งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล ปกครองกรณี ปตท. : แนวทางและผลกระทบ ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน www.palangthai.org เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 9 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล ปกครองกรณี ปตท. : แนวทางและผลกระทบ ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน www.palangthai.org เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 9 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล ปกครองกรณี ปตท. : แนวทางและผลกระทบ ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน www.palangthai.org เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 9 มกราคม 2551

2 คำพิพากษา* •เมื่อ ปตท. เปลี่ยนสภาพไปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บมจ. ปตท. มีสถานะเป็น นิติบุคคลเอกชน จึงไม่อาจมีอำนาจมหาชนของรัฐ รวมทั้งไม่อาจถือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ ปตท. ที่ได้มาจากการใช้อำนาจมหาชนของรัฐอัน เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแทนรัฐได้ จึงต้องโอนสาธารณสมบัติของ แผ่นดินดังกล่าวกลับไปเป็นของรัฐ (หน้า 78-79) •พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ ร่วมกันกระทำการแบ่งแยก (หน้า 87) –ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน –สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ –แยกอำนาจและสิทธิ ในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐออกจากอำนาจ และสิทธิของ บมจ.ปตท. •ให้ บมจ.ปตท. ยังคงมีสิทธิในการใช้ที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของ แผ่นดินที่ ปตท. เคยมีอยู่ต่อไป โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดิน ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (หน้า 79) *ฉบับเต็ม Download ได้จาก http://www.fringer.org/wp-content/writings/ptt-court-full.pdf

3 การโอนทรัพย์สินและ สิทธิเหนือที่ดินเพื่อการวางระบบท่อ แนวปฏิบัติของ ครม. ตามที่รายงานในสื่อต่าง ๆ 1.ที่ดินได้มาจากการเวนคืน จำนวน 32 ไร่ ในเขต จ.สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มูลค่า 7 ล้านบาท 2.สิทธิเหนือที่ดินของเอกชนซึ่ง ปตท. ได้มาโดยใช้อำนาจมหาชน มูลค่า 1,124 ล้านบาท 3.ระบบท่อส่งก๊าซ/น้ำมันเฉพาะส่วนที่อยู่ในที่ดินของเอกชนตาม (2) ข้างต้น –โครงการท่อบางปะกง –วังน้อย –โครงการท่อชายแดนไทย-พม่า – ราชบุรี –โครงการท่อราชบุรี – วังน้อย มูลค่ารวม 14,008 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 15,139 ล้านบาท * มูลค่าทางบัญชี ณ 30 ก. ย. 44

4 Source: www.pttplc.com ณ 31 ธันวาคม 2549 ระบบ ท่อก๊าซธรรมชาติ ของ บมจ.ปตท. มีดังนี้ –ระบบท่อส่งก๊าซบนบกความ ยาว 1,384 กม. –ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลความ ยาว 1,369 กม. –ระบบท่อจัดจำหน่ายความยาว 770 กม. รวมความยาวท่อส่ง 2,753 กม. รวมความยาวท่อส่ง+ท่อ จำหน่าย 3,523 กม. แนว ครม.: ท่อชายแดนพม่า-ราชบุรี-วังน้อย 51% ท่อบางปะกง-วังน้อย 77%

5 ที่มา: บมจ.ปตท. รายงาน 56-1 ปิ 2549

6 ประเด็นคำถามต่อแนวปฏิบัติของ ครม. •ถ้า สิทธิเหนือพื้นที่เอกชน คือ สิทธิอันเกิดจากการใช้อำนาจมหาชนของรัฐ “เป็นไปเพื่อกิจการของรัฐ” “ปตท. กระทำการในฐานะที่เป็นองค์การของรัฐ” ดังนั้น = “ทรัพยสิทธิของรัฐและเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” •แล้ว สิทธิเหนือพื้นที่สาธารณะและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน = ทรัพยสิทธิของเอกชน หรือ ของรัฐ ?? ระบบท่อก๊าซ/น้ำมันส่วนที่เหลือซึ่งวางในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ควรโอนกลับสู่รัฐ? •“อสังหาริมทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ” แม้ไม่เป็นที่ราชพัสดุ แต่เป็น “สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” (ตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518, คำ พิพากษา น. 76)

7 อำนาจมหาชนของรัฐและสิทธิต่างๆ ที่ได้มอบให้ ปตท. ตาม พ.ร.บ. ปตท. ที่มา เอกสาร กพช.

