งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ดร. พรพิมล หรรษาภิรมย์ โชค 24 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชี ทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ดร. พรพิมล หรรษาภิรมย์ โชค 24 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชี ทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ดร. พรพิมล หรรษาภิรมย์ โชค 24 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชี ทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

2 วัตถุประสงค์และภาพรวมของ กระบวนการระดมความคิด 1. รับฟังความคาดหวัง ผ่านทัศนะ มุมมองของ stakeholder 2. กำหนดเป้าประสงค์ ของปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ 4 มิติ 3. กำหนดกลยุทธ์ ผลักดัน 4. ขึ้นโครงและสอบ ทาน แผนที่นำทาง ผลผลิต - แผนแม่บทฯ 10 ปีทั้งระบบ เคารพ ความคิด พินิจความ เสี่ยง ผลลัพธ์ - มีการนำแผน แม่บทไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ความเห็นชอบ และความร่วมมือ 2

3 การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ - ความคาดหวังต่อ สถานการณ์ บทบาทและการดำเนินงานใน ระยะ 5 - 10 ปี 3 REND REND ปัจจัยแวดล้อมภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติและสากลที่ควรคำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่คาดว่าอาจเกิดกระทบต่อภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง T T ONE บทบาทด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี บทบาทด้านการพัฒนามาตรฐาน/คุณภาพการบริการ บทบาทด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการฯในระบบสุขภาพ การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมนุไพร การพัฒนากำลังคน T T ASK ลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน (TOP THREE) การดำเนินงานที่ควรเร่งรัดปรับปรุงอย่างเร่งด่วน T T

4 กำหนดเป้าประสงค์ที่สำคัญของทั้ง 4 มิติ 4แผนแม่บทการแพทย์ทางเลือก ประสิทธิผล คุณภาพการ บริการ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพ

5 กำหนดเป้าประสงค์ที่สำคัญของทั้ง 4 มิติ 5 การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) การสอดประสานใน ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) การสอดประสานใน ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) การสอดประสานใน ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) การสอดประสานใน ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ ที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล สร้างแกนนำ เครือข่าย ขยายเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้ จากตัวอย่าง รูปธรรมที่ หลากหลาย ขยายเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้ จากตัวอย่าง รูปธรรมที่ หลากหลาย พัฒนาความ พอเพียงระดับ บุคคลและ ครอบครัว พัฒนาความ พอเพียงระดับ องค์กร-ชุมชน พัฒนาความ พอเพียง ระดับประเทศ แต่ละเครือข่าย ร่วมนำ เสนอผลงานเพื่อ เทิดพระเกียรติ เศรษฐกิจ แบบทุนนิยมที่ ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงนำทาง เศรษฐกิจ แบบทุนนิยมที่ ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงนำทาง เศรษฐกิจ แบบทุนนิยม มุ่งบริโภค เกินตัว มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพบริการ มิติพัฒนาองค์กร

6 กำหนดกลยุทธ์ผลักดันกำหนดกลยุทธ์ผลักดัน 6 การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) การสอดประสานใน ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) การสอดประสานใน ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) การสอดประสานใน ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) การสอดประสานใน ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ ที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล สร้างแกนนำ เครือข่าย ขยายเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้ จากตัวอย่าง รูปธรรมที่ หลากหลาย ขยายเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้ จากตัวอย่าง รูปธรรมที่ หลากหลาย พัฒนาความ พอเพียงระดับ บุคคลและ ครอบครัว พัฒนาความ พอเพียงระดับ องค์กร-ชุมชน พัฒนาความ พอเพียง ระดับประเทศ แต่ละเครือข่าย ร่วมนำ เสนอผลงานเพื่อ เทิดพระเกียรติ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพบริการ มิติพัฒนาองค์กร เศรษฐกิจ แบบทุนนิยมที่ ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงนำทาง เศรษฐกิจ แบบทุนนิยมที่ ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงนำทาง เศรษฐกิจ แบบทุนนิยม มุ่งบริโภค เกินตัว

7 กำหนดกลยุทธ์ผลักดันกำหนดกลยุทธ์ผลักดัน 7 การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) การสอดประสานใน ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) การสอดประสานใน ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) การสอดประสานใน ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) การสอดประสานใน ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ ที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล สร้างแกนนำ เครือข่าย ขยายเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้ จากตัวอย่าง รูปธรรมที่ หลากหลาย ขยายเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้ จากตัวอย่าง รูปธรรมที่ หลากหลาย พัฒนาความ พอเพียงระดับ บุคคลและ ครอบครัว พัฒนาความ พอเพียงระดับ องค์กร-ชุมชน พัฒนาความ พอเพียง ระดับประเทศ แต่ละเครือข่าย ร่วมนำ เสนอผลงานเพื่อ เทิดพระเกียรติ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพบริการ มิติพัฒนาองค์กร เศรษฐกิจ แบบทุนนิยมที่ ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงนำทาง เศรษฐกิจ แบบทุนนิยมที่ ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงนำทาง เศรษฐกิจ แบบทุนนิยม มุ่งบริโภค เกินตัว

8 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ระยะที่ 1) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ระยะที่ 2) 8 การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) การสอดประสานใน ส่วนต้นน้ำ (จุดประกาย-ตอกเสาเข็ม) การสอดประสานใน ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) การสอดประสานใน ส่วนกลางน้ำ (ลงมือพัฒนา) การสอดประสานใน ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) การสอดประสานใน ส่วนปลายน้ำ (เห็นคุณค่า) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1…….. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2…………. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพบริการ มิติพัฒนาองค์กร โครงการ...

