งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา บส. 724 เรื่อง พันธกรณีเกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม โดย รองศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา บส. 724 เรื่อง พันธกรณีเกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม โดย รองศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา บส. 724 เรื่อง พันธกรณีเกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม โดย รองศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554

2 ประเด็น 1. พันธกรณีระหว่างประเทศ “กรอบแนวคิดด้านสวัสดิการ สังคม” 2. พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 3. พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสตรี 4. พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้พิการ 5. พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ยากไร้/คนไร้ที่พึ่ง 6. พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 7. สิทธิของผู้ป่วย

3 การใช้พันธกรณีเป็นตัวควบคุม กำกับ พัฒนากลไกของงานการจัด สวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม ข้อตกลง (Agreement) การจัด สวัสดิการ สังคม อนุสัญญา (Conventions) พิธีสาร (Protocols) ปฏิญญา (Declaration) หลักการ (Principles) แนวทาง (Guidelines) แนวทาง การคุ้มครองสวัสดิภาพ กลุ่มเป้าหมาย มาตรฐาน (Standard) มาตรฐานการจัดสวัสดิการ สังคม กฎบัตร (Charter) - กฎบัตรออตตาวา - กฏบัตรไนโรบี Bangkok ข้อรับรอง (Recommendations ) ( ว่าด้วยสิทธิเด็ก / คนพิการ / สตรี คนพิการ / ผู้สูงอายุ สิทธิมนุษยชน / การไม่เลือกปฏิบัติ / ความเสมอภาค - ความเท่าเทียมกัน มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 1. องค์การสวัสดิการสังคม 2. นักสังคมสงเคราะห์ 3. อาสาสมัคร / ISO 26000 ด้านสุขภาพ สังคมอาเซียน แนวปฏิบัติ (Guidance) ความร่วมมือต่อการป้องกันการค้ามนุษย์

4 1. พันธกรณีระหว่างประเทศ “กรอบแนวคิดด้านสวัสดิการสังคม พันธกรณีระหว่างประเทศ “กรอบแนวคิดด้าน สวัสดิการสังคม” ที่สำคัญและมีการอ้างอิงในการ จัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

5 1. พันธกรณีระหว่างประเทศ “กรอบแนวคิดด้านสวัสดิการสังคม 3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) 4. ปฏิญญาว่าด้วยความก้าวหน้าทางสังคมและการ พัฒนา (Declaration on Social Progress and Development) 5. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (Declaration on the Right to Development) 6. ปฏิญญาสหประชาชาติแห่งสหัสวรรษ (United Nations Millennium Declaration)

6 1. พันธกรณีระหว่างประเทศ “กรอบแนวคิดด้านสวัสดิการสังคม หรือ เป้าหมายแห่งการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ให้ ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม 7. ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2552 - 2558

7 1. พันธกรณีระหว่างประเทศ “กรอบแนวคิดด้านสวัสดิการสังคม หรือ เป้าหมายแห่งการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ให้ ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม 7. ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2552 - 2558

8 2. ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2522- 2558 (ค.ศ. 2009-2015) ความเป็นมาของ อาเซียน

9 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ แผนที่ตั้งประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10 สัญลักษณ์ของอาเซียน รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึงความกล้าหาญและการมีผลผลิต สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ สีน้ำเงิน หมายถึงสันติภาพและความมั่นคง

11 ด้านสังคม อาเซียนมีความร่วมมือเฉพาะด้าน (Function cooperation) ภายใต้สังคมและ วัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด้าน เพื่อให้ ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนา ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อาทิ ความ ตกลงด้านการค้ามนุษย์ นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน

