งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ ครูโชคชัย บุตร ครุธ. 6. ที่ราบ 6. ที่ราบ 6.1 ที่ราบ หมายถึง พื้นที่ที่มี ระดับค่อนข้างต่ำหรือมีความ สูงไม่มากนัก อยู่สูงจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ ครูโชคชัย บุตร ครุธ. 6. ที่ราบ 6. ที่ราบ 6.1 ที่ราบ หมายถึง พื้นที่ที่มี ระดับค่อนข้างต่ำหรือมีความ สูงไม่มากนัก อยู่สูงจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ ครูโชคชัย บุตร ครุธ

2 6. ที่ราบ 6. ที่ราบ 6.1 ที่ราบ หมายถึง พื้นที่ที่มี ระดับค่อนข้างต่ำหรือมีความ สูงไม่มากนัก อยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเลไม่เกิน 100 เมตร โดยอาจมีพื้นผิว ราบเรียบหรือขรุขระก็ ได้ เพราะมีเนินเขา เตี้ย ๆ กระจายอยู่ทั่วไป

3 6.2 ประเภทของที่ ราบ จำแนกตามลักษณะการ เกิด มี 3 ประเภท ดังนี้ (1) ที่ราบที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ เปลือกโลก (2) ที่ราบที่เกิดจากการทับ ถม เกิดจากตัวกระทำทาง ธรรมชาติ (3) ที่ราบที่เกิดจากการสึก กร่อนพังทลาย 6. ที่ราบ 6. ที่ราบ

4 6.3 ที่ราบที่เกิดจากการทับ ถม จำแนกเป็นประเภท ย่อย ๆ ดังนี้ 1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ 2. ที่ราบเศษหินธารน้ำแข็ง 3. ที่ราบชายฝั่ง 4. ที่ราบเลิสส์ 6. ที่ราบ 6. ที่ราบ

5 7. ที่ราบสูง 7.1 ที่ราบสูง คือ พื้นที่ราบที่ มีระดับความสูงกว่าบริเวณที่ อยู่โดยรอบ โดยทั่วไปมีพื้นที่ กว้างใหญ่ มีพื้นผิวค่อนข้าง ราบเรียบ และมีเทือกเขากั้น เป็นขอบอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง มี ความต่างระดับของพื้นที่เกิน 150 เมตร

6 7.2 ประเภทของที่ราบสูง มี 3 ประเภท (1) ที่ราบสูงเชิงเขา เป็นที่ ราบสูงที่มีด้านหนึ่งอยู่ติดกับ เทือกเขา และอีกด้านหนึ่งติด กับที่ราบหรือชายฝั่งทะเล ซึ่ง เป็นลักษณะของที่ราบสูงที่มี พื้นที่เทลาดลงสู่ทะเล 7. ที่ราบสูง

7 (2) ที่ราบสูงระหว่าง ภูเขา เป็นที่ราบสูงที่มี เทือกเขาขนาบล้อมไว้สอง หรือสามด้าน เพราะเกิดจาก เปลือกโลกยกตัวขึ้นสูง (3) ที่ราบสูงภาคพื้น ทวีป หรือที่ราบสูงรูปโต๊ะ ( Tableland ) เป็นที่ราบที่ ยกระดับตัวสูงขึ้นจากที่ราบ โดยรอบและล้อมรอบด้วยที่ ราบต่ำ ( ขอบของที่ราบสูง ประเภทนี้จะติดทะเลหรือที่ ราบต่ำ )

8 8. ความสำคัญของ ภูมิประเทศ 8.1 ความสำคัญต่อสภาพ อากาศ 8.2 ความสำคัญต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ 8.3 ความสำคัญต่อการตั้งถิ่น ฐานและการกระจายของ ประชากร 8.4 ความสำคัญต่อการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์ เช่น บริเวณที่ ราบย่อมให้ความสะดวกใน การสัญจรและติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันได้ดีกว่าเขตภูเขา สูง

9 จบ


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ ครูโชคชัย บุตร ครุธ. 6. ที่ราบ 6. ที่ราบ 6.1 ที่ราบ หมายถึง พื้นที่ที่มี ระดับค่อนข้างต่ำหรือมีความ สูงไม่มากนัก อยู่สูงจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google