8 อำนาจมหาชนเหนือพื้นที่เอกชน ที่มา เอกสาร กพช.

9 อำนาจมหาชนในการวางระบบท่อ อำนาจมหาชนเหนือที่ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน อำนาจมหาชนเหนือที่ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่มา เอกสาร กพช.

10 Source: www.pttplc.com ณ 31 ธันวาคม 2549 ระบบ ท่อก๊าซธรรมชาติ ของ บมจ.ปตท. มีดังนี้ –ระบบท่อส่งก๊าซบนบกความ ยาว 1,384 กม. –ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลความ ยาว 1,369 กม. –ระบบท่อจัดจำหน่ายความยาว 770 กม. รวมความยาวท่อส่ง 2,753 กม. รวมความยาวท่อส่ง+ท่อ จำหน่าย 3,523 กม. แนวที่รัฐได้ประโยชน์สูงสุด: โอนคืนระบบท่อก๊าซทั้งหมด ?

11 ท่อและโรงแยกก๊าซของ TTM: ทรัพย์สินตกสำรวจ ? •บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย จำกัด ( TTM) เป็นการร่วมทุน 50: 50 ระหว่างการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และเปโตรนาสของ มาเลเซีย •ปตท. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้กระทำการแทนรัฐใน ฐานะองค์กรของรัฐในการแสวงประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนใน เขตไหล่ทวีปบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (พื้นที่ JDA) และ ดำเนินการร่วมทุนกับมาเลเซียในโครงการท่อส่งก๊าซและโรง แยกก๊าซฯไทย-มาเลเซีย •บริษัท TTM ได้เริ่มแยกก๊าซที่ได้จากพื้นที่ JDA มาเป็นก๊าซหุง ต้ม และส่งออกทั้งก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้มทั้งหมดไปยัง ประเทศมาเลเซียแล้ว

12 ท่อและโรงแยกก๊าซของ TTM: ทรัพย์สินตกสำรวจ ? (ต่อ) •บริษัท TTM จะมีสถานะเป็นบริษัทเอกชน (ไม่เป็น รัฐวิสาหกิจ) แต่ได้ใช้อำนาจมหาชนในการวางท่อและ สร้างโรงแยกก๊าซผ่าน ปตท. •ระบบท่อของบริษัท TTM: –ท่อจากแปลง A18 ใน JDA – อ.จะนะ 227 กม. –ท่อจาก อ. จะนะ – ชายแดนรัฐเคดาห์ 98 กม. •รวมระยะทางทั้งสิ้น 325 กม. •โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 และ 2 ของบริษัท TTM ที่ อ. จะนะ จ.สงขลา ซึ่งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการลงทุนร่วมทุนใน TTM ใน ฐานะองค์การของรัฐ และโรงแยกก๊าซตั้งคร่อมพื้นที่ สาธารณะ (แต่ภายหลังถูกถอน)

13 การใช้อำนาจรัฐในการวางท่อและสร้างโรง แยกก๊าซของ TTM

14

15

16

17

18 โรงแยกก๊าซ TTM ตั้ง คร่อมที่ วะกัฟ

19 การแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่ เป็นอำนาจมหาชน แนวปฏิบัติของ ครม. ตามที่รายงานในสื่อต่าง ๆ ไม่มีการพูดถึง

20 การแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่ เป็นอำนาจมหาชน แนวปฏิบัติที่รัฐได้ประโยชน์สูงสุด ควร(ใช้อำนาจบริหาร)โอนคืน 1. อำนาจมหาชนในการผูกขาดกิจการขนส่งก๊าซและใช้ประโยชน์จาก ระบบท่อส่งก๊าซซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดได้ให้สิทธิ บมจ. ปตท. ในการใช้ที่ราชพัสดุ หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ ปตท. เคยมีอยู่ (ท่อเส้นที่ 1-2) ต่อไป ส่วนทั้งท่อเส้นที่ 3และ4 ในอนาคต ไม่เป็นสิทธิผูกขาดของ บมจ. ปตท. รัฐมี อำนาจและสิทธิในการบริหารจัดการในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 2. อำนาจและสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ ทะเลในพื้นที่พัฒนาร่วมในเขตไหล่ทวีปบริเวณอ่าวไทยตามกฎหมายว่า ด้วยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมอื่นในลักษณะ เดียวกัน รวมทั้งอำนาจและสิทธิในการดำเนินการร่วมกับมาเลเซีย หรือ ประกาศอื่น ๆ แล้วแต่กรณี ในการแสวงหาประโยชน์ หรือดำเนินการใดๆใน ธุรกิจต่อเนื่อง ต้องโอนกลับไปเป็นของรัฐ

