งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

17ก.ย.2553 รพ.รร.๖ * update v4 ประชาพิจารย์ พ. ร. บ. คุ้มครองผู้เสียหายจาก การรับบริการสาธารณสุข พ. ศ.... พ. อ. ผศ. กิฎาพล วัฒนกูล ผอ. กองตรวจโรคฯ รพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "17ก.ย.2553 รพ.รร.๖ * update v4 ประชาพิจารย์ พ. ร. บ. คุ้มครองผู้เสียหายจาก การรับบริการสาธารณสุข พ. ศ.... พ. อ. ผศ. กิฎาพล วัฒนกูล ผอ. กองตรวจโรคฯ รพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 17ก.ย.2553 รพ.รร.๖ * update v4 ประชาพิจารย์ พ. ร. บ. คุ้มครองผู้เสียหายจาก การรับบริการสาธารณสุข พ. ศ.... พ. อ. ผศ. กิฎาพล วัฒนกูล ผอ. กองตรวจโรคฯ รพ. พระมงกุฎเกล้า ตุลาการ ศาลทหาร กรุงเทพฯ กรรมการควบคุมคุณภาพฯ สปสช. กรรมการสอบสวน แพทยสภา ชุดที่ 3 ผอ. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ แพทยสภา

2 กฎหมายนี้ยังเป็น ฉบับร่าง จึงควรให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ก่อน แก้ไข ท้วงติง ในส่วนที่ทำได้ เพราะเมื่อประกาศเป็น กม.แล้ว ต้องใช้ไปตลอด อาจชั่วชีวิตในรุ่นเรา เช่นเดียวกับ สปสช. ทำไมต้องทำความเข้าใจ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

3 1. ฉบับ คณะ รมต.เป็นผู้เสนอ 2. ฉบับ นายเจริญ จรรย์โกมล และคณะ 3. ฉบับ นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ และคณะ 4. ฉบับ นายบรรพต ต้นธีรวงศ์ และคณะ 5. ฉบับ นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ และคณะ 6. ฉบับ นายสุทัศน์ เงินหมื่น และคณะ 7. ฉบับ นส.สารี อ๋องสมหวัง และปปช.10,631คน 7 ร่าง พ. ร. บ. คุ้มครอง ฯ ? พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

4 แพทยสภาขอให้ทบทวน เพื่อประโยชน์อันแท้จริง ต่อประชาชน จะอย่างไรก็เป็น เรื่องการตัดสินใจตามอำนาจของฝ่ายบริหาร คือรัฐบาล แพทยสภาเพียงทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ม. ๗ (๕) คือ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริง ต่อรัฐบาล เกี่ยวกับปัญหาการแพทย์ และ การสาธารณสุขของประเทศ บทวิเคราะห์ จากแพทยสภา พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

5 ตัวอย่าง เช่น ม.6 บทบัญญัติใน ม.5 ที่ผู้เสียหาย มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด ยกเว้น ม.6(2) ที่ระบุความเสียหาย ซึ่งหลีกเลี่ยงมิได้ จากการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ ( จะพิสูจน์อย่างไร ถ้าไม่มีกรรมการที่เป็น แพทย์วิชาชีพ ) แต่ใน ม.7 คณะกรรมการกลับไม่มีแพทย์ด้านนี้เลย นอกจากนี้ ยังมีมาตราอื่นๆที่ควรแก้ไข 25 มาตรา 1, 6, 7,11,18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49 และ ม.50 บทวิเคราะห์ จากแพทยสภา พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

6 ประกอบด้วย ประกอบด้วย โรงเรียนแพทย์ ศธ./ แพทย์ 4 เหล่าทัพ /แพทยสภา แพทยสมาคมฯ /แพทย์ผู้ให้บริการ สธ. /สมาคม รพ.เอกชน/ แพทย์จาก กทม/กระทรวงมหาดไทย/แพทย์สมาพันธ์ รพท. รพศ. ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ/ เครือข่ายคุ้มครองประชาชน/ สมาคมแพทย์คลินิกไทย /กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ประเทศไทย สรุป ที่ประชุมเลือก ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เป็นประธาน /นอ.อิทธพร คณะเจริญ เป็น เลขานุการ/พล.อ.ต.การุณ เก่งสกุล เป็นโฆษก คณะทำงานศึกษา ร่าง พ. ร. บ. 78 คน พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล แพทย์ 4 เหล่าทัพ แพทย์ 4 เหล่าทัพ ประกอบด้วย 1. พบ.– พล.ต. กิตติพล ภัคโชตานนท์ 2. พอ.- พล.อ.ต. การุณ เก่งสกุล 3. พร.- น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รน. 4. สง.พญ.ตร. – พล.ต.ต. อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์

