งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
ดร.พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค 24 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

2 วัตถุประสงค์และภาพรวมของกระบวนการระดมความคิด
1.รับฟังความคาดหวังผ่านทัศนะ มุมมองของ stakeholder 2.กำหนดเป้าประสงค์ของปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4 มิติ 3. กำหนดกลยุทธ์ผลักดัน 4.ขึ้นโครงและสอบทาน แผนที่นำทาง ผลผลิต-แผนแม่บทฯ 10 ปีทั้งระบบ เคารพความคิด พินิจความเสี่ยง ผลลัพธ์-มีการนำแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติภายใต้ความเห็นชอบและความร่วมมือ 2

3 การสนทนาอย่างสร้างสรรค์-ความคาดหวังต่อ สถานการณ์ บทบาทและการดำเนินงานในระยะ 5 - 10 ปี
T REND ปัจจัยแวดล้อมภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติและสากลที่ควรคำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่คาดว่าอาจเกิดกระทบต่อภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ONE T บทบาทด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี บทบาทด้านการพัฒนามาตรฐาน/คุณภาพการบริการ บทบาทด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการฯในระบบสุขภาพ การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมนุไพร การพัฒนากำลังคน ASK T ลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน (TOP THREE) การดำเนินงานที่ควรเร่งรัดปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 3

4 กำหนดเป้าประสงค์ที่สำคัญของทั้ง 4 มิติ
ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ การพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพ แผนแม่บทการแพทย์ทางเลือก 4

5 กำหนดเป้าประสงค์ที่สำคัญของทั้ง 4 มิติ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมุ่งบริโภคเกินตัว เศรษฐกิจ แบบทุนนิยมที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทาง การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล สร้างแกนนำเครือข่าย ขยายเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้จากตัวอย่างรูปธรรมที่หลากหลาย พัฒนาความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว พัฒนาความพอเพียงระดับองค์กร-ชุมชน พัฒนาความพอเพียงระดับประเทศ แต่ละเครือข่าย ร่วมนำ เสนอผลงานเพื่อเทิดพระเกียรติ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพบริการ มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์กร 5

6 กำหนดกลยุทธ์ผลักดัน เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมุ่งบริโภคเกินตัว เศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทาง การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล สร้างแกนนำเครือข่าย ขยายเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้จากตัวอย่างรูปธรรมที่หลากหลาย พัฒนาความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว พัฒนาความพอเพียงระดับองค์กร-ชุมชน พัฒนาความพอเพียงระดับประเทศ แต่ละเครือข่าย ร่วมนำ เสนอผลงานเพื่อเทิดพระเกียรติ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพบริการ มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์กร 6

7 กำหนดกลยุทธ์ผลักดัน เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมุ่งบริโภคเกินตัว เศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทาง การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล สร้างแกนนำเครือข่าย ขยายเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้จากตัวอย่างรูปธรรมที่หลากหลาย พัฒนาความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว พัฒนาความพอเพียงระดับองค์กร-ชุมชน พัฒนาความพอเพียงระดับประเทศ แต่ละเครือข่าย ร่วมนำ เสนอผลงานเพื่อเทิดพระเกียรติ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพบริการ มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์กร 7

8 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ระยะที่ 1)
การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1…….. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2…………. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ระยะที่ 1) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ระยะที่ 2) โครงการ ... โครงการ ... โครงการ ... มิติประสิทธิผล โครงการ ... โครงการ ... โครงการ ... มิติคุณภาพบริการ โครงการ ... โครงการ ... มิติประสิทธิภาพ โครงการ ... โครงการ ... มิติพัฒนาองค์กร โครงการ ... โครงการ ... 8

9 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
(Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) เป้าหมาย (Targets) ปี 52-56 ปี52 ปี53 ปี54 ปี55 ปี 49 ปี 50 ปี 51 1. … 2. … 3. …

