งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตไบโอดีเซลด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตไบโอดีเซลด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตไบโอดีเซลด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์
ดร. ณัฐภพ นิ่มปิติวัน อ.สุนทรี รัตภาสกร

2 ความร่วมมือ (National Science and Development Agency)
Acknowledgement for sponsor and supports from BU, NSTDA and Dr. Samai Jaiin. And Introduce the project by opening ceremony.

3 ข้อมูลทั่วไปของโรงผลิต
แผงโซล่าร์เซลล์(Photovoltaic/Thermal System) ผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อน (Electricity and Hot water) แผงชนิด Amorphous PVT (Pmax  50x12 = 600 W) งบลงทุน ประมาณ 400,000 บาทสำหรับระบบ PVT และค่าติดตั้ง ระบบผลิตไบโอดีเซล กำลังการผลิต 100 ลิตร ราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลจากท้องตลาด ประมาณ 10 บาทต่อลิตร ขบวนการผลิต 4-5 ชั่วโมง งบลงทุนประมาณ 300,000 บาทสำหรับระบบผลิตไบโอดีเซล

4 การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไบโอดีเซล
Solar cell 12 panels กำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 50x12  600 วัตต์ ผลิตน้ำร้อน 60C บรรจุในถังเก็บขนาด 500 ลิตร

5 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในขบวนการผลิตไบโอดีเซล

6 Inverter

7 ต้นทุนการผลิต (BU Case Study)
การผลิตไบโอดีเซล 1 ครั้ง น้ำมันจากพืช หรือ ไขมันจากสัตว์ 100 ลิตร พลังงานไฟฟ้า 10 kWh Methanol 20 L น้ำ 260 L KOH 1.5 kg เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง Biodiesel 80 – 95 ลิตร

8 Production Cost (BU Case Study)
บาท Price Difference ครั้งการผลิต

9 การใช้งานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10 การใช้งานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

11 โครงการสหกิจศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
วัตถุประสงค์ เป็นแหล่งข้อมูล และเผยแพร่แนวความคิดและความเป็นไปได้ในการเลือกใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่นักเรียนและชุมชน เผยแพร่ขั้นตอนและกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ชี้แจงขีดจำกัดในการใช้งาน ประโยชน์ และต้นทุนที่ใช้ในขบวนการผลิต เผยแพร่ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิต

12 วิชา EE491 (Special Topic in Electrical Engineering)
วิชาบรรยาย 3 หน่วยกิจ ( 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 14 ครั้ง) การผลิตไบโอดีเซล (ทฤษฎิและปฏิบัติ) การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ทฤษฎิและปฏิบัติ) การอนุรักษ์พลังงาน การบรรยายของผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และการดูงาน การนำเสนอในหัวข้อด้านพลังงานทดแทนของนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การผลิตไบโอดีเซลด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google