งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวชปฏิบัติที่ปลอดภัยในช่วง สุดท้ายของชีวิต ชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำกรมสำนักงานผู้ตรวจราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวชปฏิบัติที่ปลอดภัยในช่วง สุดท้ายของชีวิต ชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำกรมสำนักงานผู้ตรวจราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวชปฏิบัติที่ปลอดภัยในช่วง สุดท้ายของชีวิต ชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำกรมสำนักงานผู้ตรวจราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

2 Recovery of Blood Circulation and Respiratory Circulation Duty to Preserve Patient’s Life Relative’s Consent Controversial Issues

3 แนวคิด สำคัญ แนวคิดแบบเสรีนิยม (Autonomy) แนวคิดแบบศักดิ์ศรีนิยม (Dignity)

4 สิทธิของ ผู้ป่วย 1) สิทธิที่จะรับทราบข้อมูล (Right to Know) 2) สิทธิที่จะได้รับการรักษา (Right to Treated) 3) สิทธิที่จะปฏิเสธการรักษา (Right Not to be Treated) 4) สิทธิที่จะได้รับการรักษาความลับ (Right to Confidentiality)

5  Lethal dose:  Extra drugs to relieve pain  Assisting suicide  Withdrawal/withholding treatment Laws on Euthanasia and Withdrawal of Treatment

6 Active Voluntary Euthanasia Intention Illegal I Lethal Dose

7 Intention: Doctrine of Double Effect Legal II Extra Drugs

8 Action Illegal III Assisting Suicide

9 Passive Euthanasia Medicine, Artificial Food and Water Either legal or illegal IV Withdrawal/Withholding Treatment

10 Withdrawal at patient’s request Withdrawal at another’s request Withdrawal of futile treatment Treatment imposes unjustifiable burdens: not in patient’s best interest Qualification to Doctor’s Duty to Preserving Patient’s Life

11 Common Law – conscious at the time Statute-in advance-living will Withdrawal at patient’s request

12 Parents, Guardians, Surrogate-decision makers Statutory Entitlement Withdrawal at another’s request

13 England, USA, CA, NZ Doctor’s Discretion Futile Condition/No hope of recovery Withdrawal of Futile treatment

14 Airedale National Health Service Trnst v Bland [1993] AC 789 Hillsborough Soccer Stadium Accident Crushed Lung Severe Brain Damage Cerebral Cortex was reduced to a “watery mass” Unability to see, hear, feel Breathe Independently Feed through a Naso-gastric Tube Excretory Functions were performed by catheter and enema

15 Diagnosis : No Possibility to recovery Court’s Opinion:  Important Value of Sanctity of Life  Dignity of the Patient  Feelings of the Patient’s Relatives and Carers Futilily of Continuing of Treatment :  No prospect of benefiting from treatment  No longer in the patient’s best of interests

16 Bland’s Case : Traditional Medical Treatment Traditional Medical Treatment Artificial Feeding and Hydration Artificial Feeding and Hydration

17 Patient’s Best Interest Bona Fide Decision of Attending Doctors Specialist opinions : ie,academic knowledge, critical ethics Patient’s Family or Guardian Respecting

18 Limitation on the Right of Competent Adult Patients to be Assisted in Dying The principle of self-determination Requiring treatment

19 The Rights of the Terminally Ill Act 1996 (NT) Competent adult patients: Conditions that would result in Death: Conditions causing physical pain and suffering (Evidence) No cure and no treatment except palliative care Another independent doctor and a psychiatrist had examined the patient and confined the diagnosis Fully informed about disease and options for treatment (including palliative care) Sign a Request, witnessed by two doctors Waiting Period Report to the Coroner

20 ร่าง พ. ร. บ. สุขภาพ แห่งชาติ พ. ศ..... มาตรา 12 “ บุคคลมีสิทธิแสดงความ จำนงเกี่ยวกับวิธีการรักษาพยาบาล หรือปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่ เป็นไปเพื่อการยืดชีวิตในวาระสุดท้าย ของชีวิตของตนเอง เพื่อการตาย อย่างสงบและมีศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ ”

21 พ. ร. บ. สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของ ชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการ เจ็บป่วยได้ การดำเนินการตามหนังสือแสดง เจตนาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง

22 พ. ร. บ. สุขภาพแห่งขาติ พ. ศ. 2550 ( ต่อ ) มาตรา 12 ( ต่อ ) เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้าน สาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของ บุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิได้ถือว่าการ กระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจาก ความรับผิดทั้งปวง

23 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt เวชปฏิบัติที่ปลอดภัยในช่วง สุดท้ายของชีวิต ชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำกรมสำนักงานผู้ตรวจราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google