21 รายได้จากค่าผ่านท่อก๊าซ •รายได้จากค่าผ่านท่อที่ผ่านมา –ประกันกำไรสูงที่ IRROE 16- 18% ทั้งๆที่ผูกขาด ความเสี่ยง น้อย และเป็นกิจการ สาธารณูปโภค –การกำกับหละหลวม: กรรมการ กพช. บางส่วนมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน ต้นทุน 47% - ค่าเสื่อม -ดอกเบี้ย -ค่าดำเนินการ -ค่าบำรุงรักษา กำไรสุทธิ 53% ก่อนหักภาษี ปี 2545-2550Q3 ที่มา: บทวิเคราะห์หุ้น PTT ของ บล. เคจีไอ จำกัด (มหาชน) 17 ธันวาคม 2550 รายได้จากค่าผ่านท่อ

22 หลักการการคิดค่าเช่าหลังคำพิพากษา •กำไรสูงเกินควรที่ ผ่านมาของ บมจ. ปตท. ถือเป็น “ลาภ ที่ไม่ควรได้” •รัฐควรรื้อเกณฑ์การ คำนวณค่าผ่านท่อ ให้เป็นธรรมและ เหมาะสมกับกิจการ สาธารณูปโภคที่ ผูกขาด •ผลจากการคิดค่า เช่า ควรเป็น win- win สำหรับ รัฐ- ผู้บริโภค ต้นทุน 47% - ค่าเสื่อม -ดอกเบี้ย -ค่าดำเนินการ -ค่าบำรุงรักษา กำไร ปตท. 53% ก่อนหักภาษี ก่อน รายได้จากค่าผ่านท่อ ต้นทุน 47% - ค่าเสื่อม -ดอกเบี้ย -ค่าดำเนินการ -ค่าบำรุงรักษา กำไร ปตท. ในอัตราที่เป็นธรรม หลัง ค่าเช่าท่อ (รายได้เข้ารัฐ) ลดภาระผู้บริโภค

23

24 การผูกขาดของ ปตท. กับ การเก็บ “ค่าหัวคิว” •การจัดหาและจำหน่ายก๊าซ: ในปัจจุบัน บมจ. ปตท. คิดค่าตอบแทนในการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ (Margin) หรือ “ค่าหัวคิว” ในฐานะที่เป็น พ่อค้าคนกลางผูกขาดการซื้อ-ขายก๊าซ •บวก “ค่าหัวคิว” ในอัตราร้อยละ 1.75 - 9–33 ของ ราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ย •ดังนั้นหากผู้ใช้ก๊าซ และผู้ขุดเจาะก๊าซสามารถซื้อขาย ตรงได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ก็ไม่ จำเป็นต้องจ่ายค่าหัวคิว ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ได้ถึงปีละประมาณ 3,500 ล้านบาท

25 การผูกขาดของ ปตท. กับ การ “เอื้ออาทร” ราคาก๊าซให้โรงแยกก๊าซ •แต่เดิมโรงแยกก๊าซฯ จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ในฐานะที่ ปตท. เป็น รัฐวิสาหกิจ แต่ปัจจุบัน ปตท. เป็น บริษัทเอกชน •ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท. ได้รับอภิสิทธิ์ในการใช้ก๊าซราคาถูกกว่าผู้ใช้ ก๊าซอื่น (โดยเฉพาะ กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและเป้นผู้ใช้ก๊าซรายใหญ่ที่สุด ของประเทศ) โดย ปตท. ขายก๊าซให้โรงแยกก๊าซฯ ในราคาประมาณ 150 บาท (ไม่รวมค่าผ่านท่อ) ในขณะที่ขายให้ กฟผ. ในราคา 180 บาท (ไม่รวม ค่าผ่านท่อ) •โรงแยกก๊าซฯของ ปตท. ไม่ได้แค่ผลิตก๊าซหุงต้มเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งออกนอกประเทศทำกำไรให้กับบริษัท ปตท. ได้สูงถึง 15,000 ล้านบาท/ปี (สูงกว่ากำไรจากท่อก๊าซ ทั้งๆที่วงเงินลงทุน ต่ำกว่าหลายเท่าตัว)