7 1. เอกสาร คณะทำงาน ร่าง พ. ร. บ. คุ้มครองฯ ๒๗ส. ค. ๒๕๕๓ 2. รายงานการศึกษาวิจัยเบื้องต้น ชุด “ การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบ หลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม ” โดย สปสช. สวปก. สวรส. ๗ก. ย. ๒๕๕๐ หลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม ” โดย สปสช. สวปก. สวรส. ๗ก. ย. ๒๕๕๐ 3. “ ความเท็จ ความจริงเกี่ยวกับ ร่าง พ. ร. บ. คุ้มครองฯ ” นพ. วิชัย โชควิวัฒน ส. ค. ๕๓ 4. คนไข้ไทย.. กับทาง ตัน โดย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ฉลาดซื้อ ปีที่๑๐ ฉบับที่ ๑๑๑ เม. ย. ๒๕๕๓ ฉบับที่ ๑๑๑ เม. ย. ๒๕๕๓ 5. พ. ร. บ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ โดย ศ. นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ๒๗ส. ค. ๒๕๕๓ 6. แปดปีที่ผ่านมาของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ความสำเร็จ - ความเสี่ยง โดย นพ. ประทีป ธนกิจเจริญ ๑๒มี. ค. ๒๕๕๓ โดย นพ. ประทีป ธนกิจเจริญ ๑๒มี. ค. ๒๕๕๓ 7. สรุปสถานการณ์กำลังพลเฉพาะ สป. สธ. 824 รพ. ๑๗ ส. ค. ๒๕๕๓ โดย สำนักงานปลัด สธ. โดย สำนักงานปลัด สธ. 8. มองให้ชิด ฉบับปฐมฤกษ์ ส. ค. ๒๕๕๓ จม. ข่าวเฉพาะกิจ สำนักกฎหมาย สปสช. โดย วิญญู พิทักษ์ปกรณ์ ส. ค. ๒๕๕๓ โดย วิญญู พิทักษ์ปกรณ์ ส. ค. ๒๕๕๓ 9. บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง พ. ร. บ. คุ้มครองฯ นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ๙ส. ค. ๕๓ 10. ไต้หวัน การประกันสุขภาพและงานจิตอาสา นวพร เรืองสกุล ธ. ค. ๒๕๕๒ 11. แนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ไขข้อพิพาททางการแพทย์ โดย นพ. วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี ๓๑ต. ค. ๒๕๕๒ โดย นพ. วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี ๓๑ต. ค. ๒๕๕๒ References

8 ต้องเปลี่ยนคำว่า “ ผู้เสียหาย ” เป็น “ ผู้ได้รับผลกระทบ ” และ ต้องเปลี่ยนคำว่า “ การรับ บริการสาธารณสุข ” เป็น “ ระบบบริการสาธารณสุข ” เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง ผู้ให้ ( รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ ( ๒ ) และ ผู้รับบริการ ต้องเปลี่ยนคำว่า “ ผู้เสียหาย ” เป็น “ ผู้ได้รับผลกระทบ ” และ ต้องเปลี่ยนคำว่า “ การรับ บริการสาธารณสุข ” เป็น “ ระบบบริการสาธารณสุข ” เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง ผู้ให้ ( รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ ( ๒ ) และ ผู้รับบริการ ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ให้บริการทาง สธ.ที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามมาตรฐาน และ จริยธรรม ย่อมได้รับความ คุ้มครองตามกฎหมายกำหนด และควบคุมโดยสภาวิชาชีพนั้นๆ ๒๔ส.ค.๒๕๕๐ ระบบบริการ สธ. บทวิเคราะห์ มาตราที่ 1 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

9 บทวิเคราะห์ มาตราที่ 6 ต้องบัญญัติเพิ่ม ให้ครอบคลุมกลุ่ม ผู้ป่วยที่ต้องช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากการทำทุรเวชปฏิบัติ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบ บริการสาธารณสุข เช่น ขาดบุคลากร ขาดเครื่องมือ หรือ อาจครอบคลุมไป ถึงผลกระทบ (ผลข้างเคียง) ที่เกิดจาก กระบวนการรักษาตามมาตรฐานแล้ว เป็นสิ่งที่นานๆ จะเกิดขึ้น แต่รุนแรง Medical mishaps เช่น กรณีแพ้ยา จนตาบอด กรณี amniotic fluid embolism ซึ่งคาดเดาไม่ได้ สัดส่วนการร้องเรียน สปสช. OPD 0.45 คน : 100,000 คน (0.0045 % ) IPD 11.4 คน : 100,000 คน (0.01 % ) ป้องกันผู้ที่หวังจะได้เงินโดยไม่สมควร จม. ข่าวแพทยสภา ปี๑๕ ฉบับ๒ / ๕๒ หน้า๑๑ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

10 บทวิเคราะห์ มาตราที่ 7 สัดส่วนของคณะกรรมการ ต้องมีสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมา ดูแล เพราะตาม ม. ๖ ที่บอกว่า ป้องกันการกล่าวอ้างเพื่อรับเงิน เยียวยานั้น ก็สมควรต้องมีการ พิสูจน์ถูกผิด โดยผู้เชี่ยวชาญ สภาวิชาชีพ X 6 มิใช่ NGOที่อ้างตน เป็นผู้รอบรู้ กระบวน การรักษา ทั้งๆที่ มิใช่ ผู้ประกอบวิชาชีพเวช กรรม ตามกฎหมาย พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

11

12

13 การวินิจฉัยผิดถูก ที่ต่อเนื่องกับ ม. ๗ เป็นเรื่อง “ข้อเท็จจริง” ตามหลักวิชาการแพทย์ ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้มาตัดสิน ไม่ควรใช้เสียงข้างมากของคน นอกมาตัดสิน แต่ต้องใช้คนที่มี “ความเป็นวิชาชีพ ในเรื่องที่นั้นๆ เป็นผู้ตัดสิน” คล้ายกับการตัดสินของศาลสูง ที่ต้องเป็นองค์คณะ และต้องเป็น คนที่รู้เรื่องในประเด็นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับคดี หาไม่แล้วจะ เกิดปรากฎการณ์ ศาลเตี้ย พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 11 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

