งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้การจัดการ ความรู้ ของกรมชลประทาน โดย อาจารย์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กรมชลประทาน 7 ธันวาคม 2549 การประยุกต์ใช้การจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้การจัดการ ความรู้ ของกรมชลประทาน โดย อาจารย์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กรมชลประทาน 7 ธันวาคม 2549 การประยุกต์ใช้การจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้การจัดการ ความรู้ ของกรมชลประทาน โดย อาจารย์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กรมชลประทาน 7 ธันวาคม 2549 การประยุกต์ใช้การจัดการ ความรู้ ของกรมชลประทาน โดย อาจารย์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กรมชลประทาน 7 ธันวาคม 2549

2 การประยุกต์ใช้การจัดการ ความรู้ในองค์กร  การบริหารองค์กรเชิง ยุทธศาสตร์  การเริ่มต้นการจัดการ ความรู้  การมีส่วนร่วมในการ จัดการความรู้ ของบุคลากรภายใน องค์กร

3 การบริหารองค์กร เชิงยุทธศาสตร์ การบริหารองค์กร เชิงยุทธศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะ ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจำแนกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด แล้วแปลงให้เป็นแผน ดำเนินการที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้  วิเคราะห์ความต้องการและ ประเมินศักยภาพขององค์กร  กำหนดทิศทางขององค์กร  แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

4 กระบวนการวางแผน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ การกำหนดสมรรถนะหลักขององค์กร ซึ่งจะทำ ให้องค์กรมีความสามารถ ในการแข่งขัน สมรรถนะหลักของหน่วยงาน (Business Unit / Function Competency) สมรรถนะของบุคคล (Personal Competency)

5 สมรรถนะหลักของ องค์กร Core Knowledge Core Competency

6 การเริ่มต้นการจัดการ ความรู้ ✰ Making Knowledge Visible ✰ Building Knowledge Intensity ✰ Developing Knowledge Culture ✰ Building a Knowledge Infrastructure

7 1. Making Knowledge Visible Easy Usability  Who know what  Who know what  Taxonomy of Expertise  Taxonomy of Expertise  Yellow Pages  Yellow Pages  Competence  Competence

8 2. Building Knowledge Intensity Local Creation  Training, Face-to-face Contacts  Training, Face-to-face Contacts  Community of Practices  Community of Practices  Management of Knowledge Processes  Management of Knowledge Processes  Networking  Networking  Competence / Excellence Center  Competence / Excellence Center

9 3. Developing Knowledge Culture Motivation Enablers  Value and Culture  Value and Culture  Rewarding  Rewarding  Sharing / Exchange of Knowledge  Sharing / Exchange of Knowledge  Shared Mindsets and Visions  Shared Mindsets and Visions  Trust of Each Other  Trust of Each Other

10 4. Building a Knowledge Infrastructure Global Access  Common Communication Infrastructure  Common Communication Infrastructure  Access to External / Internal Information /  Access to External / Internal Information / Knowledge / Sources Knowledge / Sources  Use of Modern Methods and Tools  Use of Modern Methods and Tools

11 แผนปฏิบัติงานการ จัดการความรู้ แผนปฏิบัติงานการ จัดการความรู้ 1. แผนสื่อสารการจัดการความรู้ทั่ว ทั้งองค์กร 2. แผนการสร้างความรู้ 3. แผนพัฒนาคลังความรู้ 4. แผนการถ่ายทอดความรู้ 5. แผนการพัฒนาเครือข่ายการ แลกเปลี่ยนความรู้

12 แนวทางในการ ดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะทำงาน / ผู้รับผิดชอบโครงการ 2. ให้ความรู้เรื่อง “ การจัดการความรู้ ” แก่ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและ บุคลากรในทุกระดับ 3. สื่อสารเรื่อง “ การจัดการความรู้ของกรมฯ ” ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 5. สร้างกระแสให้เกิดการใช้และการแบ่งปัน ความรู้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 6. ประชาสัมพันธ์ ติดตามผล และรายงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้บริหารได้รับทราบ 7. มีการกำหนดเกณฑ์การให้รางวัลตามความ เหมาะสม

