งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conducting Tours การจัดนำเที่ยว Marc Mancini. Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัด นำเที่ยว - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conducting Tours การจัดนำเที่ยว Marc Mancini. Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัด นำเที่ยว - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว Marc Mancini

2 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัด นำเที่ยว - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - ธุรกิจการท่องเที่ยว - เหตุผลที่นักท่องเที่ยว เลือกใช้บริการกับบริษัทนำเที่ยว - คุณลักษณะของผู้ที่ทำงาน ในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

3 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 2 การนำเที่ยวชมเมือง - ข้อได้เปรียบ - ข้อเสียเปรียบ - ศิลปะการพูดเพื่อการนำเที่ย - การจัดการด้านยานพานะใน การนำเที่ยวชมเมือง

4 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 3 การจัดนำเที่ยวมากกว่าหนึ่ง วัน - อุปกรณ์สำหรับการนำเที่ยว - เส้นทางการท่องเที่ยว - รายการนำเที่ยว - รายการนำเที่ยวพิเศษ

5 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 4 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ จิตวิทยาในการ บริการ - วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว - พฤติกรรมการท่องเที่ยว - จิตวิทยาการบริการ

6 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 5 การประสานงานกับโรงแรม - การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ โรงแรม - ลักษณะโรงแรมตามความ ต้องการของทัวร์ - การติดต่อและเจรจากับ โรงแรม

7 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว ประโยชน์จากการอ่าน เป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอน วิชาหลักการนำเที่ยว วิชา ทัวร์จำลอง และวิชาหลักการและฝึก การเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อให้นักศึกษา ได้รับความรู้ทางวิชาการ และ สมรรถนะในการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตรงตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็น ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และ จริยธรรมที่เหมาะสมต่ออาชีพ

8 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 6 การนำเที่ยวโดยเครื่องบิน - ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ทัวร์กับสายการบิน - การเจรจาต่อรองกับสายการ บิน - การปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ณ สนามบิน

9 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 7 ธุรกิจผลิตสินค้าบริการ ท่องเที่ยวและแหล่ง ท่องเที่ยว - ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการ การนำเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยว

10 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 8 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า - การเตรียมการกับเหตุการ ที่ไม่คาดคิด - การแข้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างการนำเที่ยว - การจัดการเกี่ยวกับความ ต้องการพิเศษของผู้พิการทาง ร่างกาย

11 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 9 การสร้างสรรค์งานทัวร์ - การวางแผน - การคิดราคาขาย - การส่งเสริมการตลาด

12 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 10 การได้มาซึ่งงาน และการ รักษามันไว้ - ลักษณะของมัคคุเทศก์ตาม ความต้องการของบริษัทนำเที่ยว - การเลือกบริษัทนำเที่ยว - การรักษาไว้ซึ่งงานใน ธุรกิจนำเที่ยว


ดาวน์โหลด ppt Conducting Tours การจัดนำเที่ยว Marc Mancini. Conducting Tours การจัดนำเที่ยว บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัด นำเที่ยว - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google