งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สามเหลี่ยมอันดามัน โดย สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สามเหลี่ยมอันดามัน โดย สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6 กันยายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สามเหลี่ยมอันดามัน โดย สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6 กันยายน 2548

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน 1. ฟื้นฟูสู่ “ศูนย์กลาง การท่องเที่ยวทาง ทะเลระดับโลก” 2. พัฒนาฐานการผลิต สินค้าเพื่อการ ส่งออก 3. พัฒนา ศูนย์กลางการผลิต พลังงาน Biodiesel 4. พัฒนา คุณภาพคนและ สังคมอย่างยั่งยืน เป้าหมาย 1. ฟื้นฟูรายได้ท่องเที่ยว ให้ยั่งยืน 2. ขยายฐานรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ 3. ยกระดับคุณภาพคน และคุณภาพชีวิต

3 1.ฟื้นฟูฐาน การท่องเที่ยวเดิม ฟื้นฟูสถานที่เที่ยว/ บริการพื้นฐานฟื้นฟูสถานที่เที่ยว/ บริการพื้นฐาน สร้างระบบเตือนภัยสร้างระบบเตือนภัย กระตุ้นตลาดกระตุ้นตลาด โครงข่ายคมนาคม ขนส่งทางบกและ ทางทะเลโครงข่ายคมนาคม ขนส่งทางบกและ ทางทะเล การฟื้นฟูสู่“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก” ศึกษาการผันน้ำจากเขื่อน รัชชประภาหรือแหล่งอื่น มาใช้ในกลุ่มจังหวัด ทางบก ,  อยู่ระหว่างดำเนินการ ,  โครงการที่เสนอ ขยายถนน 4 ช่องจราจรช่วงทับปุด-อ่าวลึก และช่วงพังงา-กะปง-ตะกั่วป่า ทางทะเล  -  โครงการที่เสนอ พัฒนาท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน(กระบี่)-สะพาน ท่าเทียบเรือบ้านแหลมทราย(ภูเก็ต)  สามเหลี่ยมอันดามัน ฟื้นฟูเกาะพีพี จัดบริการ พื้นฐานที่จำเป็น

4 การฟื้นฟูสู่“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก” 2. พัฒนารูปแบบ ท่องเที่ยวและบริการ ใหม่ๆ Health Tourism Long Stay การศึกษา นานาชาติ ICT City MICE ข้อเสนอ : พัฒนาพื้นที่อ่าวภูเก็ตโดยภาคเอกชน พังงา ภูเก็ตกระบี่ Long Stay World Class Adventure Paradise Andaman Triangle

5 การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก 2.พัฒนา อุตสาหกรรม แปรรูปสัตว์ น้ำ จากทะเล 1.ขยายการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มูลค่าสูง ข้อเสนอ : พัฒนาจังหวัดพังงาเป็นครัวอันดามัน 3.เพิ่มบทบาท ประตูส่งออก Logistics

6 ศูนย์กลางวิจัย พัฒนาปาล์มน้ำมัน ศูนย์กลาง ผลิต Biodiesel Logistics การพัฒนาศูนย์กลางการผลิตพลังงาน Biodiesel ข้อเสนอ  พัฒนาศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่  ขยายกำลังการผลิต Biodiesel จังหวัดกระบี่  นำร่องการผลิต Biodiesel จังหวัดพังงา

7 เพิ่มทักษะแรงงาน ผลิตกำลังคน เฉพาะด้าน สร้างสังคมน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมอย่างยั่งยืน ข้อเสนอ :การพัฒนาคนรองรับด้านการท่องเที่ยว Health Tourism MICE ICT และ อุตสาหกรรม Biodiesel

8 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 1. ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน 2. ขอเห็นชอบโครงการพัฒนาระยะเร่งด่วนและ ระยะกลาง และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ จัดทำรายละเอียดเสนอสำนักงบประมาณ รวม 8 โครงการ 3. ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนา อ่าวภูเก็ตเพื่อดำเนินการขั้นการวางแผนและ เตรียมโครงการต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สามเหลี่ยมอันดามัน โดย สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google