งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Asthma and COPD for Health Care Worker วันที่ 20 กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Asthma and COPD for Health Care Worker วันที่ 20 กรกฎาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Asthma and COPD for Health Care Worker วันที่ 20 กรกฎาคม 2555

2 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12 ปัญหา/ความสำคัญ  WHO คาดการณ์ว่า COPD จะเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ของโลกในปี 2030  เป็นโรคที่มีค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (COI : Cost of Illness) ปี 2552* คิดเป็น 0.14% หรือ 12,735 ล้านบาท  เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถป้องกันและ ควบคุมได้  ควันบุหรี่และมลภาวะจากการเผาไหม้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ  กระทบต่อการดำเนินชีวิต กิจวัตรประจำวัน สร้างความวิตก กังวล กลัว ซึมเศร้า และลดคุณค่าในตัวผู้ป่วย  เป็นภาระทางเศรษฐกิจของผู้ป่วย ครอบครัวและสังคม 2 * อ้างอิงจาก รายงานการศึกษา การประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง โดย โครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย

3 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12 WHO’s role : COPD  Increase public awareness and aware of severity of associated problems : patients and health professionals  Organize and co-ordinate global epidemiological surveillance : global & regional trend  Develop and implement an optimal strategy for its management and prevention 3 http://www.who.int/respiratory/copd/activities/en/index.html

4 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12 WHO’s activities : COPD  GARD : Global Alliance against chronic Respiratory Disease >> improving global lung health.  FCTC : Framework Convention on Tobacco Control >> globalization of the tobacco epidemic, to protect people from devastating impact and exposure to tobacco smoke.  WHO’s Programme on Indoor Air Pollution >> collects and evaluates the evidence for impact of household energy on health, reducing health burden http://www.who.int/respiratory/copd/activities/en/index.html 4

5 การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ จากการพัฒนาคุณภาพการ ดูแลผู้ป่วย COPD

6 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12 แหล่งข้อมูล 1. จากตัวอย่างรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ Easy COPD clinic  รพ.ยางตลาด  รพ.บุรีรัมย์  รพ.โนนสะอาด  รพ.อุตรดิตถ์ 2. ผลงาน R2R : การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรค COPD แบบไร้รอยต่อในรพ. ชุมชน รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

7 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12 ผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบการ ดูแลผู้ป่วย COPD  อัตราการมาตรวจที่แผนกฉุกเฉิน (acute exacerbation) ลดลง  อัตราการมารับบริการผู้ป่วยนอก ( ก่อนเวลา นัด ) ลดลง  อัตราการรับเข้าพักรักษาในรพ. ลดลง  คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  ความพึงพอใจผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

8 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12

9 อัตรา ER-Visit และ Admit ของผู้ป่วย COPD รพ. บุรีรัมย์ 0.40 0.26 0.17 0.14 คน/ครั้ง/ปี

10 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12 อัตราการเกิด Acute exacerbation ของผู้ป่วยCOPD รพ.โนนสะอาด Acute exacerbration : ER visit + admit

11 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12 อัตราการเกิด acute respiratory failure ในผู้ป่วยCOPD รพ.โนนสะอาด

12 www.themegallery.com จำนวนผู้ป่วย COPD AE ที่ รพ.อุตรดิตถ์ รับ REFER จากรพ.ในจังหวัดลดลง จากการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย COPD การส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด

13 R2R : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย COPD รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1. อัตราการมาตรวจที่แผนกฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอก (ก่อนเวลานัด)ของผู้ป่วย COPD ลดลง (ก่อนและหลังการ พัฒนาระบบ เฉลี่ย 5.1 ครั้ง และ 2.6 ครั้ง ตามลำดับ; ลดลงจากเดิม 49%) 2. อัตราการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วย COPD ลดลง (ก่อนและหลังการพัฒนาระบบ เฉลี่ย 1.35 ครั้ง และ 0.74 ครั้ง ตามลำดับ; ลดลงจากเดิม 45%) 3. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย COPD(จากการประเมินด้วย ตนเอง)เพิ่มขึ้น 88% และคงเดิม 12%(ไม่มีผู้ป่วยที่ ประเมินคุณภาพชีวิตตนเองลดลง) 4. อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย COPD เท่ากับ 92%

14 การนำผลวิจัยไปใช้ในงานประจำ: การศึกษานี้ได้ทำเป็น Clinical tracer ทำให้มองเห็นปัญหาและการพัฒนาใน ภาพรวมพบว่าระบบการดูแลผู้ป่วย COPD แบบไร้รอยต่อ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลมากขึ้น การรักษาผู้ป่วยนอก โดยเฉพาะการรักษาด้วยยาชนิดสูดพ่นมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่ สามารถลดอัตราการกำเริบของโรคได้จนเป็นที่น่าพอใจ ผลคือ อัตราการมารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน (Exacerbations)และ แผนกผู้ป่วยนอกก่อนเวลานัด (Revisits)ของผู้ป่วยลดลง อัตรา การนอนโรงพยาบาลและอัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ (Admissions/Readmissions)ของผู้ป่วยลดลง ค่าใช้จ่าย โดยรวมในการดูแลรักษาระยะยาวจึงลดลง ตรงกันข้ามกับ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มากขึ้น. R2R : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย COPD รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (ต่อ)

15 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12  มีระบบฐานข้อมูลบริการและสารสนเทศระดับ ประเทศ รองรับการประเมินสถานการณ์และกำกับ ติดตามคุณภาพบริการ  ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สร้างความตระหนัก ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับประเทศ  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ  สนับสนุนการใช้ และเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ อย่างเหมาะสม นโยบาย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 15

16 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12 เป้าหมายการจัดบริการ  ป้องกันหรือชะลอการดำเนินโรค  บรรเทาอาการ โดยเฉพาะอาการเหนื่อย  ทำให้ exercise tolerance ดีขึ้น  ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อน  ป้องกันและรักษาอาการกำเริบ  ลดอัตราการเสียชีวิต 16

17 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12 การดำเนินงาน  แต่งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนทำหน้าที่พิจารณา การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แบบครบวงจร  ประสานความร่วมมือ สป.สธ. สสส. สมาคมอุรเวชช์ โรงเรียนแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ บูรณาการงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากร  พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ : national clinical excellent COPD clinic  เสนอตั้งงบกองทุนสนับสนุน ส่งเสริมบริการโรคปอด อุดกั้นเรื้อรัง แยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว  สนับสนุนการพัฒนา/จัดอบรม ฟื้นฟูความรู้การ ให้บริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบสหสาขาวิชาชีพ 17

18 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 20/7/12 การพัฒนาระบบบริการ • ส่งเสริม ป้องกัน การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค • ค้นหา เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาตั้งแต่ระยะแรก • ให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ดูแลตนเอง • ให้การดูแล รักษาผู้ป่วย โดยไม่เกิดอาการกำเริบ • ให้การดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต • ให้การดูแล จนระยะสุดท้ายของชีวิต • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากร เพื่อการ ดูแลแบบองค์รวม • สนับสนุนการศึกษาวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนางาน บริการ 18


ดาวน์โหลด ppt นโยบายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Asthma and COPD for Health Care Worker วันที่ 20 กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google