งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทผู้บริหาร หัวใจของการสร้าง ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ( Toyota Production System : TPS ) ที่ได้ผลและยั่งยืน สำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหาร บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทผู้บริหาร หัวใจของการสร้าง ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ( Toyota Production System : TPS ) ที่ได้ผลและยั่งยืน สำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหาร บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทผู้บริหาร หัวใจของการสร้าง ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ( Toyota Production System : TPS ) ที่ได้ผลและยั่งยืน สำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหาร บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จัดทำโดยส่วนบริหารกิจกรรม TPS แผนกเทคโนโลยีการผลิต สถาบันยานยนต์

2 คำนำ คู่มือแนะนำการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ( Toyota Production System : TPS ) ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนเล่มนี้ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมแก่สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมTPS เพื่อให้สามารถรับการ ถ่ายทอดความรู้ มีความเข้าใจ และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผลและยั่งยืน 2. เพื่อเป็นสื่อด้านข้อมูล ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/ ผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการนำ ระบบบริหารการผลิตแบบโตโยต้าไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล สามารถสนองตอบกับความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับศักยภาพ ความพร้อมของตน 3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไก และกิจกรรมที่นำสู่การธำรงรักษา ขยายผล รวมถึงการต่อยอดกิจกรรมการ ให้บริการเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของสถาบันยานยนต์ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนดังกล่าว มีทิศทางที่มุ่งสู่การเพิ่ม ประสิทธิภาพ และผลิตภาพ( Productivity ) เพื่อการสร้างรากฐานความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้มีความสมดุลและยั่งยืน เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ และรายได้ที่สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริหารกิจกรรม TPS แผนกเทคโนโลยีการผลิต สถาบันยานยนต์ 18 มิถุนายน 2551

3 บทนำ TPS เป็นระบบการผลิตที่มุ่งเน้นในการกำจัดความสูญเปล่า ในกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็น สำคัญ การทำกิจกรรมจะมุ่งเน้นการสร้างสภาพการทำงานที่ สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องของการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time) และกระบวนการผลิตที่หยุดได้เองเมื่อพบของ เสีย (Jidoka) การทำ TPS จะทำให้การทำงานมี Lead time ที่สั้นลง ลด ความแปรปรวนจากปัญหาด้านคุณภาพ ซึ่งนำไปสู่ต้นทุนการ ผลิตที่ลดลงขององค์กร

4 การทำกิจกรรม TPS จะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานใน องค์กร ทั้งหน่วยงานทางการตลาด การวางแผน คลังสินค้าและ จัดส่ง การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ รวมถึงการซ่อม บำรุง เนื่องจากจะต้องทำการปรับปรุงทั้งในเรื่องของ ◦ กระบวนการจัดการข้อมูลความต้องการลูกค้า (Software improvement) ◦ การพัฒนาและจัดการกำลังคน วิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน (Peopleware improvement) ◦ เรื่องของเครื่องจักร อุปกรณ์การทำงาน (Hardware improvement)

5 กิจกรรมการปรับปรุงแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  กิจกรรม Worksite Control ทำสภาพการทำงานให้สามารถควบคุมได้ง่าย  กิจกรรม Continuous Flow ทำกระบวนการผลิตให้ไหลอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรม Standardized Work ทำการผลิตให้เป็นมาตรฐาน เพื่องานที่มีคุณภาพภายในเวลาที่ ลูกค้าต้องการ และลดความสูญเปล่าในการทำงาน  กิจกรรม Pull System ทำการผลิตตามสิ่งที่ลูกค้า (กระบวนการถัดไป) ต้องการ ทำให้การตอบสนองต่อข้อมูลความต้องการลูกค้าดีขึ้น

6 การทำกิจกรรมนั้น เริ่มต้นจากการประชุมภายในของผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อสรรหา คัดเลือกสายการผลิตต้นแบบ (Model line) ที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม จากนั้นจะเป็นการกำหนด เป้าหมาย ขอบเขต พร้อมการจัดทำแผนดำเนินการและการ จัดตั้งทีมงานรับผิดชอบ ซึ่งการดำเนินการในทุกขั้นตอนนั้น ทาง โครงการได้ส่งที่ปรึกษา ( Master Trainer และ Trainer ) สำหรับให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเตรียม ความพร้อมมีความครบถ้วนและสมบูรณ์สูงสุด แล้วจึงเข้าสู่การ ดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป การเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม

7 การพัฒนาและจัดการกำลังคนรวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ของพนักงาน (Peopleware improvement) ให้พร้อมทำงาน ตามมาตรฐาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสถานประกอบการ ใน การที่จะทำให้การทำกิจกรรม TPS ประสบความสำเร็จ โดยมี ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะที่ หลากหลาย( Multi-Skill Training ) เพื่อให้สามารถทำงาน ทดแทนกันได้ การฝึกให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานการ ทำงานเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และมีผลิตภาพที่เพิ่ม สูงขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่มีความ ปลอดภัย และเอื้อต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร การพัฒนาและจัดการกำลังคนรวมถึงวิธีการปฏิบัติงานของ พนักงาน (People-ware improvement)

