งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2554 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2554 มีบริษัทเข้าจด ทะเบียนใหม่ 8 บริษัท และมี 7 บริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำให้มี จำนวนบริษัทจดทะเบียน 542 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 SET Index mai Index และมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้น ปี 2553 (- 4.02%) (- 5.62%) (- 11.13 %) Bn. USD 262.3

5 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูง ถึง 46% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 8,053 billion baht Total number of listed companies = 542 companies * ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 54 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่ม หมวดธุรกิจเหล็ก โดยย้ายหลักทรัพย์มาจากหมวดวัสดุ ก่อสร้างและหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2554 มูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเฉพาะของนักลงทุน ต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น 32.34% Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553 (6.60 %) (32.34 %)

7 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2554 นักลงทุนต่างประเทศ เป็นผู้ขายสุทธิ 4.79 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา เดียวกันในปี 2553 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 56.92 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2554 นักลงทุนต่างประเทศมี สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2553 ในขณะที่นักลงทุนบุคคลในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตามนักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมี สัดส่วนการซื้อขายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เค้าโครง

11 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2554 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2554 จะชะลอตัว ลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ผลกำไรสุทธิของบริษัทจด ทะเบียนสะสมยังคงเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำหรับ SET Index หลังจาก การปรับลดลงค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 3/2554 SET Index ได้ปรับ เพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2554

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 SET Index ปิดที่ 974.75 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้น เดือนกันยายน 2554 ที่ 916.21 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะ เป็นผู้ซื้อสุทธิ 30,837.33 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2554 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2554 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดย ข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai ต. ค.- 54


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google