งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quality Development with Outcome Research

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quality Development with Outcome Research"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quality Development with Outcome Research
ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ผศ.นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล Department of Epidemiology, Social Medicine and Health System Research Hannover Medical School Carl-Neuberg-Str. 1, Hannover Germany

2 Outcomes research คืออะไร?
งานวิจัยที่มุ่งผลลัพธ์สุดท้าย (end results) ของการบริการทางสุขภาพหรือการรักษา ผลลัพธ์ที่อยู่ในความสนใจหรือต้องการของผู้ทีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่รักษาให้หายไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคุณภาพชีวิตและการเสียชีวิต (quality of life as well as mortality). งานวิจัยชนิดนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาล (improve the quality of care) Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ, formerly the Agency for Health Care Policy and Research).

3 Outcome researchเป็นงานวิจัยที่:
มุ่งการหาปัญหาเพื่อปรับปรุงมากกว่าเน้นด้านเทคโนโลยีการรักษา เป็นการหาปัญหาที่พบบ่อยในการให้การรักษาประจำวัน Effectiveness >efficacy ทีมนักวิจัยเป็นทีมสหสาขาวิชา ผลลัพธ์ของงานวิจัยมีขอบเขตได้กว้าง มีทั้งข้อมูลที่จากการเก็บจากงานที่ได้จากการสังเกตุ ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติกับผลลัพธ์ ผู้รับบริการมีโอกาสในการร่วมตัดสินใจ ประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพในมุมมองของผู้รับบริการและประชาชน Problem-oriented > technology-driven Focus common, "everyday” care delivery Effectiveness >efficacy Multidisciplinary outcomes research teams wide range of patient outcomes nonexperimental data relationship between practice variations and patient outcomes. Patients have role in clinical decision making. Evaluates the impact of health care on the health outcomes of patients and populations. Department of Epidemiology, Social Medicine and Health System Research Hannover Medical School Carl-Neuberg-Str. 1, Hannover Germany

4 ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายจะได้ใช้ผลลัพธ์ของงานวิจัยในหลายด้านรวมทั้ง
ปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ นโยบายค่ารักษาพยาบาลหรือนโยบายด้านการเงิน การรักษาพยาบาลโรค

5 ชนิดของตัววัดหลักของผลลัพธ์(outcome measures) คือ : (1) clinical
(2) quality of life (3) patient satisfaction (4) economic.. Of course, a health outcome is a stream (progression or series) of health states over time for an individual. A person's health state at a given time may be measured in multiple domains, each of which can be combined into a single score for that health state. In turn, these discrete health states must be combined over time to represent health outcomes

6 Health care policy makers increasingly use evidence hierarchies
Strength of evidence. Randomized controlled trials Epidemiological/observational Descriptive/case series

7 Outcomes research has contributed to the value of health-related quality of life (or QoL) measures.
Examples of widely used general measures are the Sickness Impact Profile, Short Form (SF), Nottingham Health Profile, Quality of Well-Being Scale, and EuroQol Descriptive Index Outcomes research has contributed to the value of health-related quality of life (or QoL) measures. mainly from the fact that physicians deal more often with QoL-related outcomes than with life-threatening situations or even death. QoL outcomes capture such dimensions as physical and social function, cognitive function, anxiety or distress, pain, sleep and rest, energy, and general health perception. QoL measures can be disease specific or address general health, measure one dimension or multiple dimensions, and be expressed with a single score or multiple scores. Examples of widely used general measures are the Sickness Impact Profile, Short Form (SF)-36, Nottingham Health Profile, Quality of Well-Being Scale, and EuroQol Descriptive Index

8 Patient satisfaction access to health care providers, convenience financial coverage quality of care overall satisfaction

9 cost-minimization analysis cost-effectiveness analysis
Outcomes studies increasingly involve economic evaluations. Main types of cost studies include: cost of illness cost-minimization analysis cost-effectiveness analysis cost-utility analysis cost-benefit analysis Costs measured in such studies may include: direct costs, indirect costs (usually productivity losses due to illness or death), and intangible cost (such as pain and suffering). Given the increasing use of cost studies, various national and international groups are producing guidelines for proper conduct of such studies. These guidelines address such matters as perspective of costs and health outcomes, direct and indirect costs, time horizon, marginal vs. average costs, discounting, and sensitivity analysis.

10 ผลลัพธ์สุดท้ายของการรักษาคืออะไร
ผลลัพธ์สุดท้ายของการรักษาคืออะไร? บอกได้อย่างไรว่าการรักษาหรือการบริการชนิดใดได้ผลกว่า? ขาดข้อมูลที่ครบถ้วน (ขาดการติดตามการรักษา ไม่มีการบันทึก) ขาดข้อมูลเปรียบเทียบ

11 ตัวอย่างคำถาม which patients with pneumonia can be treated safely at home? hysterectomy and hernia repair were performed much more frequently in some areas than in others, even when there were no differences in the underlying rates of disease Treatment of cancer patients, the end result is?? cure vs. improve their quality of life While treatments are known to be effective, why many people who could benefit from them are not getting them? Betablocker for heart failure Thrombolytic treatment for AMI

12 identifying procedures that are ineffective, or perhaps too costly to use, as well as searching out and reporting on procedures that are deemed to be “cost effective. Development of measurement of end results/Qol

13

14 Outcomes research uses
large administrative data sets (weaknesses of these sources and ways to improve their usefulness) primary data gathering methods, combine or synthesize data are used in outcomes studies. meta-analysis decision analysis simulation or modeling group judgment or "consensus development“ non-quantitative literature reviews editorials.


ดาวน์โหลด ppt Quality Development with Outcome Research

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google