14 การให้บุคลากรเข้ามาชี้แจง ต้องมีให้น้อยที่สุด เพราะ concept ของกฎหมายนี้ คือ ไม่หาคนผิด ให้อำนาจคณะกรรมการใน การเรียก สั่ง ขอข้อมูลฯ บทลงโทษที่รุนแรงต้องไม่มี มิฉะนั้นแล้ว คณะกรรมการ ชุดนี้จะมีภาพเป็น ศาลเตี้ย ต้องทำเท่าที่จำเป็นและเก็บ เป็นความลับ (off record) พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 18 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

15 การสร้างกองทุน ต้องช่วยเหลือทั้ง ผู้รับ และ ผู้ให้บริการ ในกรณีที่เขา เหล่านั้นได้รับผลกระทบ จากระบบบริการ สธ. ระบบบริการ สธ. เป็นความ รับผิดชอบของรัฐบาลโดยตรง โดนเข็มทิ่มตำ ติดเชื้อจากคลุกคลีกับผู้ป่วย อุบัติเหตุจากการนำส่งผู้ป่วย มิใช่ความผิดของผู้ปฏิบัติงาน จม. ข่าวแพทยสภา ปี๑๕ ฉบับ๒ / ๕๒ หน้า๑๑ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 20

16

17 การจ่ายเงินสมทบต้อง มาจากรัฐบาลอุดหนุนเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาว่า หากสถานพยาบาลใด ปฏิบัติงานมาก ย่อมต้องมี ความเสี่ยงมาก และอาจเกิด Defensive Medicine กม.นี้มีลักษณะเป็น “ประชานิยม” หรือ “สังคมสงเคราะห์” อัตราการเรียกเก็บเงิน OPD 5 บาท : ครั้ง IPD 80 บาท : ครั้ง จะเกิดกรณี ไม่รับการ ส่งต่อ(refer) หรือปฏิเสธ การรักษาโรคซับซ้อน พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 21-22 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

18

19 เงินกองทุนของสวีเดน *มาจากภาษีท้องถิ่นของประชาชน *มีการพิจารณาจ่ายค่าชดเชย โดยคณะกรรมการ คนใน (เพราะคนนอกไม่มีความผูกพัน และไม่ต้องมี ความรับผิดชอบใดๆ ต่อเงินกองทุนท้องถิ่น) *ทั้งนี้การใช้ภาษีของท้องถิ่น จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบในวงกว้างต่องบประมาณของประเทศ พ. ร. บ. คุ้มครองความเสียหายฯ และการเมืองภาคประชาชน โดย สุจิตรา

20 เงินกองทุนที่เหลือ ต้องส่งคืนคลังทั้งหมด เพราะเป็นเงินภาษี ห้ามเก็บไว้ทำอย่างอื่น กองทุนนี้ ลอกแบบ มาจาก สปสช. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการกำหนด ? ไม่ต้องคืนคลัง พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 23-24 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

21

22 อายุความ10ปี นับแต่ รู้ว่าเกิดความเสียหาย หมายความว่า กฎหมายนี้ ไม่มีอายุความตายตัว ใช้ความรับรู้ของผู้ป่วย เป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ พิสูจน์ทราบได้ยาก เพิ่มภาระให้สถานพยาบาล ต้องเก็บหลักฐานไว้ตลอดไป หลายกรณีไม่มีทางพิสูจน์ได้ ว่าเป็นผลจากการรักษา กฎหมายนี้จึงไม่มีอายุความ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 25 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา 10 ปี 3 ปี 10 ปี

23 ความเป็นธรรม ต้องอยู่บน พื้นฐานความจริง กฎ กติกา วัฒนธรรมองค์กร

24 การกล่าวอ้างเรื่องผลของสาร ที่สะสมที่ใช้เวลาเป็น 10 ปี นั้น เป็นการยกเอากรณี สารพิษ จากอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นคนละ เรื่องกับการรักษาพยาบาล “นับแต่วันที่รู้ถึงความ เสียหายและรู้ตัวผู้กระทำ” เรียกได้ว่า กม.นี้เป็นกม. เลี้ยงดูตลอดชีพ หากใคร ก็ตามสามารถนำตนเข้า ไปอยู่ในนิยามของคำว่า “ผู้เสียหาย” ได้สำเร็จ “นับแต่วันที่รู้ถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้น” พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 37 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา 10 ปี 3 ปี 10 ปี

25 กำหนดช่วงเวลาอนุมัติเงิน เพียง ๓๐ + ๑๕ + ๑๕ วัน ในการพิสูจน์ตาม ม. ๕ และม. ๖ นั้น เป็นระยะเวลาที่น้อยเกินไป การพิสูจน์ต้องตรวจทานเอกสาร หาข้อเท็จจริง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จากสภาวิชาชีพ ต้องใช้เวลา แจกให้คนที่ขาด “หิริ โอตัปปะ” จ้องจะรับเงินฟรีๆ โดยอ้างตน เป็น”ผู้เสียหาย”ไว้ก่อน “หากพิสูจน์ไม่ได้ ก็ให้ถือเป็น ผู้เสียหาย ” เท่ากับรวบรัด เปิด ช่องให้มีการรับภาษีอากรไปใช้ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 27 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

26 หากศาลยกฟ้องบุคลากรแล้ว ผู้ฟ้องห้ามกลับมารับเงินใดๆ จากกองทุนนี้เป็นอันขาด มิฉะนั้นจะเกิดการจับปลา2มือ ซึ่งเป็นการขัดเจตนารมณ์ของ กม.ที่ต้องการลดการฟ้องร้อง ยังคงมีสิทธิ์อุทธรณ์ แต่ในฉบับ NGO ม. 43 ให้กรรมการ พิจารณาเงินชดเชยได้ แม้ศาลสั่ง ยกฟ้อง ( กรรมการใหญ่กว่าศาล ) พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 34 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

