งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อคณะกรรมการบริษัท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
รอบปีบัญชีที่ 46 ( 1 ตค กย ) Board of Director The 46th Fiscal Year (October 1,2011 – September 30,2012)

2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
นาย ปองพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการบริษัท Mr. Pongpol Adireksarn The Chairman นาย กีรติ พานิขขีวะ รองประธานกรรมการบริษัท Mr. Kerati Panichewa The Vice Chairman นาย มิทซูรุ อูมิโน รองประธานกรรมการบริษัท Mr. Mitsuru Umino The Vice Chairman Director

3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
นายโชคดี บุญ-หลง กรรมการบริษัท Mr. Chokedee Boon-Long Director นาย เลียง โรจนศิริวงศ์ กรรมการบริษัท Mr. Liang Rojanasiriwongse Director นายฮิโรยะ นิชิคาวะ กรรมการบริษัท Mr. Hiroya Nishikawa Director Director

4 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
นาย ชัยคีรี ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการบริษัท Mr. Chaikiri Srifuengfung Director นาย ทองเปา บุญ-หลง กรรมการบริษัท Mr. Tongpao Boon-Long Director นาย ชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการบริษัท Mr. Chartchai Panichewa Director Director

5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
นาย บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการบริษัท Mr. Boonsong Srifuengfung Director นาย พศ อดิเรกสาร กรรมการบริษัท Mr. Pos Adireksarn Director นาย ชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการบริษัท Mr. Chainarong Srifuengfung Director Director

6 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
นาย เคอิตะ อิชิอิ กรรมการบริษัท Mr. Keita Ishii Director นาย มนชัย สิทธิญาวณิชย์ กรรมการบริษัท Mr. Monchai Sithiyavanich Director นายวรพัฒน์ อรรถยุกติ กรรมการอิสระ Mr. Voraphat Artthayukti Independent Director Director

7 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
นาย ธเนศ พานิชชีวะ กรรมการอิสระ Mr. Tanet Phanichewa Independent Director นาง พนอ ปริกสุวรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ Mrs. Panor Prigsuwan Independent Director Chairman of Audit Committee นาย ไกรวิชิต ตันติเมธ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ Mr. Krivijit Tantimedh Independent Director Audit Committee Director

8 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
นาย วานิช ตรีพุทธรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ Mr. Vanit Tribuddharatana Independent Director Audit Committee นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn Independent Director นาง มารดี สันทัดเวช กรรมการอิสระ Mrs. Maradee Santadvech Independent Director Director

9 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร Board of Executive Director
รอบปีบัญชีที่ 46 ( 1 ตค กย ) Board of Executive Director The 46th Fiscal Year (October 1, 2011 – September 30, 2012)

10 นายปองพล อดิเรกสาร นายกีรติ พานิชชีวะ นายมิทซูรุ อูมิโน
นายปองพล อดิเรกสาร Mr. Pongpol Adireksarn ประธานกรรมการบริหาร / President นายกีรติ พานิชชีวะ Mr. Kerati Panichewa รองประธานกรรมการบริหาร Vice President นายมิทซูรุ อูมิโน Mr. Mitsuru Umino รองประธานกรรมการบริหาร Vice President นายโชคดี บุญ-หลง Mr. Chokedee Boon-Long กรรมการผู้จัดการ / Managing Director นายเลียง โรจนศิริวงศ์ Mr. Liang Rojanasiriwongse กรรมการบริหาร Executive Director นายฮิโรยะ นิชิคาวะ Mr. Hiroya Nishikawa กรรมการบริหาร Executive Director นายชัยคีรี ศรีเฟื่องฟุ้ง Mr. Chaikiri Srifuengfung กรรมการบริหาร Executive Director นายทองเปา บุญ-หลง Mr. Tongpao Boon-Long กรรมการบริหาร Executive Director นายชาติชาย พานิชชีวะ Mr. Chartchai Panichewa กรรมการบริหาร Executive Director


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google