งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๓ สถาบันทาง สังคม (Social Institution) ความสำคัญของสถาบัน มนุษ ย์ ปัญ หา ความ จำเป็น ค่านิยม ร่วมกัน สถาบัน สังคม สถาบัน ก. สถาบัน ข. สถาบัน ค. สถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๓ สถาบันทาง สังคม (Social Institution) ความสำคัญของสถาบัน มนุษ ย์ ปัญ หา ความ จำเป็น ค่านิยม ร่วมกัน สถาบัน สังคม สถาบัน ก. สถาบัน ข. สถาบัน ค. สถาบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๓ สถาบันทาง สังคม (Social Institution) ความสำคัญของสถาบัน มนุษ ย์ ปัญ หา ความ จำเป็น ค่านิยม ร่วมกัน สถาบัน สังคม สถาบัน ก. สถาบัน ข. สถาบัน ค. สถาบัน ฯลฯ ดำรง สังคม จัด ระเบียบ คงทน ถาวร พอควร ยอมรับเป็น ทางการ ยอมรับ ปฏิบัติ

2 ที่มาของสถาบัน ทางสังคม Needs มนุษย์ 1 ความรัก ความอบอุ่น ความ ปลอดภัย ปัจจัย 4 มี Value ร่วมกัน ความคิด ความเชื่อ เจตคติ หาวิธีการ สนอง Needs สร้างแบบแผนวิธี ปฏิบัติ บรรทัด ฐาน สถา บัน ดำรงสังคม ดี - มีสุข 2

3 สถาบัน คืออะไร รูปธรร ม นามธ รรม 1. รูปธรรม : มนุษย์รวมกันเป็นกลุ่ม จัดระเบียบ แบบแผน ควบคุม การดำเนินงานที่มี วัตถุประสงค์ซึ่งสังคมยอมรับ สถาบัน เช่น องค์กร หรือสมาคม ( มหาวิทยาลัย บริษัท สโมสร รพ. พรรคการเมือง ฯลฯ อาจหมายถึง หน่วยงานที่มีสำนักงาน )

4 : แบบอย่างพฤติกรรม (Pattern of Behavior) ที่เป็นมาตรฐาน มี หลักเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนกำหนด ไว้ชัดเจนแน่นอน คนในสังคมยอมรับ เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน พฤติกรรมนั้น ต้องมั่นคงถาวรพอ ยากต่อการ เปลี่ยนแปลง 2. นามธรรม

5 1. มีกลุ่มคนดำเนินงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย เฉพาะ 2. มีระเบียบแบบแผนในการดำเนินงาน 3. มีสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม 4. มีความจำเป็นต่อสังคม และสำคัญต่อ บุคคล ลักษณะสำคัญของสถาบัน

6 5. คนในสังคมพอใจ และยอมรับปฏิบัติ ตาม 6. คนร่วมกันปฏิบัติอย่างเป็นทางการและ รักษารูปแบบ Ins 7. จะคงอยู่อย่างมั่นคง 8. จะเปลี่ยนแปลงภายในตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับ Soc. ขณะนั้น ๆ แต่สถาบันยังคงอยู่

7 นัก Socio. จะมอง 2 แบบ 1. หน้าที่ที่ปรากฏชัด : หน้าที่ที่ตั้งใจ + เป็นที่ยอมรับ 2. หน้าที่แฝง : ไม่ได้ตั้งใจ บางทีไม่ได้ รับการ ยอมรับ หน้าที่ของสถาบัน

8 1. ต่อสู้เพื่อชาติ + เป็นเครื่องมือ สนับสนุนนโยบายต่างประเทศ 2. ให้การศึกษาแก่เยาวชน + งาน + ประโยชน์อื่น ๆ + วิจัยทางวิทย์ สถาบันทหาร 1. จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมให้เกิดสมาคมแรงงานต่าง ๆ มากมาย สถาบันเศรษฐกิจ

9 1. สอนคนเป็นคนดี มีศีลธรรม สืบ ทอดศาสนา 2. ชักจูงคนนับถือ สอนหนังสือ สอน อาชีพ 1. ลดความเจ็บป่วย - การตาย - ทุกข์ยาก 2. ประชากรมาก - อัตราการเกิดสูง สถาบันสาธารณสุข สถาบันศาสนา

10 1. สนองความต้องการจำเป็นขั้นมูลฐาน ของ Soc 2. กำหนดรูปแบบพฤติกรรม Soc. ตามที่ Soc. ต้องการ 3. ควบคุมรูปแบบพฤติกรรม Soc. นั้น ๆ เอาไว้ 4. รักษา สืบต่อ + ถ่ายทอดทาง วัฒนธรรม หน้าที่สถาบันสังคม

11 พัฒนาการของสถาบัน มนุ ษย์ ปัญ หา - Nee d - Val ue รูปแบบ พฤติกรรม มาตรฐ าน สถาบั น สถาบันสังคมเป็นผลผลิตของ สังคม ที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน ลองผิด ลองถูก

12 การรวมตัวแบบ ดั้งเดิม (Primitive Fusion) ครอบครัว ขยาย หา เลี้ยง ชีพ รักษา ระเบียบ ล่าสัตว์ เพาะปลูก พืช สร้างที่อยู่ อาศัย ให้การ เรียนรู้ทาง Soc. วัฒนธรรม ประเพณี แบ่งงานกันอย่างมี แบบแผน ควบคุม ในสังคมดั้งเดิมมีสถาบัน ที่สำคัญเพียงสถาบัน เดียว คือสถาบัน ครอบครัว ซึ่งจะรวม สถาบันสังคมทั้งหมด เอาไว้

13  ประชากรเพิ่มมากขึ้น สังคม ขยายตัว ชีวิต ยุ่งยาก แบ่ง งาน เลือกทำ กิจกรรม ครอบครั วขยาย สลา ย เสีย อำนาจ

14 ประชากรมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม อื่น ปฏิสัม พันธ์ แลกเปลี่ยน สินค้า พึ่งพาอาศัย กัน ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม มี อิทธิพลต่อกัน ระเบียบ ศาสนา การศึกษา การ ปกครอง ฯลฯ ยุทธ วิธี ควบคุ ม สถาบันจะพัฒนาจาก ไม่มีแบบแผน มี แบบแผนสูงขึ้น

15 1. สถาบันครอบครัวและการสมรส (Family and Marriage Institutions) 2. สถาบันศาสนา (Religious Ins.) 3. สถาบันการศึกษา (Educational Ins.) 4. สถาบันนันทนาการ (Recreation Ins.) 5. สถาบันเศรษฐกิจ (Economic Ins.) 6. สถาบันการเมือง (Political Ins.) ประเภทของสถาบัน


ดาวน์โหลด ppt ๓ สถาบันทาง สังคม (Social Institution) ความสำคัญของสถาบัน มนุษ ย์ ปัญ หา ความ จำเป็น ค่านิยม ร่วมกัน สถาบัน สังคม สถาบัน ก. สถาบัน ข. สถาบัน ค. สถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google