่ละ ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยนัก ลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึง 55%

10 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 10 Market dividend yield (End period value) Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554

11 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ

12 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) 12 SET Index, Earning and GDP ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาส 3/2555 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงจาก ไตรมาสก่อนหน้า สวนทางกับกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม และ SET Index ที่ปรับเพิ่มขึ้น

13 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2555 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสาม เดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai 13 Foreign net buy and SET Index ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 SET Index ปิดที่ 1,324.04 จุด เพิ่มขึ้น จากสิ้นเดือนตุลาคม 2555 ที่ 1,298.87 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมี ฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ 2,968.58 ล้านบาทเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนล่าสุด

14


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google