27

28 การรับเงิน แล้วไปฟ้องต่อ ต้องมีการเรียกเงิน พร้อมดอกเบี้ยคืน ทันที จะเกิดการจับปลา2 มือ ต้องมีโทษปรับฐานผิด สัญญาประนีประนอม ที่ทำขึ้นหลังได้รับเงิน ไม่เป็นธรรมต่อภาษี ที่รัฐไปอุดหนุน พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 35 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

29 ตามหลักการไกล่เกลี่ย ก็ต้องให้คู่กรณีมาตกลง และรอดูผลการไกล่เกลี่ย แต่กฎหมายนี้บอกว่า “ไม่หาตัวคนกระทำผิด” ผู้ให้การรักษา ตกเป็นจำเลยตลอดไป การไกลเกลี่ยจะทำก่อน หรือหลังการยื่นคำขอ หรือหลังการรับเงินแล้ว ก็ได้ สรุปไม่คืนเงิน พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 38 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

30 การทำสัญญาประนีประนอม วิธีเดียวที่จะจบได้ คือ ต้องยุติสิทธิการฟ้องร้อง ทั้งทางแพ่งและ อาญา โดยบัญญัติให้คดีอาญา ตาม ม. ๒๙๑ และ ๓๐๐ ที่มีมูลละเมิดมาจากการ ให้บริการสาธารณสุข เป็นคดีที่ยอมความได้ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 39-40 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

31 หลักของกม.นี้ คือ ไม่หาคนทำผิด ไม่พิสูจน์ แล้วจะไปพัฒนาระบบ ความปลอดภัยได้อย่างไร? การพัฒนา เป็นหน้าที่ของ สถานพยาบาลอยู่แล้ว ร่วมกับสภาวิชาชีพ ในการปรับปรุงระบบ Patient Safety พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 42-44 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

32

33 มีกรรมการเสนอว่า ควรเอาออกทั้งข้อ เพราะ เป็นการกล่าวหาแพทย์ เช่น รู้สำนึกในความผิด ผู้เสียหายไม่ติดใจ – เรื่องนี้ไปสู้กันในศาลอาญาได้ และยก ตย. ว่า คนช่วยเด็กจมน้ำ ถ้าไม่รอด โดนฟ้องหรือไม่ ? ห้อง ER ก็ไม่ต่างกัน

34 ต้องตัดไปทั้งมาตรา เพราะ ปอ. ปว.อ.มีบัญญัติไว้แล้ว ม.๔๕นี้ ก็ไม่จำเป็นต้องมี ต้องไปสำนึกผิดทั้งๆ ที่ตนเองก็ไม่ได้ผิด เหมือนยัดเยียด ความผิด แล้วทำไมต้องสำนึกผิด เพราะกฎหมายนี้บอกว่า ไม่หาคนผิด พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 45 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

35 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม คำสั่ง ของคณะกรรมการ ม.18 ต้องระวางโทษ จำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ แต่ควรเพิ่มบทลงโทษ ในกรณีที่คณะกรรมการ จ่ายเงินผิดหลักเกณฑ์ มิฉะนั้นแล้วจะไม่เกิด ความรับผิดชอบใด ๆ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 46 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา บทลงโทษที่สูงเกินไป

36 ให้โอนภารกิจการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้น ม. 41 ของ สปสช. มาเป็นของ สำนักงานนี้ เมื่อประกาศ รวบอำนาจการจ่ายเงิน ทั้งเงินชดเชย ทั้งเงินช่วยเหลือเบื้องต้น พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 47 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

37 ในกรณีรับ เงิน ม. 41 ไปแล้ว ยังคงมีสิทธิยื่นคำขอตาม พ. ร. บ. นี้ หากไม่พ้นเวลาตาม ม. 25 ให้รับเงินส่วนต่างเพิ่มได้ คดีควรจะจบไปแล้ว เห็นควรให้ตัดข้อนี้ออก ทั้งหมด เกิดการฟ้องร้องเพิ่มแน่ ไม่สร้างการปรองดอง พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 49 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

38 ในระหว่างที่ยังไม่มี กรรมการตามวรรค 1 ให้ รมต. แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน ทำงานด้านคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภค 6 คน สัดส่วนคณะกรรมการชั่วคราว ไม่เป็นธรรม เป็นการล็อคสเปค ให้ NGOมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ผิดหลักธรรมาภิบาลในการ ตรากฎหมาย อีก 5 คน มาจากด้าน เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน การเจรจาไกล่เกลี่ย สธ. พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทวิเคราะห์ มาตราที่ 50 บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฯ แพทยสภา

