งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึก Inventory โครงการยาต้าน ไวรัสเอดส์ สปส..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึก Inventory โครงการยาต้าน ไวรัสเอดส์ สปส.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึก Inventory โครงการยาต้าน ไวรัสเอดส์ สปส.

2 เข้าสู่เว็บไซด์ VMI ขององค์การ เภสัชกรรมที่ http://scm.gpo.or.th/vmi

3 ใส่ username และ password ของแต่ละหน่วยบริการแล้ว login ใส่ username Password แล้วคลิก login

4 คลิกที่ปุ่ม บันทึก Inventory เพื่อบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง คลิกบันทึก Inventory

5 บันทึกจำนวนสินค้าคงคลังในช่อง on hand บันทึกจำนวน ยาที่มี

6 บันทึกจำนวนสินค้าคงคลังในช่อง on hand กดปุ่ม Save 1 ต้องการ save ข้อมูล กดปุ่ม OK 2

7 หน้าจอแสดงการเก็บข้อมูล คลิก Post Inventory เพื่อส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรม คลิก Post Inventory เพื่อส่ง ข้อมูล คลิก บันทึก Inventory หาก ต้องการเพิ่มหรือ แก้ไขข้อมูล

8 หน้าจอแสดงผลการส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลกดปุ่ม F5 เพื่อ refresh ข้อมูล

9 หน้าจอแสดงสัญลักษณ์มีเส้นใต้ขีดวันที่ ส่งข้อมูลสินค้าคงคลัง คลิกวันที่ขีดเส้นใต้บนปฏิทินเพื่อดู ข้อมูล ปรากฏวันที่ขีด เส้นใต้บน ปฏิทิน คลิก เพื่อดูข้อมูล

10 ปรากฏรายงานข้อมูลคงคลังยาต้าน ไวรัสเอดส์

11 การรับยา คลิกที่ปุ่ม รับยา

12 ใส่รหัส Pin code สำหรับรับยา ใส่ Pin code 1 คลิก ตกลง 2

13 หน้าจอแสดงรายการยาที่ยังไม่ได้ ทำรับ คลิกทำ เครื่องหมายถูก หลังรายการยาที่ จะรับ 1 กดปุ่ม Save 2

14 หน้าจอแสดงผลการรับยาเรียบร้อย แล้ว

15 การรับยา  ข้อมูลการรับยาจะถูกส่งไปที่ องค์การเภสัชกรรม  กรณีที่มีใบนำส่งยาของ องค์การเภสัชกรรมค้างรับ อยู่ในระบบ ท่านจะไม่สามารถ บันทึก Inventory เพื่อเบิกยาใน ครั้งต่อไปได้


ดาวน์โหลด ppt การบันทึก Inventory โครงการยาต้าน ไวรัสเอดส์ สปส..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google