8 การปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์การทำงาน (Hardware improvement) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่าง หนึ่งในการที่จะทำให้การทำกิจกรรม TPS ประสบความสำเร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ จัดวาง Layout การผลิตเพื่อให้ เกิดการผลิตที่มีการไหลของชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) โดยอาจจะต้องมีการ  ปรับย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ Model line  ซ่อม สร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ สามารถทำการผลิตแบบไหลอย่างต่อเนื่องได้ การปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์การทำงาน

9 รูปแบบการดำเนินกิจกรรม การทำกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมและให้คำแนะนำ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอน การทำ วิธีคิด การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ และเมื่อจบการดำเนินงานในแต่ละช่วงก็ จะมีการนำเสนอผลงาน ซึ่งจะมีการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ TPS เพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารในเรื่องของ  สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการทำงานของที่ปรึกษาและ ทีมงาน  บอร์ดสำหรับติดเอกสารในการนำเสนอขั้นตอนและผลของการทำ กิจกรรมในแต่ละช่วง ฯลฯ  การออกไปเรียนภาคทฤษฎี การนำเสนอผลงานของทีมงานทั้งในและ นอกสถานที่ของโรงงาน รวมถึงการไปเยี่ยมชมการทำกิจกรรมTPSของ โรงงานอื่นๆ

10 สิ่งจำเป็นสำหรับการทำกิจกรรม TPS ในสถานประกอบการอย่างได้ผลและยั้งยืน

11 1. การจัดตั้งทีมงาน (TPS Organization) Advisor : TPS Master Trainer, Trainer DOC.NO.TPS-001 ควรมาจากแผนก •Planning & Control •Store & Logistics ควรมาจากแผนก •Production •Engineering ควรมาจากแผนก •Maintenance

12 2. แนวทางการกำหนดสายการผลิตต้นแบบ (Model Line) สายการผลิตต้นแบบที่ดี ๑) สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระบวนการ (Layout process) ของ การทำงานได้ง่ายและสะดวก ๒) เป็นกระบวนการผลิตสินค้า เช่น การประกอบ การฉีดขึ้นรูป การปั๊มขึ้น รูป หรืออื่นๆ ๓) เป็นการผลิตที่มีการสั่งซื้อชิ้นงาน/สินค้าอย่างสม่ำเสมอ ๕) มีกระบวนการผลิตชิ้นงาน/สินค้าที่ซ้ำกันทุกวัน และมีข้อมูลการผลิต ประจำวัน มีเวลาการทำงาน (ชั่วโมง วัน) ๖) สามารถกำหนดงานประจำสำหรับเครื่องจักรได้ ๗) หัวหน้างานและพนักงานของสายการผลิตต้นแบบ ต้องสามารถทำงาน ร่วมกับผู้สอนแบบเต็มเวลา(Full Time working) ได้ ๔) มีลักษณะการไหล (กระบวนการผลิต) ของชิ้นงาน/สินค้าที่เข้าใจง่าย

13 3. กำหนดเป้าหมายในการทำกิจกรรม ๑) เป้าหมายที่คาดหวังหลังจากทำกิจกรรม เช่น - การเพิ่มของประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Pcs per man hour หรือ % Productivity - การลดสินค้าคงคลัง - การเพิ่มคุณภาพของการผลิต - การลดของเสียในการผลิต

14 3. กำหนดเป้าหมายในการทำกิจกรรม (ต่อ ) ๒) วางแผนการทำกิจกรรมของตนเองโดยให้สอดคล้อง ทันเวลาพอดีกับแผนหลัก (Master Plan) ของทางโครงการ AHRDP ซึ่งผู้ที่ทำกิจกรรมต้องเป็นทีมงานของสถาน ประกอบการโดยจะมีผู้สอนคอยให้คำปรึกษาแนะนำ ๓) ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม TPS และให้การ สนับสนุนอย่างเต็มที่โดยตลอด ควรเข้าร่วมการประชุมติดตาม งานทุกวัน ** และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเข้าร่วมในการประชุมนำเสนอ ผลงานทุกครั้ง**

15 4. การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ๑) ห้องทำงานสำหรับทีมกิจกรรม (๘-๑๐ คน). ๓) อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดานWhiteboard คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ นาฬิกาจับเวลา กล้องถ่ายรูป ๔) อุปกรณ์ในการนำเสนอ : เครื่องฉาย LCD เครื่องขยายเสียง บอร์ดนำเสนอการทำกิจกรรม ๕) อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น วัสดุสำหรับทำตู้ Kanban ใบKanban Future Board เทปผ้าหลากสี เทปกาวสองหน้า เป็นต้น ๒) ห้องประชุมสำหรับการสอนงานและการนำเสนอผลงาน

