งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตไบโอดีเซลด้วย พลังงานจากแสงอาทิตย์ ดร. ณัฐภพ นิ่มปิติวัน อ. สุนทรี รัตภาสกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตไบโอดีเซลด้วย พลังงานจากแสงอาทิตย์ ดร. ณัฐภพ นิ่มปิติวัน อ. สุนทรี รัตภาสกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตไบโอดีเซลด้วย พลังงานจากแสงอาทิตย์ ดร. ณัฐภพ นิ่มปิติวัน อ. สุนทรี รัตภาสกร

2 Bangkok University NSTDA ความร่วมมือ

3 Bangkok University NSTDA ข้อมูลทั่วไปของโรงผลิต แผงโซล่าร์เซลล์ (Photovoltaic/Thermal System) – ผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อน (Electricity and Hot water) – แผงชนิด Amorphous PVT (P max  50x12 = 600 W) – งบลงทุน ประมาณ 400,000 บาทสำหรับระบบ PVT และค่าติดตั้ง ระบบผลิตไบโอดีเซล – กำลังการผลิต 100 ลิตร – ราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลจากท้องตลาด ประมาณ 10 บาทต่อลิตร – ขบวนการผลิต 4-5 ชั่วโมง – งบลงทุนประมาณ 300,000 บาทสำหรับระบบ ผลิตไบโอดีเซล

4 Bangkok University NSTDA การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไบโอดีเซล Solar cell 12 panels กำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 50x12  600 วัตต์ ผลิตน้ำร้อน 60  C บรรจุในถังเก็บขนาด 500 ลิตร

5 Bangkok University NSTDA อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในขบวนการผลิตไบโอ ดีเซล

6 Bangkok University NSTDA Inverter

7 Bangkok University NSTDA ต้นทุนการผลิต (BU Case Study) น้ำมันจากพืช หรือ ไขมันจากสัตว์ 100 ลิตร การผลิตไบโอดีเซล 1 ครั้ง Methanol 20 L KOH 1.5 kg พลังงานไฟฟ้า 10 kWh น้ำ 260 L เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง Biodiesel 80 – 95 ลิตร

8 Bangkok University NSTDA Production Cost (BU Case Study) ครั้งการ ผลิต Price Difference บาท

9 Bangkok University NSTDA การใช้งานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10 Bangkok University NSTDA การใช้งานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

11 Bangkok University NSTDA โครงการสหกิจศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยม ปลาย วัตถุประสงค์ เป็นแหล่งข้อมูล และ เผยแพร่แนวความคิดและ ความเป็นไปได้ในการ เลือกใช้พลังงานทดแทน อย่างเหมาะสมแก่นักเรียน และชุมชน เผยแพร่ขั้นตอนและ กระบวนการผลิตไบโอ ดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ชี้แจงขีดจำกัดในการใช้งาน ประโยชน์ และต้นทุนที่ใช้ ในขบวนการผลิต เผยแพร่ประยุกต์ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ใน กระบวนการผลิต

12 Bangkok University NSTDA วิชา EE491 (Special Topic in Electrical Engineering) หัวข้อพิเศษ (Special Topic) ด้านพลังงาน ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานสำหรับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ชั้นปีที่ 3) วิชาบรรยาย 3 หน่วยกิจ ( 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 14 ครั้ง ) – การผลิตไบโอดีเซล ( ทฤษฎิและปฏิบัติ ) – การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ( ทฤษฎิ และปฏิบัติ ) – การอนุรักษ์พลังงาน – การบรรยายของผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และการดูงาน – การนำเสนอในหัวข้อด้านพลังงานทดแทนของ นักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การผลิตไบโอดีเซลด้วย พลังงานจากแสงอาทิตย์ ดร. ณัฐภพ นิ่มปิติวัน อ. สุนทรี รัตภาสกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google