งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์
โดย นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

2 “Many will achieve together what one person can not do alone”
(Friedrich Wilhelm Raiffeisen)

3 Characteristics of co-operatives
Corporate objective : support of members Corporate principle : self- help, self- government and self- responsibility through the members

4 Co-Operatives Principle
Voluntary and open Membership Democratic Member control Member Economic Participation Autonomous and Independence Education, Training and Information Co-0peration Among Co-operatives Concern For the Community

5 องค์กรที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1. ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดี 2. Do the thing right 3. Do the right thing 4. ปิดช่องว่างเชิงกลยุทธ์ (Strategy gap) 5. ปิดช่องว่างทางความรู้ (Knowledge gap)

6 What we have to know What we will do What we can do What we know
Knowledge gap Strategy gap What we can do What we know

7 การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วิธีคิดแบบจิตรกร การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องเป็นองค์กรที่เติบโต แบบยั่งยืน แนวคิดหลัก

8 แนวทางการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เปลี่ยนจากทำธุรกิจอย่างเดียวมาเป็นทำธุรกิจ หลายสาขาเพื่อบริการสมาชิก แนวคิดในการทำธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ต้องดูแลสมาชิกตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย One Stop Service คือ สมาชิกมาติดต่อที่สหกรณ์เพียงแห่งเดียวได้รับสินค้าและบริการทุกอย่างที่สมาชิกต้องการ

9 พัฒนาจุดแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอยู่รอดและเติบโตได้ ก็เป็นการทำงานของ “ทีมงาน” อันประกอบด้วย “สมาชิก” “คณะกรรมการดำเนินการ” “ฝ่ายจัดการ” ดังนั้น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มคนเหล่านี้

10 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะต้องดูแล 3 ฝ่ายตาม ข้อ (1) แบบคนในครอบครัว
3. คน 3 ฝ่ายตาม ข้อ (1) จะต้องมีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ไว้ที่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ของตนเองและมีการออมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิ (ถ้ามีกำไร) สมทบตามบัญชีใน ข้อ (3) ตามสัดส่วน ที่ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ

11 หลักคิดในการบริหารงานของสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร
หลักคิดในการบริหารงานของสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร คน 3 ฝ่ายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อองค์กร ห้ามฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการดำเนินการ ทำธุรกิจแข่งขันกับองค์กรของตนเอง ถ้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีกำไร ให้แบ่งผลกำไรคืน 3 ฝ่าย ตาม ข้อ (1) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้เกิดความยุติธรรม มิใช่เสมอภาค

12 จุดเปลี่ยนสำคัญในการส่งต่อ
1. สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน ทั้ง 3 ฝ่าย 2. ควรเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. เน้นการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งองค์กร ขอโทษในความผิดพลาดของการให้บริการ ถ้าได้รับคำชมก็บอกต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ถ้าเป็นคำติก็บอกให้ทุกคนทราบ และนำไปแก้ไข โดยเร่งด่วนทันที

13 ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี
“ ใช้เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและความเร็วของสินค้าและบริการเท่านั้น ”

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google