10 วิสัยทัศน์:เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของส่วนราชการ บนพื้นฐานของการจัดการความรู้และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1:ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของนโยบายด้านปฏิรูปการเมืองฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2:ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของนโยบายด้านสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3:ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของนโยบายด้านเศรษฐกิจ E1:ขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงรุกในการ ลดความเสี่ยงด้านแนวทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน ตามหัวข้อการตรวจประเมินผล (Agenda) ที่กำหนด มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพการ ให้บริการ Q1:หน่วยนโยบายมีความพึงพอใจต่อ ความน่าเชื่อถือของรายงานผลการตรวจราชการ Q2:เครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ให้ความร่วมมือในการลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่ มิติประสิทธิภาพ e1: พัฒนารายงานผลการตรวจราชการ ภายใต้กรอบวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล e2: พัฒนากระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการแบบควบแน่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม OD1: พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน การตรวจราชการแบบบูรณาการ OD2:ถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ลงสู่ระดับผู้อำนวยการสำนักและ/หรือกองตรวจราชการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ มิติการพัฒนาองค์กร

11 มีโอกาสพลาด ไม่นำสู่ผลตรงหัวลูกศรหรือไม่?
สอบทานแผนที่นำทาง มีโอกาสพลาด ไม่นำสู่ผลตรงหัวลูกศรหรือไม่? มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ บริการ มิติพัฒนาองค์กร โอกาส ผลกระทบ ดัชนี 5 25 1 11

12 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด
สอบทานแผนที่นำทาง ดัชนีความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 1.00 – ระดับยอมรับได้ 9.01 – 14.00 ระดับเฝ้าระวัง 14.01 – 19.00 ระดับเร่งรัดจัดการ 19.01 – 25.00 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด 12

13 สอบทานแผนที่นำทาง หลีกเลี่ยง-คือ การตัดสินใจลดหรือระงับกิจกรรมการดำเนินงาน ยอมรับ-คือ การตัดสินใจดำเนินงานตามกิจกรรมนั้น โดยไม่กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงเนื่องจากมั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้ ควบคุม-คือ การหามาตรการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ ถ่ายโอน-คือ การให้หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้นๆ แทน เนื่องจากเล็งเห็นว่า สามารถดำเนินการได้ดีกว่า คล่องตัวกว่าและด้วยเหตุดังนั้น จึงจัดการกับความเสี่ยงได้ดีกว่า 13

14 มีโอกาสพลาด ไม่นำสู่ผลตรงหัวลูกศรหรือไม่?
5 สอบทานแผนที่นำทาง มีโอกาสพลาด ไม่นำสู่ผลตรงหัวลูกศรหรือไม่? มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ บริการ มิติพัฒนาองค์กร FLIPCHART ป้องกันด้วยการ ถ่ายโอนด้วยการ ควบคุมด้วยการ โอกาส ผลกระทบ ดัชนี 5 25 1 เฉพาะความเสี่ยงระดับเร่งรัดจัดการ และจัดการโดยเร็วที่สุด แผนแม่บทการแพทย์ทางเลือก 14

15 Medical Institute of Excellence in Southeast Asia
Be Ranked As One of The Leading Faculties of Medicine in S/E Asia Have The Most Published and Cited Research of Medical Sci. in S/E Asia Be Recognized for Quality Patient Care with High Innovation in S/E Asia Health Care Service Providers / Students Medical & Granting Agency Researcher Patients, Families & Public S5. Build Enduring Relationships with Stakeholders S1. Deliver Quality Graduates S2. Medical School of Choice S3. Produce Impact Research S4. Provide The Qualified & Needed Medical Knowledge & Technology Reasonable Price Diverse Broad Service Keep in Touch with Public Advanced Technology Advanced Knowledge Deliver Superior Values Of Services & Products To Targeted Stakeholders I1. Apply Medical School Quality Assurance Criteria I2. Develop Flexible& Dynamics Curriculum I3. Create More CME I4. Create Networking & Partnerships with Domestic & International Medical Agencies I5. Develop Res. Opportunities & Environment to Develop Researchers Who Are in Targeted Growth Area I6. Perform Continued Clinical Excellence I7. Provide Extraordinary Customer Service I8. Certified & Surveillance by External Agencies Strive For Operational Excellence (OPEX) F1. Financial Surplus F2. Asset Efficiency F3. Liquidity F4. Capital Structure F5. Financial Flexibility Build A Sufficient Financial Base To Sustain Our Mission & Achieve Our Vision Human Capital Organization Capital Information Capital L1. Recruit, Train & Retain Talented Staff L2. Enhance Research Society L3. Create An Environment to Support Employee Engagement L4. Create Customer- Centric Culture With Competency-based HRD L5. Develop Learning Organization With Knowledge Management L6. Initiate & Implement Health Leadership L7. Leverage ICT to Drive Bu. Operation & Growth Develop Productive Organization Fundamentals


ดาวน์โหลด ppt การนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google