งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WDM ( wavelength division mux) ความหมายและที่มาของ WDM มีการเริ่มใช้ปลายทศวรรษที่ 80 โดยเรียกว่า Wideband WDM ต่อมารุ่นที่ 2 ความยาวคลื่นที่ ใช้งานแคบลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WDM ( wavelength division mux) ความหมายและที่มาของ WDM มีการเริ่มใช้ปลายทศวรรษที่ 80 โดยเรียกว่า Wideband WDM ต่อมารุ่นที่ 2 ความยาวคลื่นที่ ใช้งานแคบลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 WDM ( wavelength division mux)

3 ความหมายและที่มาของ WDM มีการเริ่มใช้ปลายทศวรรษที่ 80 โดยเรียกว่า Wideband WDM ต่อมารุ่นที่ 2 ความยาวคลื่นที่ ใช้งานแคบลง จึงเรียกว่า Narrowband WDM มีการเริ่มใช้ปลายทศวรรษที่ 80 โดยเรียกว่า Wideband WDM ต่อมารุ่นที่ 2 ความยาวคลื่นที่ ใช้งานแคบลง จึงเรียกว่า Narrowband WDM การนำสัญญาณในเส้นใยแก้วโดยอาศัยหลักการ สะท้อนกลับหมดภายในเส้นใยแก้วนำแสง ที่ ความยาวคลื่น 850,1310,1550 nm. ส่ง สัญญาณแสงหลายความยาวคลื่นสำหรับแต่ละ สัญญาณ ไปพร้อมกันบนเส้นใยแก้วนำแสงโดย ไม่มีรบกวนกัน การนำสัญญาณในเส้นใยแก้วโดยอาศัยหลักการ สะท้อนกลับหมดภายในเส้นใยแก้วนำแสง ที่ ความยาวคลื่น 850,1310,1550 nm. ส่ง สัญญาณแสงหลายความยาวคลื่นสำหรับแต่ละ สัญญาณ ไปพร้อมกันบนเส้นใยแก้วนำแสงโดย ไม่มีรบกวนกัน

4 ความหมายและที่มาของ WDM( ต่อ ) เทคโนโลยี WDM เป็นส่วนประกอบของ กระบวนการทางเทคนิคที่สร้างขึ้นมาเพื่อ นำมาใช้ในการส่งข้อมูล (Multiplexing) หลาย ตัวไปพร้อมกัน ( สามารถส่งข้อมูลหลาย ๆ ตัวไป ในสายเดียวกัน ) เทคโนโลยี WDM เป็นส่วนประกอบของ กระบวนการทางเทคนิคที่สร้างขึ้นมาเพื่อ นำมาใช้ในการส่งข้อมูล (Multiplexing) หลาย ตัวไปพร้อมกัน ( สามารถส่งข้อมูลหลาย ๆ ตัวไป ในสายเดียวกัน )

5 Multiplexing เกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อใดก็ตามที่ความจุของสายสื่อสารมีการส่ง มากกว่า 1 อุปกรณ์มีการส่งออกมาไปยังผู้รับที่ มากกว่า 1 เครื่อง เมื่อใดก็ตามที่ความจุของสายสื่อสารมีการส่ง มากกว่า 1 อุปกรณ์มีการส่งออกมาไปยังผู้รับที่ มากกว่า 1 เครื่อง เมื่อนั้น link สามารถที่จะ share สายสื่อสารให้ สามารถส่งออกไปพร้อมกันได้โดยแยกไปส่งผู้รับ แต่ละคน เมื่อนั้น link สามารถที่จะ share สายสื่อสารให้ สามารถส่งออกไปพร้อมกันได้โดยแยกไปส่งผู้รับ แต่ละคน Multiplexing จะยอมให้ผู้ส่งหลายคนสามารถที่จะ share ความจุของสายสื่อสารร่วมกัน Multiplexing จะยอมให้ผู้ส่งหลายคนสามารถที่จะ share ความจุของสายสื่อสารร่วมกัน ปัญหาเกี่ยวกับการติดขัด เมื่อผู้ใช้มากก็ทำให้ ติดขัดมากขึ้น จะแก้ปัญหาโดยการใช้ link ที่กว้าง เช่น coaxial ปัญหาเกี่ยวกับการติดขัด เมื่อผู้ใช้มากก็ทำให้ ติดขัดมากขึ้น จะแก้ปัญหาโดยการใช้ link ที่กว้าง เช่น coaxial

6 Multiplexing VS No Multiplexing

7 ประเภทของ Multiplexing - Frequency - Division Multiplexing (FDM) - Frequency - Division Multiplexing (FDM) - Wave - Division Multiplexing (WDM) - Wave - Division Multiplexing (WDM) - Time - Division Multiplexing (TDM) - Time - Division Multiplexing (TDM)

8 การทำงานของ WDM การสร้างสัญญาณแสงที่มีความยาว คลื่นต่างกันได้ โดยเฉพาะแสงเลเซอร์ ที่มีความถี่เดียวกัน แสงที่ความถี่ค่า หนึ่งจะได้ความยาวคลื่นค่าหนึ่งและ เมื่อรวมแสงจากหลายๆที่เข้าด้วยกันทำ ให้สามารถส่งข้อมูลปริมาณมหาศาล บนใยแก้วนำแสงเพียงเส้เดียวได้และที่ ปลายทางจะมีตัวแยกสัญญาณ ทำ หน้าที่การกระจาแสงออกไปตาม ช่องสัญญาณต่างๆ

