งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สามเหลี่ยมอันดามัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สามเหลี่ยมอันดามัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สามเหลี่ยมอันดามัน
โดย สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6 กันยายน 2548

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
ฟื้นฟูสู่ “ศูนย์กลาง การท่องเที่ยวทาง ทะเลระดับโลก” 2. พัฒนาฐานการผลิต สินค้าเพื่อการ ส่งออก เป้าหมาย 1.ฟื้นฟูรายได้ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 2. ขยายฐานรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ 3.ยกระดับคุณภาพคนและคุณภาพชีวิต 3. พัฒนา ศูนย์กลางการผลิต พลังงาน Biodiesel 4. พัฒนา คุณภาพคนและ สังคมอย่างยั่งยืน

3 การฟื้นฟูสู่“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก”
ฟื้นฟูฐาน การท่องเที่ยวเดิม ทางบก , อยู่ระหว่างดำเนินการ , โครงการที่เสนอ ขยายถนน 4 ช่องจราจรช่วงทับปุด-อ่าวลึก และช่วงพังงา-กะปง-ตะกั่วป่า ทางทะเล - โครงการที่เสนอ พัฒนาท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน(กระบี่)-สะพานท่าเทียบเรือบ้านแหลมทราย(ภูเก็ต) ฟื้นฟูสถานที่เที่ยว/ บริการพื้นฐาน สร้างระบบเตือนภัย กระตุ้นตลาด โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกและทางทะเล ฟื้นฟูเกาะพีพี จัดบริการพื้นฐานที่จำเป็น ศึกษาการผันน้ำจากเขื่อนรัชชประภาหรือแหล่งอื่นมาใช้ในกลุ่มจังหวัด  สามเหลี่ยมอันดามัน

4 การฟื้นฟูสู่“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก”
2. พัฒนารูปแบบ ท่องเที่ยวและบริการ ใหม่ๆ พังงา Long Stay Health Tourism Long Stay การศึกษานานาชาติ ICT City MICE Andaman Triangle World Class ภูเก็ต กระบี่ Adventure Paradise ข้อเสนอ : พัฒนาพื้นที่อ่าวภูเก็ตโดยภาคเอกชน

5 การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
1.ขยายการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าสูง 2.พัฒนา อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ จากทะเล 3.เพิ่มบทบาทประตูส่งออกLogistics ข้อเสนอ : พัฒนาจังหวัดพังงาเป็นครัวอันดามัน

6 การพัฒนาศูนย์กลางการผลิตพลังงาน Biodiesel
ศูนย์กลางวิจัย พัฒนาปาล์มน้ำมัน ศูนย์กลาง ผลิต Biodiesel Logistics ข้อเสนอ พัฒนาศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ขยายกำลังการผลิต Biodiesel จังหวัดกระบี่ นำร่องการผลิต Biodiesel จังหวัดพังงา

7 ผลิตกำลังคน เฉพาะด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมอย่างยั่งยืน เพิ่มทักษะแรงงาน ผลิตกำลังคน เฉพาะด้าน สร้างสังคมน่าอยู่ ข้อเสนอ : การพัฒนาคนรองรับด้านการท่องเที่ยว Health Tourism MICE ICT และ อุตสาหกรรม Biodiesel

8 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน ขอเห็นชอบโครงการพัฒนาระยะเร่งด่วนและ ระยะกลาง และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ จัดทำรายละเอียดเสนอสำนักงบประมาณ รวม 8 โครงการ ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนา อ่าวภูเก็ตเพื่อดำเนินการขั้นการวางแผนและ เตรียมโครงการต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สามเหลี่ยมอันดามัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google