9 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด เป้าประสงค์(Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) 1.1... 1.2... 2.1... 2.2... 3.1... 3.2... 3.3... ข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data) เป้าหมาย (Targets) ปี 5 2 ปี 5 3 ปี 5 4 ปี 5 5 1. … 2. … 3. … ปี 52- 56 ปี 49 ปี 50 ปี 51

10 วิสัยทัศน์:เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการให้ข้อเสนอแนะเพื่อ ลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของส่วนราชการ บนพื้นฐานของการจัดการความรู้และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1:ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของนโยบายด้านปฏิรูปการเมืองฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2:ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของนโยบายด้านสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3:ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของนโยบายด้านเศรษฐกิจ E1:ขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงรุกในการ ลดความเสี่ยงด้านแนวทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน ตามหัวข้อการตรวจประเมินผล (Agenda) ที่กำหนด มิติประสิทธิผล Q1:หน่วยนโยบายมีความพึงพอใจต่อ ความน่าเชื่อถือของรายงานผลการตรวจราชการ Q2:เครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ให้ความร่วมมือในการลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่ มิติคุณภาพการ ให้บริการ มิติประสิทธิภาพ e1: พัฒนารายงานผลการตรวจราชการ ภายใต้กรอบวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล e2: พัฒนากระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการแบบควบแน่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มิติการพัฒนาองค์กร OD1: พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน การตรวจราชการแบบบูรณาการ OD2:ถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ลงสู่ระดับผู้อำนวยการสำนักและ/หรือกองตรวจราชการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ

11 11 สอบทานแผนที่นำทางสอบทานแผนที่นำทาง มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ บริการ มิติคุณภาพ บริการ มิติพัฒนาองค์กร โอกาสผลกระทบดัชนี 5525 มีโอกาสพลาด ไม่นำสู่ผลตรง หัวลูกศร หรือไม่ ? 11

12 12 สอบทานแผนที่นำทางสอบทานแผนที่นำทางดัชนีความเสี่ยงระดับความเสี่ยง 1.00 – 9.00 ระดับยอมรับได้ 9.01 – 14.00 ระดับเฝ้าระวัง 14.01 – 19.00 ระดับเร่งรัดจัดการ 19.01 – 25.00 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด

13 13 สอบทานแผนที่นำทางสอบทานแผนที่นำทาง  หลีกเลี่ยง - คือ การตัดสินใจลดหรือ ระงับกิจกรรมการดำเนินงาน  ยอมรับ - คือ การตัดสินใจดำเนินงาน ตามกิจกรรมนั้น โดยไม่กำหนด แนวทางจัดการความเสี่ยงเนื่องจาก มั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้  ควบคุม - คือ การหามาตรการลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้  ถ่ายโอน - คือ การให้หน่วยงานหรือกลุ่ม บุคคลอื่นดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยง นั้นๆ แทน เนื่องจากเล็งเห็นว่า สามารถ ดำเนินการได้ดีกว่า คล่องตัวกว่าและ ด้วยเหตุดังนั้น จึงจัดการกับความเสี่ยง ได้ดีกว่า

14 แผนแม่บทการแพทย์ทางเลือก14 สอบทานแผนที่นำทางสอบทานแผนที่นำทาง 5 มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ บริการ มิติคุณภาพ บริการ มิติพัฒนาองค์กร โอกาสผลกระทบดัชนี 5525 มีโอกาสพลาด ไม่นำสู่ผลตรง หัวลูกศร หรือไม่ ? 11 FLIPCHART 1. ป้องกันด้วย การ......... 2. ถ่ายโอนด้วย การ........ 3. ควบคุมด้วย การ......... เฉพาะความเสี่ยงระดับเร่งรัดจัดการ และจัดการโดยเร็วที่สุด

15 Be Ranked As One of The Leading Faculties of Medicine in S/E Asia Have The Most Published and Cited Research of Medical Sci. in S/E Asia Be Recognized for Quality Patient Care with High Innovation in S/E Asia Build A Sufficient Financial Base To Sustain Our Mission & Achieve Our Vision L3. Create An Environment to Support Employee Engagement L1. Recruit, Train & Retain Talented Staff L2. Enhance Research Society Human Capital L5. Develop Learning Organization With Knowledge Management L4. Create Customer- Centric Culture With Competency-based HRD L6. Initiate & Implement Health Leadership Organization Capital L7. Leverage ICT to Drive Bu. Operation & Growth Information Capital I6. Perform Continued Clinical Excellence I7. Provide Extraordinary Customer Service Strive For Operational Excellence (OPEX) I5. Develop Res. Opportunities & Environment to Develop Researchers Who Are in Targeted Growth Area I4. Create Networking & Partnerships with Domestic & International Medical Agencies I1. Apply Medical School Quality Assurance Criteria I3. Create More CME I2. Develop Flexible& Dynamics Curriculum S2. Medical School of Choice Advanced Technology Advanced Knowledge S1. Deliver Quality Graduates Health Care Service Providers / Students Medical & Granting Agency Researcher S3. Produce Impact Research S4. Provide The Qualified & Needed Medical Knowledge & Technology S5. Build Enduring Relationships with Stakeholders Reasonable Price Diverse Broad Service Keep in Touch with Public Deliver Superior Values Of Services & Products To Targeted Stakeholders Patients, Families & Public Develop Productive Organization Fundamentals I8. Certified & Surveillance by External Agencies Medical Institute of Excellence in Southeast Asia F1. Financial Surplus F2. Asset Efficiency F3. Liquidity F4. Capital Structure F5. Financial Flexibility


ดาวน์โหลด ppt การนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ดร. พรพิมล หรรษาภิรมย์ โชค 24 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชี ทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google