39 ผู้ป่วยนอก >200 ล้านโอพีดี / ปี ผู้ป่วยนอน รพ. >10 ล้านครั้งต่อปี เริ่ม 5 บาท / โอพีดี +80 บาท / นอน รพ. มูลค่าวงเงินราว 2 พันล้าน เพื่อเยียวยาและลดการฟ้องร้อง ได้รับผลกระทบ <2,000 รายต่อปี 1 ใน 1 แสนคน <0.001% ของการ รับบริการ ไม่เข้าข่าย ม.5 ไม่ได้เงินช่วยเหลือ เบื้องต้น ? ไม่ยอมรับ กก. ที่ไม่มีวิชาชีพ - สุดวิสัย / แพ้ยา มาตรฐานวิชาชีพจาก ตัวโรค + สุดวิสัย + ไม่ กระทบชีวิตปกติ ม.6(1-3) ผิดมาตรฐาน / ประมาท / เหตุที่เลี่ยง ได้ / ผลต่อเนื่อง ม.5 ร้องเรียน ม.25 (1) ได้รับเงินช่วยเหลือ ม.29 (2) เสนอเงินชดเชย ม.32 (3). ไกล่เกลี่ย + ( รพ. เพิ่มให้ ) ม.38-41 จบใน 30 ว. หนังสือประนีประนอม ม.33 * กม. ต้องระบุให้ยุติฟ้องแพ่ง หนังสือประนีประนอม ม.33 * กม. ต้องระบุให้ยุติฟ้องแพ่ง รับ (2) ไม่รับ ม.34 คดีผู้บริโภค ? คดีแพ่ง ไม่จ่าย ( กลุ่มไม่ รับคำขอ ) จ่ายเงิน ( รับ คำขอ ) ม.34 ไม่ขอรับเงินที่ให้ เลือกไปฟ้องเพื่อได้ มากกว่า ยังได้เงิน (1) ช่วยเหลือ ม.35 ม.31 ไม่เห็นด้วยขอ อุทธรณ์เงินเพิ่ม ม.37-3(10) ปี เสียหายเพิ่ม กรณี สารสะสม ใช้เวลา ม.30-33 * กม. ควร ระบุห้ามฟ้องต่อ ขอเงิน ชดเชย ใหม่ เพิ่มได้ คดีอาญา ? ผู้เสียหายชนะ 4. เงินสินไหมจากศาล ตัดสิน ม.34/ หักม.36 ผู้เสียหายถูกยกฟ้อง ( โดยไม่ วินิจฉัยว่าผู้บริการไม่ต้องรับผิด ) * กก. พิจารณาช่วยหรือไม่ก็ได้ -? ต้องระบุช่วย สถานพยาบาล คลินิก - จ่ายเพิ่ม (2) ม.45 ลดโทษน้อยเท่าไรก็ ได้หากใช้ ม.33/39 สถานพยาบาล 5 สังกัด / กระทรวง + คลินิก / ที่จ่ายเข้ากองทุน (1) ม.21/22 เริ่ม 5 บาท / โอพีดี +80 บาท / นอนรพ. 3. อนุกรรมการฯชดเชย ( คิดสินไหม ) ม.12/30-60 ว.+ 4. กรรม การวินิจฉัย อุทธรณ์ฯ * ม.13/28/31/ เกณฑ์ ม.32 รับคำขอ ( จ่าย ) ( ไม่จ่าย ) ไม่รับคำ ขอ กรณีติดใจผล เลือกที่จะฟ้อง ไม่ฟ้อง ขออุทธรณ์ * ถูกฟ้องคดี * สถานพยาบาล คลินิก / ผู้ประกอบ วิชาชีพ (3) 2. อนุกรรมการ ช่วย เหลือฯ ม.12/27-30 ว.+ รัฐให้บริการและเก็บเงินตามปกติ / ตอนจ่ายหักเข้ากองทุนจากจากงบค่ารักษา / รัฐไม่ระบุให้สนับสนุน เพิ่ม / บังคับ จ่าย ตามรายหัวที่มารักษา / หักจากงบ รพ. เอกชนเก็บคนไข้ - แพงขึ้น ** 5. กก. อาจให้ / หรือ ไม่ให้ - ค่าเสียหาย เพิ่มเติมได้ ม.34* รพ. จ่ายตามศาล สั่ง ขอเอกสาร / สั่งพบ ม.18 ไม่มาคุกได้ ม.46 กก.1/2/3/4- ต้องใช้ องค์ความรู้ดูมาตรฐาน 6 วิชาชีพแต่ขาดผู้ประกอบ วิชาชีพ / คลัง / ทุน / ศาล ประกัน เฉพาะกาลไม่เป็น ธรรม ม.50 ตั้ง กก. ผู้บริโภคเกิน ครึ่งไม่ได้สัดส่วน * ม.47 ยกเลิกรัฐ จ่าย ให้มาเก็บ กันเอง ม.35/ ไม่ห้ามฟ้องใน กม./ ไม่มีลงโทษ / ให้เงินตาม ม.29 ได้ 1. กรรมการ สร้างเสริมฯ ม.7-11 สัดส่วนไม่ เป็นธรรม - ขาดส่วน ร่วมวิชาชีพ ดูแลกองทุน ม.20 สำนักงาน และจ่าย โครงการ พัฒนาต่างๆ ไม่ฟ้อง เอกสารประกอบการบรรยาย น. อ.( พิเศษ ) นพ. อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา 14/7/2010 = จุดที่เกิดปัญหา ปี 2552 ใช้ 72 ล้าน - ช่วยเบื้องต้น 800 ราย (<0.001%) สปสช. มี กลไกอยู่แล้ว.. คุ้มหรือไม่หากตั้ง ใหม่ - เทียบขยายของเก่า * ปัญหาของกองทุนเกิดเมื่อ ไม่จ่าย // ไม่มีเงินพอจ่าย // ทำ ให้ถูกฟ้องมาก * ปัญหาของผู้เสียหายคือ ไม่ได้เงินชดเชยพอจึงฟ้อง * ปัญหาของผู้ให้บริการคือไม่ อยากถูกฟ้อง / ลดเสี่ยง ปัญหา ร่างพรบ. คุ้มครองฯ ร้องเรียน ม.37 ? ll ไม่ควรเกิด ผิดจริยธรรม / ผิดวินัย - แพ่ง / อาญา / ถูก ดำเนินคดีต่อ