16 5. การทำกิจกรรมในวัน Kick Off ๑) สำหรับวัน Kick Off (ประมาณ ๒ ชั่วโมง) ๑.๑) กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร (President / MD) ของ SMEs ๑.๓) แนะนำสายการผลิตต้นแบบในปัจจุบันที่เลือกจะทำกิจกรรมTPS ๑.๔) นำเสนอเป้าหมายของการปรับปรุงสายการผลิตต้นแบบว่ามีแผน ต้องการปรับปรุงอย่างไร โดยอ้างอิงถึงนโยบายของบริษัท ๑.๒) อธิบายประวัติและการดำเนินกิจการของบริษัทให้เข้าใจโดยสังเขป ๑.๕) นำชมสายการผลิต ประกาศให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงการที่บริษัทได้เข้าร่วมการทำ กิจกรรม TPS

17 ๑) สำหรับวันนำเสนอผลงาน (ประมาณ ๒ ชั่วโมง) ๑.๑) อธิบายการดำเนินกิจกรรมTPS ในช่วงที่ผ่านมาตามขั้นตอนที่กำลัง เรียนรู้ และเปรียบเทียบสภาพก่อน/หลังของการทำกิจกรรม ๑.๒) อธิบายถึงผลปัจจุบันที่ได้จากกิจกรรมTPS และนำชมสายการผลิต 6. การนำเสนอผลงาน

18 6. ผังการไหลของการทำกิจกรรม (Activity Flow) SMEs แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ ตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อม ตรวจสอบคุณสมบัติ และขอข้อมูลเพิ่มเติม ประชุมพิจารณาจัดกลุ่มโรงงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรอบ ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อควรปฏิบัติ เตรียมความพร้อม -โครงสร้างทีม TPS -ห้อง / สถานที่ทำงาน -อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำกิจกรรม -กำหนด Model line กิจกรรม Worksite Control กิจกรรม Continuous Flow กิจกรรม Standardized Work กิจกรรม Pull System นำเสนอผลงานสรุป Waiting list ระบบการดำเนินกิจกรรม - ประชุมติดตามงาน - ฝึกอบรม - ลงพื้นที่ ขั้นตอนย่อยของแต่ละช่วง -วางแผนปฏิบัติการ -นำเสนอเป้าหมายกิจกรรม -ทำกิจกรรม -นำเสนอผลงาน

19 6. ผังการไหลของการทำกิจกรรม (Activity Flow) ปฐมนิเทศ ผู้บริหารและเจ้าของกิจการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ TPS และ Worksite control นำเสนอผลการทำกิจกรรม Worksite control สามารถจัดทำมาตรฐานการทำงาน เครื่องชี้บ่ง (Visual control) และจัดการสภาพการทำงาน ให้อยู่ภายใต้การควบคุมได้ ทำกิจกรรม Worksite control อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Continuous Flow

20 6. ผังการไหลของการทำกิจกรรม (Activity Flow) ต่อ ทำกิจกรรม Continuous flow นำเสนอผลการทำกิจกรรม Continuous flow สามารถจัดทำผังการไหลของงาน (MFC) และ ทำการจัด Layout ของเครื่องจักรให้สามารถ ทำการผลิตแบบไหลอย่างต่อเนื่องได้ ทำไม่ได้ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Standardized Work ทีมผู้สอน TPS ย้าย ไปให้คำปรึกษา แนะนำในโรงงาน อื่น โรงงานเข้าสู่ สถานะ “รอความ พร้อม” และรอ ดำเนินกิจกรรมต่อ ในรอบถัดไป สามารถส่งทีมงานมาร่วมการอบรมได้

21 6. ผังการไหลของการทำกิจกรรม (Activity Flow) ต่อ ทำกิจกรรม Standardized work นำเสนอผลการทำกิจกรรม Standardized work สามารถจัดทำงานมาตรฐาน Yamatsumi chart และทำการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ของสายการผลิตได้ ทำไม่ได้ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Pull system ทีมผู้สอน TPS ย้าย ไปให้คำปรึกษา แนะนำในโรงงาน อื่น โรงงานเข้าสู่ สถานะ “รอความ พร้อม” และรอ ดำเนินกิจกรรมต่อ ในรอบถัดไป สามารถส่งทีมงานมาร่วมการอบรมได้

22 6. ผังการไหลของการทำกิจกรรม (Activity Flow) ต่อ ทำกิจกรรม Pull system นำเสนอผลการทำกิจกรรม Pull system สามารถเขียนผังการไหลของงานและข้อมูล (MIFC) และเปลี่ยนจากระบบการผลิตแบบ ผลักมาเป็นระบบการผลิตแบบดึง โดยใช้ Kanban ในการดึงสินค้าและสั่งผลิตได้ ทำการปรับปรุงเพิ่มเติม และนำเสนอสรุปผลงาน

23 GENCHI ・ GENBUTSU ไปหน้างานจริงดู ของจริง 1. ผู้บริหารระดับสูงมุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะ ทำ TPS 2. ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจ TPS อย่างถูกต้อง 3. ทำให้หน้างานอยู่ในสภาพ VISUALIZE สำคัญที่สุด

24 ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110 แผนกเทคโนโลยีการผลิต : โทร. 02-712-2414 ต่อ 248, 249 Fax : 02-712-2415 Website : www.thaiauto.or.thwww.thaiauto.or.th


ดาวน์โหลด ppt บทบาทผู้บริหาร หัวใจของการสร้าง ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ( Toyota Production System : TPS ) ที่ได้ผลและยั่งยืน สำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหาร บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google