งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการส่งเสริม สหกรณ์ โดย นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการส่งเสริม สหกรณ์ โดย นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการส่งเสริม สหกรณ์ โดย นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์

2 “Many will achieve together what one person can not do alone” (Friedrich Wilhelm Raiffeisen)

3 Characteristics of co-operatives Corporate objective : support of members Corporate principle : self- help, self- government and self- responsibility through the members self- government and self- responsibility through the members

4 Co-Operatives Principle  Voluntary and open Membership  Democratic Member control  Member Economic Participation  Autonomous and Independence  Education, Training and Information  Co-0peration Among Co-operatives  Concern For the Community

5 องค์กรที่เป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลง 1. ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดี 2. Do the thing right 3. Do the right thing 4. ปิดช่องว่างเชิงกลยุทธ์ (Strategy gap) 5. ปิดช่องว่างทางความรู้ (Knowledge gap)

6 What we have to know What we will do What we know What we can do Knowledge gap Strategy gap

7 วิธีคิดแบบ จิตรกร การพัฒนา สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร แนวคิด หลัก สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรต้องเป็น องค์กรที่เติบโต แบบยั่งยืน

8 แนวทางการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เปลี่ยนจากทำธุรกิจอย่างเดียวมา เป็นทำธุรกิจ หลายสาขาเพื่อ บริการสมาชิก เปลี่ยนจากทำธุรกิจอย่างเดียวมา เป็นทำธุรกิจ หลายสาขาเพื่อ บริการสมาชิก แนวคิดในการทำธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ต้องดูแลสมาชิก ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย แนวคิดในการทำธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ต้องดูแลสมาชิก ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย One Stop Service คือ สมาชิกมา ติดต่อที่สหกรณ์เพียงแห่งเดียวได้รับ สินค้าและบริการทุกอย่างที่สมาชิก ต้องการ One Stop Service คือ สมาชิกมา ติดต่อที่สหกรณ์เพียงแห่งเดียวได้รับ สินค้าและบริการทุกอย่างที่สมาชิก ต้องการ

9 พัฒนาจุดแข็งของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอยู่รอด และเติบโตได้ ก็เป็นการ ทำงานของ “ ทีมงาน ” อัน ประกอบด้วย “ สมาชิก ” “ คณะกรรมการดำเนินการ ” “ ฝ่าย จัดการ ” ดังนั้น สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ต้องให้ความสำคัญ กับกลุ่มคนเหล่านี้ ดังนั้น สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ต้องให้ความสำคัญ กับกลุ่มคนเหล่านี้

10 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะต้อง ดูแล 3 ฝ่ายตาม ข้อ (1) แบบคนใน ครอบครัว 3. คน 3 ฝ่ายตาม ข้อ (1) จะต้องมี บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ไว้ที่ สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ของ ตนเองและมีการออมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 4. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จะต้อง จัดสรรกำไรสุทธิ ( ถ้ามีกำไร ) สมทบตามบัญชีใน ข้อ (3) ตาม สัดส่วน ที่ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ

11 หลักคิดในการบริหารงานของ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร  คน 3 ฝ่ายในสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อ องค์กร  ห้ามฝ่ายจัดการ / คณะกรรมการ ดำเนินการ ทำธุรกิจแข่งขันกับองค์กร ของตนเอง  ถ้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีกำไร ให้แบ่งผลกำไรคืน 3 ฝ่าย ตาม ข้อ (1) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้ เกิดความยุติธรรม มิใช่เสมอภาค

12 จุดเปลี่ยนสำคัญในการส่งต่อ 1. สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน ทั้ง 3 ฝ่าย 2. ควรเน้นคุณภาพของสินค้าและ บริการของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร 3. เน้นการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งองค์กร ขอโทษในความผิดพลาดของการ ให้บริการ ถ้าได้รับคำชมก็บอกต่อ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ถ้าเป็นคำติก็ บอกให้ทุกคนทราบ และนำไป แก้ไข โดยเร่งด่วนทันที

13 ความจำเป็นในการใช้ เทคโนโลยี “ ใช้เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ และความเร็วของสินค้าและ บริการเท่านั้น ”

14


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการส่งเสริม สหกรณ์ โดย นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google