26 การผูกขาดของ ปตท. กับผลประโยชน์ ทับซ้อนกรณี ปตท.สผ. •บมจ.ปตท. ผูกขาดการ ซื้อขายก๊าซ แต่ ขณะเดียวกันก็มี ปตท.สผ. เป็นบริษัทลูก ปตท. ซึ่งเป็นคู่สัญญา ขายก๊าซให้ ปตท. •ปตท. ถือหุ้นอยู่ถึง 66.4% •ก๊าซที่ ปตท. ซื้อจาก แหล่งในอ่าวไทยที่ ปตท.สผ. ร่วมทุนมีราคา แพงกว่า แหล่งอื่น ๆ ถึง 28% •ก๊าซที่ซื้อจากแหล่งใน พม่าที่ ปตท.สผ. ร่วมทุน มีราคาแพงกว่าแหล่งอื่น ๆ ถึง 72%) หมายถึง แหล่งก๊าซฯที่ ปตท.สผ. ร่วมทุน ที่มา : กฟผ.

27 ประโยชน์ในการลดค่าไฟฟ้าหากโอนอำนาจและ กิจการผูกขาดกลับคืนเป็นของรัฐ ประโยชน์ในการลดค่าไฟฟ้า (ลดค่าก๊าซซึ่ง เป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้า) 1. อัตราค่าผ่านท่อ ปรับใช้เกณฑ์การเงินเท่า กิจการไฟฟ้า (แทนการประกันกำไรสูงเกิน ควรดังในปัจจุบันที่ IRROE = 18%) 6000 ล้านบาท/ปี ? 2. เกลี่ยราคาก๊าซที่ขายโรงไฟฟ้า และโรงแยก ก๊าซของ ปตท. ให้เท่ากันไม่เลือกปฏิบัติ > 5000 ล้านบาท/ปี 3. ยกเลิกการเก็บค่าหัวคิวกับโรงไฟฟ้าจากการ เป็นพ่อค้าคนกลางผูกขาดท่อก๊าซ ~ 3500 ล้านบาท/ปี 4. ยุติการเอื้อประโยชน์ให้ ปตท.สผ. ด้วยการรับ ซื้อก๊าซฯแพงผิดปกติ ประเมินค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล รวมค่าไฟฟ้าลดลงได้> 14,500 ล้านบาท/ปี

28 บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล = ? “รายงานข่าวยังระบุอีกว่า นายฉลองภพ ได้พยายามส่งเรื่องให้คณะกรรมการ กฤษฎีกาตีความเรื่องการโอนคืนท่อก๊าซของ ปตท. ตามคำสั่งศาลปกครอง ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพราะเห็นว่าเป็นจำนวนที่น้อยเกินไป เนื่องจาก ในช่วงท้ายของคำพิพากษาได้ระบุไว้ทรัพย์ที่เป็นของแผ่นดินต้องโอนคืนให้ คลังทั้งหมด ซึ่งน่าจะรวมถึงท่อก๊าซที่ผ่านป่าสงวน และในทะเล ที่ทางปตท. ไม่โอนคืนให้คลังโดยอ้างว่าไม่ได้เป็นที่ราชพัสดุ แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า เหตุผลที่นายฉลองภพ ได้ถอนเรื่องดังกล่าว โดยมีแรงกดดันจากรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล เพราะเกรงว่าการดำเนินการ ดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับฐานะและราคาหุ้นของ ปตท. และเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นหน้าที่ของคลังที่ต้องถาม เพราะเป็นเรื่องของมูลนิธิคุ้มครอง ผู้บริโภค ที่ฟ้อง ปตท. กับศาลปกครอง ดังนั้นควรให้ศาลปกครอง พิจารณาว่า ปตท. ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาครบสมบูรณ์หรือไม่” ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์8 มกราคม 2551 13:49 น.. http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9510000002502

29


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล ปกครองกรณี ปตท. : แนวทางและผลกระทบ ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน www.palangthai.org เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 9 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google