งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวชปฏิบัติที่ปลอดภัยในช่วงสุดท้ายของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวชปฏิบัติที่ปลอดภัยในช่วงสุดท้ายของชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวชปฏิบัติที่ปลอดภัยในช่วงสุดท้ายของชีวิต
ชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานผู้ตรวจราชการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

2 Controversial Issues Recovery of Blood Circulation and Respiratory Circulation Duty to Preserve Patient’s Life Relative’s Consent

3 แนวคิดสำคัญ แนวคิดแบบเสรีนิยม (Autonomy)
แนวคิดแบบศักดิ์ศรีนิยม (Dignity)

4 สิทธิของผู้ป่วย สิทธิที่จะรับทราบข้อมูล (Right to Know)
สิทธิที่จะได้รับการรักษา (Right to Treated) สิทธิที่จะปฏิเสธการรักษา (Right Not to be Treated) สิทธิที่จะได้รับการรักษาความลับ (Right to Confidentiality)

5 Laws on Euthanasia and Withdrawal of Treatment
Lethal dose: Extra drugs to relieve pain Assisting suicide Withdrawal/withholding treatment

6 I Lethal Dose Active Voluntary Euthanasia Intention Illegal

7 II Extra Drugs Intention: Doctrine of Double Effect Legal

8 III Assisting Suicide Action Illegal

9 IV Withdrawal/Withholding Treatment
Passive Euthanasia Medicine, Artificial Food and Water Either legal or illegal

10 Qualification to Doctor’s Duty to Preserving Patient’s Life
Withdrawal at patient’s request Withdrawal at another’s request Withdrawal of futile treatment Treatment imposes unjustifiable burdens: not in patient’s best interest

11 Withdrawal at patient’s request
Common Law – conscious at the time Statute-in advance-living will

12 Parents, Guardians, Surrogate-decision makers Statutory Entitlement
Withdrawal at another’s request Parents, Guardians, Surrogate-decision makers Statutory Entitlement

13 Withdrawal of Futile treatment
England, USA, CA, NZ Doctor’s Discretion Futile Condition/No hope of recovery

14 Airedale National Health Service Trnst v Bland [1993] AC 789
Hillsborough Soccer Stadium Accident Crushed Lung Severe Brain Damage Cerebral Cortex was reduced to a “watery mass” Unability to see, hear, feel Breathe Independently Feed through a Naso-gastric Tube Excretory Functions were performed by catheter and enema

15 Diagnosis : No Possibility to recovery Court’s Opinion:
Important Value of Sanctity of Life Dignity of the Patient Feelings of the Patient’s Relatives and Carers Futilily of Continuing of Treatment : No prospect of benefiting from treatment No longer in the patient’s best of interests

16 Bland’s Case : Traditional Medical Treatment
Artificial Feeding and Hydration

17 Patient’s Best Interest
Bona Fide Decision of Attending Doctors Specialist opinions : ie,academic knowledge, critical ethics Patient’s Family or Guardian Respecting

18 Limitation on the Right of Competent Adult Patients to be Assisted in Dying
The principle of self-determination Requiring treatment

19 The Rights of the Terminally Ill Act 1996 (NT)
Competent adult patients: Conditions that would result in Death: Conditions causing physical pain and suffering (Evidence) No cure and no treatment except palliative care Another independent doctor and a psychiatrist had examined the patient and confined the diagnosis Fully informed about disease and options for treatment (including palliative care) Sign a Request, witnessed by two doctors Waiting Period Report to the Coroner

20 ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
มาตรา 12 “บุคคลมีสิทธิแสดงความจำนงเกี่ยวกับวิธีการรักษาพยาบาลหรือปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่เป็นไปเพื่อการยืดชีวิตในวาระสุดท้ายของชีวิตของตนเอง เพื่อการตายอย่างสงบและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”

21 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12
บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

22 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งขาติ พ.ศ. 2550 (ต่อ)
มาตรา 12 (ต่อ) เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิได้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง

23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เวชปฏิบัติที่ปลอดภัยในช่วงสุดท้ายของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google