งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews โดย วิภาดา ดวงคิด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews โดย วิภาดา ดวงคิด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews โดย วิภาดา ดวงคิด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 เนื้อหาการบรรยาย Annual Reviews คืออะไร? เข้าใช้ Annual Reviews ได้อย่างไร? ทำไมต้องลงทะเบียนการเข้าใช้ การลงทะเบียน (Register) การสืบค้นข้อมูล การจัดการผลลัพธ์

3 Annual Reviews คืออะไร? Annual Reviews ก่อตั้งในปี 1932 เป็นฐานข้อมูลวารสารที่ครอบคลุม 46 สาขาวิชา แบ่งเป็นด้านหลักๆ 3 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biomedical/Life Sciences) 24 สาขาวิชา, วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) 13 สาขาวิชา, และ สังคมศาสตร์ (Social Sciences) 8 สาขาวิชา สืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ ปี 1996 – ปัจจุบัน แต่สามารถดู Full Text ได้ย้อนหลังไป 5 ปี นับจากปีปัจจุบัน (2008 - 2011) ให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของข้อมูลที่ให้บริการจะเป็นรูปแบบสาระสังเขป เอกสารฉบับเต็ม html และ PDF ไม่จำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งาน

4 ทำไมต้องใช้ Annual Reviews เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา และนำไปอ้างอิง เนื่องจากมีผู้ Review เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ จึงมีความน่าเชื่อถือ

5 • หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมต่อ เครือข่ายผ่าน SSL VPN www.mfu.ac.th/center/lib สืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวิธีเข้า สืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ • หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันที

6 เงื่อนไขในการสืบค้นฐานข้อมูล • มี Username/password การใช้ • ต้องติดตั้งโปรแกรม SSL VPN ให้เรียบร้อยก่อน • สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ เท่านั้น • สืบค้นเฉพาะฐานข้อมูลที่ผ่าน IP มหาวิทยาลัย คือกลุ่ม - ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เลือก E-Journals กรณีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย --> SSL VPN

7 • กรณียังไม่เคยแจ้งขอรหัสการเข้าใช้งานนอกเครือข่าย หรือจดจำ username และ password การใช้ไม่ได้ ให้แจ้งหรือ ติดต่อที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 0 5391 6397 อีเมล์ : network@mfu.ac.th • เมื่อได้รับ username/password แล้ว ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://secure.mfu.ac.th เพื่อติดตั้งโปรแกรม SSL VPN แจ้งขอรหัสการใช้ SSL VPN

8 กรณีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย --> สืบค้นได้ที่ www.mfu.ac.th/center/lib ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Resources ) หรือ ไอคอนด้านล่าง ( ตามภาพ )

9 คลิกเลือกที่ชื่อฐานข้อมูล Annual Reviews ดังภาพ

10 ทำไมต้องลงทะเบียนการเข้าใช้? การใช้ฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้เลยทันที โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ถ้าใช้ผ่านระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัย แต่การลงทะเบียนก็จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการ เสริมอื่นๆ ของฐานข้อมูลได้ เช่น การใช้ save search การใช้ E-mail Alerts การใช้โปรแกรมจัดทำบรรณานุกรมต่างๆ เช่น Endnote ฯลฯ

11 การลงทะเบียน (Register)

12 การลงทะเบียน (Register) (ต่อ) กรอกข้อมูลส่วนตัวลงใน แบบฟอร์มแล้วทำการ Register ข้อควรระวังคือ หัวข้อที่มี * สี แดงหมายถึงต้องกรอกข้อมูลใน ช่องนั้นให้ครบถ้วน หากไม่ใส่จะ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ และการ ตั้งรหัสผ่านต้องใช้อักษร 8 ตัวขึ้น ไป ซึ่งควรประกอบไปด้วยตัวเลข และตัวอักษร และ อักขระพิเศษ เช่น @<> เป็นต้น เพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้เอง

13 หลังจากทำการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะทำการยืนยันข้อมูลการสมัครไปยังอีเมล์ของ ผู้สมัคร ว่าได้ทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์แบบ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้

14 Login เข้าระบบ

15 1 1 2 2 3 3 กรอกอีเมล์และรหัสผ่านที่ได้ใส่ข้อมูลไว้ แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม Login เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

16 1 1 2 2 เมื่อเข้าระบบแล้วสังเกตว่าด้านบนของหน้าฐานข้อมูลจะ ปรากฏเป็นชื่อของผู้ลงทะเบียน และผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการเตือน และการ บันทึกการค้นหาได้ที่หน้า My account