12 กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วย ข้อบทต่างๆ 13 บท 55 ข้อ มี ประเด็นใหม่ที่แสดงความก้าวหน้าของอาเซียน ได้แก่ 1. การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 2. การให้อำนาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการทำตาม ความตกลงของรัฐสมาชิก 3. การจัดตั้งกลไกสำหรับการระงับข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างประเทศ สมาชิก 4. การให้ผู้นำเป็นผู้ตัดสินว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิด พันธกรณีตามกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง 5. การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการตัดสินใจได้หากไม่มีฉันทามติ 6. การส่งเสริมการปรึกษาหารือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไข ปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ร่วม ทำให้การตีความหลักการ ห้าม แทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุ่นมากขึ้น นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน (ต่อ)

13 7. การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อให้อาเซียน สามารถตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่าง ทันท่วงที 8. การเปิดช่องให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร ภาคประชาสังคมมากขึ้น 9. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 ครั้งต่อปี จัดตั้ง คณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือ และการมี คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนที่กรุง จาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน เป็นต้น นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน (ต่อ)

14 ประชาคมอาเซียน ได้กำหนดกรอบไว้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 3. ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ประชาคมอาเซียน

15 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community Blueprint) ประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) 2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) ประกอบด้วย การขจัดความยากจนโดยเฉพาะการ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ของ สหประชาชาติ เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้ม ภัย จากผลกระทบด้านลบจาก การรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัตน์ ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร เข้าถึงการ ดูแล สุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพ การเพิ่มศักยภาพ ใน การควบคุมโรคติดต่อ รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด และ การ สร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ประชาคมอาเซียน (ต่อ)

16 3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Right) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับสตรี เด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กรธุรกิจ เป็นต้น 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building on Asian Identity) 6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development - GAP) โดยมีการประชุมรายสาขาระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ รัฐมนตรี และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมอาเซียน (ต่อ)

17 พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ที่สำคัญ ประกอบด้วย อนุสัญญาและพิธีสาร ดังนี้ 1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1789 (Convention on the Rights of the Child – CRC) 2. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง การค้า เด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography : CRC-OPSC) 3. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องความ เกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

18 พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสตรี เป็นประเด็นที่ได้รับ ความสนใจและมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในสังคมโลก พันธกรณี ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสตรีที่เป็นที่รู้จักและถูกนำมาใช้ใน แต่ละประเทศ มีดังนี้ 1. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก รูปแบบ ค.ศ. 1979 (Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Woman – CEDAW) 2. ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดซึ่งความรุนแรงต่อสตรี (Declaration on the Elimination of Violence against Woman) 3. พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสตรี

19 3. ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของ สตรี ค.ศ. 1995 (Beijing Declaration and Platform for Action – BDPA) ให้ความสำคัญกับข้อเสนอให้ประเทศ สมาชิกใช้ยุทธศาสตร์การผลักดันให้ความเสมอภาคทาง เพศ เป็นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศในการจัดทำ นโยบาย แผน โครงการพัฒนากฎหมาย ตลอดจนการดำเนินงาน และ การทำงานร่วมกันระหว่างหญิงชาย ควรตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว, 2552, น. 27) 3. พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสตรี (ต่อ)

20 อนุสัญญาฉบับนี้มีทั้งหมด 30 มาตรา เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้ เป็นแนวการกำหนดนโยบายและมาตรการการดำเนินงาน ด้านนิติบัญญัติ ตุลาการ การบริหาร หรือมาตรการอื่นๆ เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และให้หลักประกัน ว่าสตรีจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสต่างๆ จากรัฐ บนพื้นฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ ประเทศไทยได้ร่วม ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีประเทศร่วมลงนามทั้งหมด 99 ประเทศ โดยมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2528 ประเทศไทยขอ ยกเว้นไม่ผูกพันตามอนุสัญญา 7 ข้อ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979 (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW)