40 หน้าที่แพทย์ พยาบาล ๑. รักษาคนไข้ ต้อง ตามมาตรฐาน ๒. เตรียมหลักฐาน ทุกรายเผื่อสู้คดี ๓. เตรียมชี้แจง กรรมการ ๓คณะ ๔. เตรียมไกล่เกลี่ย จ่ายร่วมกับ รพ. ๕. ขึ้นศาล สู้คดี แพ่ง - อาญา ๒รอบ ๒. เตรียมพิสูจน์คดี จริยธรรมวิชาชีพ

41 หน้าที่สถานพยาบาล ๑. รักษาคนไข้ ตามมาตรฐาน ๒. จ่ายค่าประกัน กองทุน ๓. พิสูจน์ความ เสียหาย ๔. จ่ายเงินไกล่ เกลี่ยร่วมกับหมอ ๕. ขึ้นศาล สู้คดี หากแพ้จ่ายเงิน ๖. ทำรายงาน แก้ไขปัญหา

42 ผู้ต้องการร้องเรียกค่าเสียหาย กองทุน ( ๑ ) ๑. หาความผิดพลาดหมอ ใน รอบ ๓ ปี ถึง ๑๐ปี ถ้าเกิน ๕ ปี ไม่มีหลักฐาน ๒. จะรับเงินก้อน๑ ใน๓๐ วัน ขยายได้ไม่เกิน ๖๐ วัน ๓. หากเงินก้อน ๑ ไม่ได้รับ ให้ร้อง กก. อุทธรณ์ได้ ๔. หากสุดวิสัย หรือ แพทย์ ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับเงิน ช่วยเหลือให้ฟ้องศาลต่อ ๗. กรณีได้รับเงินพอใจ ( ๑ + ๒ + ๓ ) ประณีประนอม ยอมความได้ ยุติคดี แต่.. ๖. ได้เงินไม่พอ ขอเรียกหมอ และ รพ. มาไกล่เกลี่ยได้ เรียกเงินก้อนที่ ๓ ๕. รับเงินก้อน ๑แล้วรับ๒ ต่อทุกรายจ่ายน้อยไป อุทธรณ์ได้ ๘. หากมีปัญหาใน ๓ ( ๑๐ปี ) ให้ร้องเรียน รพ. ขอรับเงิน ชดเชยเพิ่มได้ อุทธรณ์ได้ ? ๙. กรณีไม่พอใจรับเงิน ชดเชย หลังรับเงินเบื้องต้น แล้วให้ไปฟ้องศาลได้

43 ผู้ต้องการร้องเรียกค่าเสียหาย - ศาล ( ๒ ) ๙. ๑ ผู้เสียหายชนะคดี แพทย์ - พยาบาลแพ้คดี ม. ๓๔ วรรค ๒ ผู้เสียหายอาจ ได้รับเงิน สินไหมทดแทนจากกองทุน แพทย์ - พยาบาล จ่ายสินไหม ทดแทน ( ที่เหลือ ) หลัง เพิ่มจากกก. พิจารณาให้ ๙. ๒ ผู้เสียหายแพ้คดี แพทย์ - พยาบาลชนะคดี ม. ๓๔ ๙. ๓ ยกฟ้องโดยไม่บอกว่า แพทย์ - พยาบาลแพ้คดี ( เทคนิค ) ม. ๓๔ วรรค๓ แพทย์ - พยาบาล ไม่ได้รับการ คุ้มครองใดๆ ไม่มีการ ช่วยเหลือใน กม. นี้ ผู้เสียหาย ได้รับเงินเฉพาะ เบื้องต้น ไม่ได้รับเงินชดเชย ใดๆ ม. ๓๔ ผู้เสียหาย ได้รับเงินเฉพาะ เบื้องต้น กก. อาจพิจารณาจ่าย ค่าเสียหายให้หรือไม่ก็ได้

44 บรรยายเรื่องการสร้างสมานฉัน สปสช. ท่านผู้พิพากษา นพพร ฯ คุณสารี อ๋องสมหวัง

45 สรุป แนวคิด ทักษะ การสร้างความเข้าใจ และสมานฉันท์ ต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐาน วิชาการ ณ ภาวะวิสัยนั้นๆ ผิดจริง หรือ เข้าใจผิด พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

46 สภาปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข สนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข จัดประชุม รร.ทีเค พาเลส 24 ส.ค.53 ได้ข้อสรุปฉันทามติ 5 ข้อ 1. ความเสียหาย เพดานการชดเชย เสนอให้ตัด ม. 6(2) ออก เพราะยุ่งยากกับการพิจารณา อ้างว่าไม่เป็นผลดีกับแพทย์ 2. โครงสร้างกรรมการ สำนักงาน ต้องเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ 3. ที่มาของกองทุน ให้มาจาก 3กองทุน (สปสช. สวัสดิการ ขรก. และ ประกันสังคม) 4. เรื่องการไกล่เกลี่ย และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เห็นว่า ต้องไม่ใช่การเกลี้ยกล่อม ต่อรอง 5. ระบบความปลอดภัย และป้องกันความเสียหาย เห็นด้วยกับร่าง ของรัฐบาล พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล บทความ ฉลาดซื้อ ก. ย. ๒๕๕๓

