งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Cytoplasmic Streaming / Cyclosis EX. Amoeba, White Blood Cell, รา เมือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Cytoplasmic Streaming / Cyclosis EX. Amoeba, White Blood Cell, รา เมือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  Cytoplasmic Streaming / Cyclosis EX. Amoeba, White Blood Cell, รา เมือก

3 Cilia / Flagellum Basal Body

4

5

6 การเคลื่อนที่ ของไส้เดือน ดิน เกิดจาก การทำงาน แบบ Antagonism ของกล้ามเนื้อ 2 ชุด คือ 1. Circular muscle 2. Longitudina l muscle การเคลื่อนที่ ของไส้เดือน ดิน เกิดจาก การทำงาน แบบ Antagonism ของกล้ามเนื้อ 2 ชุด คือ 1. Circular muscle 2. Longitudina l muscle

7

8

9

10

11

12

13

14 1. Compact bone เนื้อกระดูก แน่น มีเส้น เลือดและท่อ น้ำเหลือง ทอดขนานใน โพรงกระดูก 2. Spongy bone เนื้อกระดูก พรุนคล้าย ฟองน้ำ มีไข กระดูกสำหรับ สร้างเม็ด เลือด

15

16  บริเวณที่กระดูกสองชิ้นมา เชื่อมต่อกัน  Fibrous joint : ข้อต่อเคลื่อนที่ ไม่ได้  Cartilagenous joint : ข้อต่อ เคลื่อนที่ได้เล็กน้อย มีกระดูกอ่นหุ้มช่วงปลาย  Synovial joint : ข้อต่อเคลื่อนที่ ได้มาก ภายในข้อต่อเป็นโพรงมีน้ำไขข้อ (synovial fluid) ช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนที่ได้สะดวก

17 Gliding JointHinge Joint

18 Pivotal JointEllipsoid Joint

19 Saddle Joint Ball and Socket Joint

20

21

22

23

24

25 1. Ligament เอ็น ยึดระหว่าง กระดูก - กระดูก 2. Tendon เอ็น ยึดระหว่าง กระดูก - กล้ามเนื้อ


ดาวน์โหลด ppt  Cytoplasmic Streaming / Cyclosis EX. Amoeba, White Blood Cell, รา เมือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google