21 1. ความเสมอภาคทางการเมืองและการรับตำแหน่งทาง ราชการ (อนุสัญญาข้อ 7) 2. การถือสัญชาติของบุตร (อนุสัญญาข้อ 9) 3. ความเสมอภาคทางการศึกษา (อนุสัญญาข้อ 10) 4. สิทธิและโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน (อนุสัญญาข้อ 11) 5. การทำสัญญาทางกฎหมายซึ่งมุ่งจำกัด (restriction) ความสามารถทางกฎหมายของสตรีถือว่าไม่ได้และเป็น โมฆะ (อนุสัญญาข้อ 15) 6. การสมรสและความสัมพันธ์ทางครอบครัว (อนุสัญญาข้อ 16) 7. การตีความในการระงับข้อพิพาท หรือการใช้อนุสัญญาฉบับ นี้ (อนุสัญญาข้อ 29) อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติฯ (ต่อ)

22 พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้พิการที่สำคัญ มีดังนี้ 1. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย 2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการว่าด้วยสิทธิผู้พิการ (Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities : OP – CRPD) ประกอบด้วย - แผนปฏิบัติการสำหรับผู้พิการ (World Programme of Action on Disabled Persons) - กฎมาตรฐานในการสร้างความเสมอภาคทางโอกาส สำหรับบุคคลผู้พิการ (Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities) 4. พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้พิการ

23 2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights with Disabilities - CRPD)

24 ข้อ 10 สิทธิในชีวิต คนพิการทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตตั้งแต่กำเนิด ข้อ 12 คนพิการมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ข้อ 14 เสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล ข้อ 15 เสรีภาพจากการถูกทรมานหรือย่ำยีศักดิ์ศรี ข้อ 16 เสรีภาพจากการใช้ความรุนแรง คนพิการต้องได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ สนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการถูกแสวงหา ประโยชน์ ข้อ 17 การคุ้มครองบูรณภาพของบุคคล คนพิการทุคนมีสิทธิได้รับการ เคารพในบูรณาภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าเทียมกับบุคคล อื่น ข้อ 18 เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ คนพิการมี เสรีภาพ ในการโยกย้ายถิ่นฐาน มีสิทธิ์ในการได้สัญชาติและ เปลี่ยนแปลงสัญชาติ ข้อ 19 การเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน ข้อ 20 คนพิการจะมีการเคลื่อนไหวส่วนบุคคลได้ ต้องมีการอำนวย ความสะดวกให้มีเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต และ สื่อกลาง สิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

25 ข้อ 21 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงสารสนเทศ คนพิการ มีเสรีภาพที่จะพูด หรือแสดงความเห็น ข้อ 22 การเคารพความเป็นส่วนตัว ข้อ 23 การสร้างครอบครัวและสถาบันครอบครัว คนพิการสามารถสมรส และสร้างครอบครัว กำหนดจำนวนบุตร ต้องได้รับความรู้ เกี่ยวกับ การเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว ข้อ 24 การศึกษา ข้อ 25 สุขภาพ คนพิการ ข้อ 26 การส่งเสริมสมรรถภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ข้อ 27 งานและการจ้างงาน ข้อ 28 มาตรฐานความเป็นอยู่และความคุ้มครองทางสังคมอย่างเพียงพอ ข้อ 29 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะ ข้อ 30 การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา สิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

26 พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ยากไร้/คนไร้ที่พึ่ง ถือเป็น พันธกรณีที่มีการกล่าวถึงและในประเทศไทยให้ความสำคัญ น้อยกว่าใน 5 พันธกรณีข้างต้น ประกอบด้วย 1. อนุสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือด้านอาหาร (Food Aid Convention) 2. ปฏิญญาว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ (Vienna & Istanbul Declaration on Human Settlements) 3. ปฏิญญาว่าด้วยเมืองและถิ่นที่อยู่อาศัยอื่นๆ ยุคสหัสวรรษ ใหม่ (Declaration on Cities and Other Human Settlements in the Millennium) 4. ปฏิญญาสากลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ HIV/AIDS (Declaration of Commitment on HIV/AIDs) 5. พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ยากไร้/คนไร้ที่พึ่ง

27


ดาวน์โหลด ppt วิชา บส. 724 เรื่อง พันธกรณีเกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม โดย รองศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google