47 “จากสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2543 พบการเสียชีวิตจากความผิดพลาดที่ป้องกันได้ 9.8 หมื่น-1.9 แสนราย/ ปชก. 250 ล้านคน (0.4 % ) แต่ในประเทศไทยยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน สหรัฐอเมริกาใช้เวลาตรวจคนไข้เฉลี่ย 20 นาที ต่อคน ในขณะที่ประเทศไทยใช้เพียง 2-3 นาที นั่นเชื่อได้ว่าอัตราความผิดพลาดย่อมสูงกว่า” สถิติเปรียบเทียบที่น่าสนใจ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

48 แพทย์ 39,406 คน ปชก. 64 ล้านคน รพ. สธ. ( ในสน. ปลัด ) 824 แห่ง 12,500 คน 12,500 คน สธ. OPD 2.7 ครั้ง / คน / ปี (200 ล้านครั้ง / ปี ) IPD 11 % จาก ปชช. (6.9 ล้านคน / ปี ) บุคลากร เครียด วิตก ขาดขวัญกำลังใจ สปสช. 46.9 สปส. 9.8 ขรก. 5.6 สปสช. 46.9 ล้านคน สปส. 9.8 ล้านคน ขรก. 5.6 ล้านคน จม. ข่าวแพทยสภา ปี๑๕ ฉบับ๒ / ๕๒ หน้า๑๑ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล สถิติเปรียบเทียบที่น่าสนใจ

49 สถิติกำลังพลแพทย์ 53

50

51 ประเทศในสแกนดิเนเวีย (ที่ชอบนำมาเปรียบเทียบ) กับ ประเทศไทยนั้น ต่างกันอย่างมาก ไม่ว่าจะในแง่ของ จำนวนประชากร (นอร์เวย์ 4.6 ล้านคน สวีเดน 9 ล้านคน ไทย 66.4 ล้านคน) รายได้ต่อหัวประชากร นอร์เวย์ 58,600 เหรียญ/ประชากร สวีเดน 36,800 เหรียญ/ประชากร ไทย 8,100 เหรียญ/ประชากร วัฒนธรรม ประเพณี ระบบสวัสดิการสังคมของประเทศ ระบบการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน สำนึกในการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ การรู้ผิดชอบชั่วดี (มิเช่นนั้นคงไม่เกิดเหตุการณ์เผาบ้าน เผาเมืองในช่วงที่ผ่านมา) พ. ร. บ. คุ้มครองความเสียหายฯ และการเมืองภาคประชาชน โดย สุจิตรา

52 ประชากร แพทย์ประเทศไต้หวันประเทศไทย 23 ล้านคน 50,000 คน 63 ล้านคน 3 7,000 คน กองทุน กองทุนเดียว ปชช. จ่าย + รัฐบาลสมทบ ( สัดส่วนตามอาชีพ ) ยกเว้นทหาร ผ่านศึกและผู้ที่มีรายได้น้อย รัฐบาลจ่าย 100 % รวมเงินกองทุน 400,000 ล้านบาท 3 กองทุน รัฐบาลจ่าย รัฐบาลจ่าย 100 % ( เฉพาะ PCU) รวมเงินกองทุน 100,000 ล้านบาท ( เฉพาะ UC) อัตรา ร่วมจ่าย (Copay) ปชช. ร่วมจ่ายในการใช้บริการ ในอัตราที่แตกต่างกันระหว่างการ ใช้ OPD IPD ทันตกรรม และค่ายา ยกเว้น ในกลุ่มโรคที่รุนแรง และราคาแพง, ค่าคลอดบุตร, การบริการในพื้นที่ดันดาร, ผู้ป่วย กลุ่มที่มีรายได้น้อย, ทหารผ่านศึก, เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี, การ บริการส่งเสริมป้องกันโร * รายได้ < 19,200 NTS ไม่ต้องจ่าย สมทบเข้ากองทุน - ไม่มีอัตราร่วมจ่าย ยกเว้น ผู้ป่วยโรคไตวาย - ที่เลือกใช้การฟอกเลือด - ร่วมจ่าย 500 บาทต่อครั้ง - จ่ายเพิ่มเติมกรณีขอใช้บริการเกินสิทธิประโยชน์ เช่น ห้องพิเศษ อัตรา การใช้ บริการ OPD 14 ผู้ป่วยนอก OPD 14 ครั้ง / คน / ปี IPD 1.4 ผู้ป่วยใน IPD ร้อยละ 1.4 OPD 2.7 OPD 2.7 ครั้ง / คน / ปี IPD 11 IPD ร้อยละ 11 Taiwan,19-23Oct.2008 พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

