งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงาน 6 เดือนมูลนิธิสุขใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงาน 6 เดือนมูลนิธิสุขใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงาน 6 เดือนมูลนิธิสุขใจ

2 มูลนิธิสุขใจ Foundation for Happiness
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ที่มิได้แสวงหากำไร จัดตั้งปี พ.ศ. 2553

3 โครงการ AIDS SSF มูลนิธิสุขใจ
ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนโลก พี้นที่ดำเนินครงการ ปี 55 มี 3 ตำบล คือ คลองสวนพลู ไผ่ลิง และบางนมโค ดำเนินโครงการ ปี 56 ในจังหวัดของท่านในพื้นที่ 3 ตำบล 1 ตำบลหันตรา 2 ตำบลสวนพริก 3 ตำบลบ้านเกาะ

4 ผู้รับผิดชอบโครงการ จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณสุวัฒน์ คุณความสุข ผู้ประสานงานโครงการ คุณอุไร ธงศรี ผู้รับผิดชอบโครงการ

5 ขายตรงความรู้ให้เยาวชน ขายตรงความรู้ให้ผู้ใหญ่
มี 5 ชุด เรื่องเอดส์ 2 ชุด และอนามัยเจริญพันธ์ มีค่าตอบแทนในการขายตรง จำนวน ชุด/ปี ต้องขายชุดที่ 1 ก่อนเสนอ มี 5 ชุด เรื่องเอดส์ 2 ชุด และอนามัยเจริญพันธ์ มีค่าตอบแทนในการขายตรง จำนวน 212 ชุด/ปี ต้องขายชุดที่ 1 ก่อนเสนอ

6 ผลงานการขายตรงความรู้ ไตรมาส 6
เยาวชน ขายตรงผู้ใหญ่ รวม 65 (60) 33

7 พัฒนาศักยภาพเยาวชน เป็นการจัดอบรม หลักสูตร 1 วัน
เรื่องเอดส์ ทัศนคติต่อถุงยางอนามัย เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ เยาวชนจำนวน 40 คน / ไตรมาส (รวมทั้งปี 160 คน)

8 ผลงานการอบรมพัฒนาศักยภาพ
3 ตำบล พัฒนาศักยภาพ รวม 68

9 รูปผลการอบรมพัฒนาศักยภาพ

10 อบรมเสริมทักษะเยาวชน
เป็นการจัดอบรม หลักสูตร 2 วัน เยาวชนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพมาก่อน เนื้อหาจะเน้นเรื่องการสื่อสาร ทักษะการตอบคำถาม ทักษะการให้คำปรึกษา ทักษะการขายตรงความรู้ เยาวชนจำนวน 20 คน ต่อไตรมาส (รวม80 คน)

11 ผลงานการอบรมเสริมทักษะ
3ตำบล เสริมทักษะ รวม 20

12 รูปอบรมเสริมทักษะเยาวชน

13 ประสานความร่วมมือระดับจังหวัด
การพัฒนาศักยภาพโดยการเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานเอดส์ในชุมชน กลุ่มต่างๆที่อยู่ในชุมชน รวมทั้งผู้นำจัดตั้ง ,ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้มีจิตอาสาที่สนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง จำนวน 15 คนต่อ 2 ไตรมาส

14 รูปประสานความร่วมมือระดับจังหวัด

15 วางแผนร่วมกับเยาวชนและชุมชน
อบรม/ประชุม/วางแผน เพื่อทำแผนกิจกรรมผลักดันงานด้านเอดส์ เพื่อให้เกิดแผนพัฒนาชุมชนยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น เยาวชน และ อสม. อบต. อบจ. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้นำ จำนวน 10 คน/ 2 ไตรมาส

16 รูปวางแผนร่วมกับเยาวชนและชุมชน

17 ชุมชนต้นแบบ ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเอดส์ของชุมชน
กำหนดผู้ประสานงานชุมชนต้นแบบให้ชัดเจน และต้องเป็นบุคคลที่อาสาทำงานเรื่องนี้ จำนวน 1 ชุมชน (ชุมชนบ้านท่าหุบ) มีงบสนับสนุนจากส่วนกลางเพื่อให้ชุมชนสามารถทำกิจกรรมได้

18 รูปชุมชนต้นแบบ

19 เว๊ปไซด์ www.healthtraining.in.th ประชาสัมพันธ์โครงการ ตารางกิจกรรม
ภาพกิจกรรม กระดานข่าว

20 วิทยุชุมชน คลื่นความถี่ที่สามารถรับฟังได้ในตำบลที่ดำเนินงาน หรือสามารถฟังได้ทั้งจังหวัด คลื่นความถี่ สถานที่ตั้ง166 หมู่ 2 ถ.ชัยมงคล5 ต.ไผ่ลิงอ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา ชื่อเจ้าของสถานีนางสโรชา บุญรอดวงศ์

21 รูปวิทยุชุมชน

22

23 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงาน 6 เดือนมูลนิธิสุขใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google