งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

231402 Introduction to Programming ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data) Chapter 8 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "231402 Introduction to Programming ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data) Chapter 8 Department of Computer Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231402 Introduction to Programming ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data) Chapter 8 Department of Computer Business

2 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business เป็นการรวมกลุ่มของตัวแปรชนิดต่าง ๆ ที่มี ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันรวมเข้าด้วยกัน โดยมี ชื่อตัวแปรใหม่เพียงชื่อเดียว เพื่อความสะดวกใน การใช้งานกับข้อมูลที่มีความซับซ้อน และ มีขนาด ใหญ่ เช่น ต้องการเก็บประวัติของนักเรียน เป็นต้น ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

3 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ struct structure_name { type variablename1; type variablename2;... type variablenameN; } structure_variable; เมื่อ structure_name คือ ชื่อของข้อมูล ชนิดโครงสร้าง type คือ ชนิดของตัวแปรที่เป็น สมาชิก variablename คือ ชื่อตัวแปรที่เป็น สมาชิก structure_variable คือ ชื่อตัวแปร ชนิดโครงสร้าง ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

4 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business Examplestruct student_history{ int id; char name[20]; int age; char *address; char *faculty; }student; ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

5 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การอ้างถึงตัวแปรที่เป็นสมาชิกในตัวแปร โครงสร้างนั้น สามารถทำได้โดยการระบุชื่อตัว แปรโครงสร้าง ตามด้วยจุด (.) และตามด้วยชื่อ ตัวแปรสมาชิกที่ต้องการอ้างถึง structure_variable.variablename เช่น student.name = “sila chunwijitra”; การเรียกใช้ การอ้างถึง และการกำหนดค่าข้อมูล ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

6 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การกำหนดค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ เช่นเดียวกับตัวแปรทั่ว ไป เพียงแต่การอ้างถึงแตกต่างกันเท่านั้น เช่น scanf(“%d”,student.id); gets(student.address); student.faculty = “computer business”; ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

7 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business #include void main() { struct history{ int id; char name[20]; char *faculty; }student; printf(“Enter id,name,faculty : “); scanf(“%d”,&student. id); scanf(“%s”,student.n ame); scanf(“%s”,student.f aculty); printf(“\nstudent detail”); printf(”\n\t ID : %d \n\t Name : %s \n\t Faculty : %s”,student.id, student.name,studen t.faculty); } ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

8 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business อาเรย์ของตัวแปรโครงสร้าง (Array of Structure) การกำหนดตัวแปรโครงสร้างให้เป็นอาเรย์นั้น สามารถทำได้เหมือนกับตัว แปรทั่วไป รูปแบบ struct structurename structurevariable[size]; เช่น struct history student[100]; ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

9 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การอ้างถึงข้อมูลของอาเรย์ของตัวแปร โครงสร้างเหมือนกับการอ้างถึงข้อมูลในตัวแปร โครงสร้างทั่วไป เพียงแต่ต้องระบุตำแหน่งของ ข้อมูลในตัวแปรโครงสร้างที่ต้องการเท่านั้น เช่น student[0].id = 100; printf(“student name : %s“,student[10].name); ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

10 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business สามารถส่งค่าให้กับฟังก์ชันได้ 3 แบบ คือ 1. ส่งตัวแปรสมาชิกที่อยู่ในตัวแปรโครงสร้างไป ยังฟังก์ชัน 2. ส่งพอยน์เตอร์ของตัวแปรโครงสร้างไปยัง ฟังก์ชัน 3. ส่งตัวแปรโครงสร้างทั้งหมดไปยังฟังก์ชัน การส่งตัวแปรโครงสร้างให้กับฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

11 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business เป็นการส่งค่าของตัวแปรสมาชิกไปยัง ฟังก์ชัน เหมือนกับ การส่งค่าจากตัวแปรทั่วไป argument ของ ฟังก์ชันที่ใช้รับค่าก็เป็น ตัวแปรทั่วไป หรือเป็นการส่งแบบ Call by value เช่น function1(student.id); function2(student.name,student.fa culty); ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

12 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data) Example #include void display(int id,int age); void main() { struct history{ int id; char name[20]; int age; }student; printf(“Enter id,name,age : “); scanf(“%d”,&student. id); scanf(“%s”,student.n ame); scanf(“%d”,&student. age); display(student.id,stu dent.age); }

13 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business void display(int id,int age) { printf(“\nStudent ID = %d”,id); printf(“\nAge = %d”,age); } ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

14 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business เป็นการส่งที่อยู่ในหน่วยความจำของตัวแปร สมาชิกไปยังฟังก์ชัน ฉะนั้น argument ของฟังก์ชันที่ใช้รับค่าจะต้อง เป็นตัวแปรพอยน์เตอร์ หรือเป็นการส่งแบบ Call by reference เช่น function1(&student.id); function2(&student.name,&student.fac ulty); ส่งพอยน์เตอร์ของตัวแปร โครงสร้างไปยังฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

15 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data) Example #include void display(int *id,int *age); void main() { struct history{ int id; char name[20]; int age; }stdudent; printf(“Enter id,name,faculty : “); scanf(“%d”,&student. id); gets(student.name); scanf(“%d”,&student. age); display(&student.id,& student.age); }

16 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business void display(int *id,int *age) { printf(“\nStudent ID = %d”,*id); printf(“\nAge = %d”,*age); } ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

17 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business เป็นการส่งข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดในตัว แปรโครงสร้างไปยังฟังก์ชัน ในครั้งเดียวกัน ฉะนั้น argument ของฟังก์ชันที่ใช้รับค่าจะต้องเป็นตัว แปรโครงสร้างเช่นเดียวกัน และมีขนาดและ โครงสร้างที่เหมือนกันกับตัวแปรโครงสร้างทาง ด้านส่ง เช่น function1(student); ส่งตัวแปรโครงสร้างทั้งหมดไป ยังฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)

18 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data) Example #include struct history{ int id; char name[20]; int age; }student; void display(struct history st); void main() { printf(“Enter id,name,age : “); scanf(“%d”,&student. id); scanf(“%s”,student.n ame); scanf(“%d”,&student. age); display(student); }

19 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business void display(struct history st) { printf(“\nStudent ID = %d”,st.id); printf(“\nName = %s”,st.name); printf(“\nAge = %d”,st.age); } ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data)


ดาวน์โหลด ppt 231402 Introduction to Programming ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structure Data) Chapter 8 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google