53 ประชากร แพทย์ประเทศไต้หวันประเทศไทย 23 ล้านคน 50,000 คน 63 ล้านคน 3 7,000 คน กองทุน กองทุนเดียว ปชช. จ่าย + รัฐบาลสมทบ ( สัดส่วนตามอาชีพ ) ยกเว้นทหาร ผ่านศึกและผู้ที่มีรายได้น้อย รัฐบาลจ่าย 100 % รวมเงินกองทุน 400,000 ล้านบาท 3 กองทุน รัฐบาลจ่าย รัฐบาลจ่าย 100 % ( เฉพาะ PCU) รวมเงินกองทุน 100,000 ล้านบาท ( เฉพาะ UC) อัตรา ร่วมจ่าย (Copay) ปชช. ร่วมจ่ายในการใช้บริการ ในอัตราที่แตกต่างกันระหว่างการ ใช้ OPD IPD ทันตกรรม และค่ายา ยกเว้น ในกลุ่มโรคที่รุนแรง และราคาแพง, ค่าคลอดบุตร, การบริการในพื้นที่ดันดาร, ผู้ป่วย กลุ่มที่มีรายได้น้อย, ทหารผ่านศึก, เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี, การ บริการส่งเสริมป้องกันโร * รายได้ < 19,200 NTS ไม่ต้องจ่าย สมทบเข้ากองทุน - ไม่มีอัตราร่วมจ่าย ยกเว้น ผู้ป่วยโรคไตวาย - ที่เลือกใช้การฟอกเลือด - ร่วมจ่าย 500 บาทต่อครั้ง - จ่ายเพิ่มเติมกรณีขอใช้บริการเกินสิทธิประโยชน์ เช่น ห้องพิเศษ อัตราการใช้บริการ OPD 14 ผู้ป่วยนอก OPD 14 ครั้ง / คน / ปี IPD 1.4 ผู้ป่วยใน IPD ร้อยละ 1.4 OPD 2.7 OPD 2.7 ครั้ง / คน / ปี IPD 11 IPD ร้อยละ 11 Taiwan,19-23Oct.2008 เมื่อให้สิทธิ ก็มีสิทธิใช้ แต่ความจำเป็นการใช้ อยู่ในมุมมองของใคร ไต้หวันจึงต้องกำหนด การร่วมจ่าย เพื่อลดความไม่จำเป็น ป่วยมาก ป่วยบ่อย จ่ายมาก แต่ยังช่วยคนจนอยู่ ปชช. อาจไม่ถูกใจ แต่ส่วนมากยอมรับกำหนด บริการที่ OPD OPD ผป. OPD ต้องมาลงทะเบียนก่อนตอนเช้า ถ้าเต็มแล้วให้มา วันใหม่ ยกเว้น ผป. ฉุกเฉิน ให้ไป EMS ได้เลย ผป. OPD ผป. OPD ไม่จำกัด ขาจร ต้องพยายาม ให้บริการจนหมด ต้องได้พบแพทย์ทุกคน พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

54 จากสถิติของธนาคารโลกระบุว่า ประเทศไทยมี ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ 136 เหรียญUS/คน/ปี ค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ประมาณ 802 เหรียญUS/คน/ปี ในขณะที่ มาเลเซียมีค่าใช้จ่าย 309 เหรียญ สิงคโปร์ 1,148 เหรียญ ญี่ปุ่น 2,751 เหรียญ ออสเตรเลีย 3,968 เหรียญ สหรัฐอเมริกา 7,285 เหรียญ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล สถิติเปรียบเทียบที่น่าสนใจ

55 พรรค ปชป., 22 ก. ค. 2553 คมชัดลึก : ตัวแทนแพทย์ - พยาบาลพบนายกฯ ค้านพ. ร. บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล อาจารย์ผู้ใหญ่เหนื่อยกันมาก

56 เงินไม่ได้แก้ปัญหา ไม่ได้ลดความบาดหมาง ผู้ป่วยมา รพ. เพราะ ๑. ต้องการรับการรักษา ๒. ต้องการให้รับตัวไว้ ๓. ต้องการให้ส่งต่อ พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล เอาเงินมาเป็นตัวตั้ง - จึงเป็นวิธีคิดที่น่าจะผิด ควรเอาเงินแก้ระบบ ปัจจัยที่เป็นปัญหา ต้องปรับทัศนคติ ประชาชนให้ดูแล สุขภาพตนเอง และ รัฐฯ ต้องลด เลิก อบายมุข การพนัน ฯลฯ สรุป ความเห็นผู้บรรยาย

57 สรุปคือ-กฎหมายนี้ต้องทำให้กลไกของรัฐเดินต่อได้ แต่ ต้นตอปัญหาคือ ทรัพยากรรัฐไม่พอ ทั้งของ คน และ งบประมาณ -ในกรณีภาระงานหนัก แพทย์ พยาบาลทุกคน รู้ดี ว่า ทำไม่ไหว “เนื้อหาสาระ” แบบนี้.. โดนร้องเรียนแน่ - กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึง ขอให้ปรับเนื้อหาให้เข้ากับ ระบบงานสาธารณสุขของจริง ไม่ใช่ ขอให้ใช้อุดมการณ์อย่างเดียว พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล สรุป ความเห็นผู้บรรยาย

58 ถ้าทุกฝ่ายจริงใจ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทำไมไม่ทดลองนำระบบนี้มาใช้ในบางจังหวัด เป็น Pilot Project และติดตามดู ผลที่เกิดขึ้น ว่า * เป็นไปดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย ? * การฟ้องร้องทางการแพทย์ลดลง ? * ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยดีขึ้น ? พ. อ. ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล สรุป ความเห็นผู้บรรยาย

59 ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ระบบสาธารณสุขยังคงต้องอยู่อีกยาวนาน เราก็ยังมีเวลาอีกมากพอที่จะพิจารณาให้ดี ไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ ที่ต้องเร่งรีบ ออกกฎหมาย ที่อาจเกิดผลกระทบในแง่ลบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สรุป ความเห็นผู้บรรยาย สรุป เห็นควร คัดค้านครับ แม้ไม่เป็นผล แต่เป็นการแสดง มติ

60 ขอบคุณครับ All rights reserved: Col.Asst.Prof. W.Kidaphol MD.MPHM.RCFPT.


ดาวน์โหลด ppt 17ก.ย.2553 รพ.รร.๖ * update v4 ประชาพิจารย์ พ. ร. บ. คุ้มครองผู้เสียหายจาก การรับบริการสาธารณสุข พ. ศ.... พ. อ. ผศ. กิฎาพล วัฒนกูล ผอ. กองตรวจโรคฯ รพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google