9 การสวิตช์เลือกเส้นทางให้กับลำแสงในลักษณะ ออปติคอลสวิตช์ และการเพิ่มเข้าและถอดออก ของข้อมูลในระบบขนส่ง การสวิตช์เลือกเส้นทางให้กับลำแสงในลักษณะ ออปติคอลสวิตช์ และการเพิ่มเข้าและถอดออก ของข้อมูลในระบบขนส่ง การเปลี่ยนแปลงและการสวิตช์ในรูปไฟฟ้าจะทำ ให้ลดประสิทธิภาพบางสายไป อีกทั้งข้อจำกัด ทางด้าน ไฟฟ้ามีมากกว่า โดยเฉพาะในเรื่อง ความเร็วในการสวิตช์คัดแยกข้อมูล การเปลี่ยนแปลงและการสวิตช์ในรูปไฟฟ้าจะทำ ให้ลดประสิทธิภาพบางสายไป อีกทั้งข้อจำกัด ทางด้าน ไฟฟ้ามีมากกว่า โดยเฉพาะในเรื่อง ความเร็วในการสวิตช์คัดแยกข้อมูล

10 ภายใต้แบ็กโบนของระบบการขนส่งข้อมูลใน ลำแสงจำเป็นต้องมีการดูแลและคัดแยกเส้นทาง เพื่อให้การขนส่ง ถูกต้องในระบบ SDH- Synchronous Digital Hierarchy ใช้วิธีการ มัลติเพล็กซ์สัญญาณและแยกสัญญาณ มีระบบ การ Add-Drop ข้อมูลเพื่อจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ เส้นทางที่ถูกต้อง ระบบ WDM และการสวิตช์ ข้อมูลแบบออปติคอลจะทำได้ดีขึ้น ภายใต้แบ็กโบนของระบบการขนส่งข้อมูลใน ลำแสงจำเป็นต้องมีการดูแลและคัดแยกเส้นทาง เพื่อให้การขนส่ง ถูกต้องในระบบ SDH- Synchronous Digital Hierarchy ใช้วิธีการ มัลติเพล็กซ์สัญญาณและแยกสัญญาณ มีระบบ การ Add-Drop ข้อมูลเพื่อจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ เส้นทางที่ถูกต้อง ระบบ WDM และการสวิตช์ ข้อมูลแบบออปติคอลจะทำได้ดีขึ้น

11 สถานีบริการท้องถิ่น การดำเนินการบนพื้นฐานการแบ่งแยกระหว่าง บริการที่เชื่อมต่อกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการกับ เรื่องของแบ็กโบน การดูแล บริหารด้าน แบ็กโบนเป็นเรื่องที่กระทำเหมือนการให้บริการ โทรศัพท์ในขณะนี้ การดำเนินการบนพื้นฐานการแบ่งแยกระหว่าง บริการที่เชื่อมต่อกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการกับ เรื่องของแบ็กโบน การดูแล บริหารด้าน แบ็กโบนเป็นเรื่องที่กระทำเหมือนการให้บริการ โทรศัพท์ในขณะนี้

12 การขยายสัญญาณแสงด้วย EDFA หลักการของ EDFA คือใช้แสงที่ได้จากการ กระตุ้นจากสาร Erbium ยิงเข้าไปในเส้นเดียวกับ ใยแก้วนำแสงที่ใช้ส่งข้อมูล แสงดังกล่าวเรียกว่า Pump light เมื่อปล่อยลำแสง Pump light เข้ามาใน ใยแก้วนำแสงที่ใช้ส่งข้อมูล จะเกิดการชนกันของ อนุภาคแสงทำให้ลำแสงที่ใช้ส่งข้อมูลถูกกระตุ้น จนมีพลังงานสูงขึ้นดังภาพที่ 3 ดังนั้น เทคโนโลยี EDFA จึงเป็นการขยายสัญญาณแสงด้วยแสงที่มี ความเร็วในการทำงานสูงมาก หลักการของ EDFA คือใช้แสงที่ได้จากการ กระตุ้นจากสาร Erbium ยิงเข้าไปในเส้นเดียวกับ ใยแก้วนำแสงที่ใช้ส่งข้อมูล แสงดังกล่าวเรียกว่า Pump light เมื่อปล่อยลำแสง Pump light เข้ามาใน ใยแก้วนำแสงที่ใช้ส่งข้อมูล จะเกิดการชนกันของ อนุภาคแสงทำให้ลำแสงที่ใช้ส่งข้อมูลถูกกระตุ้น จนมีพลังงานสูงขึ้นดังภาพที่ 3 ดังนั้น เทคโนโลยี EDFA จึงเป็นการขยายสัญญาณแสงด้วยแสงที่มี ความเร็วในการทำงานสูงมาก


ดาวน์โหลด ppt WDM ( wavelength division mux) ความหมายและที่มาของ WDM มีการเริ่มใช้ปลายทศวรรษที่ 80 โดยเรียกว่า Wideband WDM ต่อมารุ่นที่ 2 ความยาวคลื่นที่ ใช้งานแคบลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google