13 กิจกรรมการ จัดการความรู้ เป้าหมายการจัดการ ความรู้ กิจกรรมการจัดการ ความรู้ พัฒนางานจัดทำคู่มือการทำงาน จัดทำ Best Practices พัฒนาคนสร้างเวทีการแลกเปลี่ยน ความรู้ การเรียนรู้และฝึกอบรม พัฒนาฐานความรู้คลังความรู้ (Knowledge Asset) กรณีศึกษา (Case-based) การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) บทเรียนการเรียนรู้ (Lesson learned) ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Expert)

14 การวัดผลการจัดการ ความรู้ Process Measurements 1. จำนวนครั้งของการเข้าเยี่ยมชม web site 2. จำนวนครั้งของการใช้ความรู้ประเภทต่าง ๆ Output Measurements 1. จำนวนความรู้ที่จัดเก็บ 2. จำนวนกรณีศึกษาที่จัดเก็บ 3. จำนวน Best Practice ที่จัดเก็บ 4. จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 5. จำนวนสมาชิกในชุมชนการปฏิบัติ

15 การมีส่วนร่วมในการ จัดการความรู้ของ บุคลากรภายใน องค์กร  บุคคล  ทีม  องค์กร

16 คน VS ความรู้ ความรู้ที่เป็น ทางการ (Explicit knowledge) “ รู้ว่ามี ความรู้ ” (Sharing) ช่องว่างของ ความรู้ (Knowledge Gaps) “ รู้ว่าไม่มี ความรู้ ” (Gathering) ความรู้ที่เป็น ทางการ (Explicit knowledge) “ ไม่รู้ว่ามี ความรู้ ” (Capturing) ช่องว่างของความ ไม่รู้ (Unknown Gaps) “ ไม่รู้ว่าไม่มี ความรู้ ” (Developing) มี (Have) ไม่มี (Don’t Have) รู้ (Kn ow) ไม่ รู้ (Do n’t kno w)

17 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ชุมชนการปฏิบัติ (Communities of Practice - COP)  ชุมชนการปฏิบัติ (Communities of Practice - COP) กลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันมารวมกลุ่มกันอย่าง ไม่เป็นทางการ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งปันความรู้และ แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดการ ถ่ายโอนความรู้ขององค์กรหรือชุมชน

18 KM Framework: Work Models (Outlook, 1990) Routin e Interpretation /Judgment Complexity of Work Indivi dual Actor s Collabor ative Groups Level of Interdependence Integratio n Model Transition Model Collaborativ e Model Expert Model --Improvisational Work --Highly reliant on deep expertise across multiple functions --Dependent on fluid deployment of flexible teams --Routine work --Highly reliant on formal rules, and training --Dependent on low-discretion workforce or automation --Systematic, repeatable work --Highly reliant on formal process methodologies or standard --Dependent on tight integration across functional boundaries --Judgment-oriented work --Highly reliant on individual expertise and experience --Dependent on star performs

19 KM Framework: Challenges (Outlook, 1990) Routin e Interpretation /Judgment Complexity of Work Indivi dual Actor s Collabor ative Groups Level of Interdependence Transaction Model “Consistent, low-cost performance” Collaboration Model “Achieving breakthrough innovation” Integratio n Model “Orchestrating across function” Expert Model “Getting results from stars”

20 KM Framework: Strategies (Outlook, 1990) Routin e Interpretation /Judgment Complexity of Work Indivi dual Actor s Collabor ative Groups Level of Interdependence Transaction Model 1. Routinization 2. Automation 3. Production Collaboration Model 1. Strategic framing 2. Knowledge linking 3. Action learning Integratio n Model 1. Integrated processes 2. Integrated teams 3. Best practice benchmarking Expert Model 1. Experienced hiring 2. Apprenticeships / development 3. Capability protection 4. Financial management

21 ✰ IT IS NOT ENOUTH TO STARE UP THE STEPS WE MUST STEP UP THE STAIRS  เพียงจ้องมองบันไดยัง ไม่พอ เราต้องก้าวขึ้นบันได ด้วย


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้การจัดการ ความรู้ ของกรมชลประทาน โดย อาจารย์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กรมชลประทาน 7 ธันวาคม 2549 การประยุกต์ใช้การจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google