17 เมื่อเข้าไปในเมนู Account จะปรากฏเมนูสำหรับจัดการข้อมูล ส่วนตัวดังนี้คือ 1. FAVORITE & SUBSCRIBED JOURNALS คือ การจัดเก็บ วารสารที่ชอบ 2. FAVORITE & SUBSCRIBED ARTICLES คือ การจัดเก็บ บทความที่ชอบ 3. RECOMMENDED ARTICLES คือ การแนะนำบทความที่ควร อ่าน โดยระบบจะทำการสุ่มเลือกให้จากข้อมูลการสมัครที่สมาชิก กรอกไว้ว่าสนใจข้อมูลในด้านไหนในตอนแรกที่สมัคร 4. PERSONAL ACCESS คือ การเปิดใช้งานและเข้าถึงข้อมูล ออนไลน์หากสมาชิกมีรหัสสำหรับเข้าสู่บทความหรือวารสารนั้นๆ 5. ACCOUNT INFO คือ ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก สามารถเข้าไป แก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ 6. ALERTS คือ การตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ จากบทความ วารสาร และ อีเมล์ 7. SITE EDITING คือ การจัดเก็บวารสารที่ชอบ

18 ตัวอย่างหน้า Alerts

19 การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลใน Annual Reviews แบ่งออกเป็น รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้ 1. แบบ Search เป็นการค้นหาบทความจากคำสำคัญ หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร เป็นต้น 2. แบบ Browse Search เป็นการสืบค้นตาม 3 สาขาวิชา หลัก และสาขาวิชาย่อย

20 1 1 2 2 3 3

21 การสืบค้นแบบ Basic Search 1 1 2 2 3 3 4 4 1. ช่องสำหรับใส่คำสืบค้น 2. ชื่อผู้แต่ง 3. ระบุชื่อวารสารเพื่อการสืบค้น 4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกดที่ปุ่ม search เพื่อทำการสืบค้น

22 4 4 3 3 5 5 7 7 6 6 1 1 2 2 8 8

23 1 1 2 2 3 3 4 4 ผลลัพธ์ที่แสดง ก็ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ชื่อบทความ 2. ชื่อผู้เขียนบทความ หรือชื่อผู้ทำการรีวิวบทความ 3. ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ และหน้า 4. บทความนี้ให้เอกสารฉบับเต็มหรือไม่ เช่น PDF หรือ HTML

24 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10

25 การแสดงผลแบบ Full-Text HTML 1 1 2 2 3 3 4 4

26 ตัวอย่างรูปภาพที่อ้างอิง ในบทความ ซึ่งจะ สามารถดูรูปขนาดใหญ่ และมีคำอธิบายเกี่ยวกับ รูปให้ด้วย

27 ชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏบทความฉบับเต็ม ของบทความที่นำมาอ้างอิง

28

29 การดาวน์โหลดไฟล์ PDF ทำการดาวน์โหลดไฟล์แบบPDF

30 มี Link ข้อมูล เพื่อดูเอกสารแบบ HTML ไฟล์ PDF มีจุดเด่นคือ ได้มีการทำ Link เพื่อให้ดูแบบ HTML

31 การใช้ฟังชั่น Feed กดที่ปุ่มนี้เพื่อรับข้อมูลข่าว (Feed)

32 1 1 2 2

33 การใช้ฟังชั่น Add to Favorites กดที่ Add to Favorites

34

35 การใช้ Email to a friend กดที่ Email to a friend

36

37 The Journal of Investigative Dermatology คืออะไร ?

38 การใช้ฟังชั่น SHARE กดที่ SHARE

39 การสืบค้นแบบ Advance search

40

41 1 1

42 2 2 สำหรับคีย์คำที่ต้องการสืบค้น

43 3 3 การสืบค้นจากชื่อวารสาร

44 การสืบค้นแบบ BROWSE SEARCH 1 1 2 2 3 3 เอกสารประกอบบทความ และเอกสารที่รวบรวมไว้เป็นพิเศษ คำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์หน้าชื่อวารสาร รายชื่อวารสารแยกตามศาสตร์

45 1 1 2 2 3 3 สามารถเข้าดูบทความฉบับเต็มได้ตั้งแต่ฉบับแรกของวารสารฉบับนั้น สามารถดูได้บทความฉบับเต็มได้เฉพาะวารสารฉบับใหม่ หรือบางฉบับเท่านั้น ไม่สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ ดูได้แต่บทคัดย่อเท่านั้น

46 กการ Browse หัวเรื่องที่ต้องการตามศาสตร์

47 การแสดงผลลัพธ์

48 เมนูเสริม หน้าหลักของวารสารนั้นๆ วารสารที่มาก่อนตัวเล่ม วารสารเล่มล่าสุด เลือกดูบทความ จากปีของวารสาร ดูบทความที่ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุดจากวารสารฉบับนี้ การแก้ไขคำผิดในบทความนั้นๆ ดูบทความที่ถูกดาวน์โหลดไปมากที่สุดจากวารสารฉบับนี้ ดูข้อมูลผู้ที่ได้ทำการวิจารณ์บทความในวารสารฉบับนี้

49 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews โดย วิภาดา ดวงคิด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google