งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O Positive Thinking นักศึกษาคณะ แพทยศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O Positive Thinking นักศึกษาคณะ แพทยศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O Positive Thinking นักศึกษาคณะ แพทยศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

2 ดร. สุชาดา แสงวิมาน 4 1 2 3 5 อ. โรสนี จริยะมาการ อ. วาริน นาราวิทย์ อ. โซเฟีย เมฆารัฐ อ. จิตติมา ชอบเอียด 6 3 พนักงานสายสอนและสายสนับสนุนคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุภาณี วรพิพัฒน์กุล อ. อดินันท์ เจ๊ะซู 6 7

3 ดร. สุชาดา แสงวิมาน อ. โซเฟีย เมฆารัฐ พนักงานสายสอนและวิจัยคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 อ. โรสนี จริยะมาการ อ. จิตติมา ชอบเอียด พนักงานสายสอนและวิจัยคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 อ. วาริน นาราวิทย์อ. อดินันท์ เจ๊ะซู พนักงานสายสอนและวิจัยคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 พนักงานสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 นายอับดุลยับบาร์ กริยา 4 1 2 3 5 นางสาวชลธิชา แสงวิมาน นางสาวนูซูไอซัน อีแต นางสาวอัสมะ อาแว นางสาวรุจิราภรณ์ จันทรวดี 6 นายสอลาฮูดิน บินเจะแม 3 นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 นายอับดุลญับบาร์ กริยา 1 คณะ แพทยศาสตร์ชั้น ปีที่ 1

9 2 นางสาวชลธิชา แสงวิมาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียนดีเด่นประจำปี การศึกษา 2555 ด้วยเกรด เฉลี่ย 3.91 ในระดับ มหาวิทยาลัย

10 เหรียญในโครงการการประกวด การแสดงเทควันโด ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์

11 พี่เลี้ยงโครงการสอนเสริมพัฒนา ศักยภาพสามจังหวัดชายแดนใต้ ครูผู้ช่วยสอนใน สายวิชาฟิสิกส์

12 เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย

13 โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้องของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 3 นางสาวนูซูไอซัน อีแต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป ชั้นปีที่ 2

15 4 นางสาวอัสมะ อาแว รางวัลชนะเลิศ เรียงความ ระดับจังหวัด หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020 ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป ชั้นปีที่ 1

16

17 5 นางสาวรุจิราภรณ์ จันทรวดี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 เกรดเฉลี่ย 3.56

18 โครงการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อครั้งที่ 7

19 6 นายสอลาฮูดิน บินเจะแม สาขาวิชาฟิสิกส์ ประยุกต์ชั้นปีที่ 1

20 L/O/G/O Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O Positive Thinking นักศึกษาคณะ แพทยศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google