งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฎิบัติการที่ ห้า โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี /* Program by 07520001 */ #include void main() { Statement ;... getch(); } Preprocessor directive Main function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฎิบัติการที่ ห้า โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี /* Program by 07520001 */ #include void main() { Statement ;... getch(); } Preprocessor directive Main function."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปฎิบัติการที่ ห้า

3 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี /* Program by 07520001 */ #include void main() { Statement ;... getch(); } Preprocessor directive Main function Comment

4 การกำหนดค่าคงที่

5 รูปแบบ #define ชื่อ ค่าคงที่ ตัวอย่าง #define PI 3.14159 #define START 10 #define SU “Silpakorn U” #define CH ‘C’

6 ตำแหน่ง #include #define PI 3.14159 void main() { Statement ;... }

7 หลักการตั้งชื่อ  ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ( ตัวใหญ่ / เล็ก ) หรือขีดล่าง ‘_’  ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือขีด ล่าง (Underscore) ‘_’  ไม่มีช่องว่างหรือตัวอักษรพิเศษอื่นๆ เช่น ‘!’, ‘@’, ‘#’, ‘$’, ‘%’, ‘^’  ตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กจะเป็นคนละตัวกันเช่น NAME, name, Name, NamE  ห้ามซ้ำกับคำสงวน (Reserve Words) ของภาษา C  ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสั่ง (Function ที่อยู่ใน Library) ของภาษา C

8 คำสงวน autodoubleintstruct breakelselongswitch caseenumregistertypedef charexternreturnunion constfloatshortunsigned continueforsignedvoid defaultgotosizeofvolatile doifstaticwhile asm_cs_ds_es _sscdeclfarhuge interruptnearpascal_export

9 ตัวอย่างชื่อ •$age •number-person •long •Person •3com •X •name •age •number_person •Long •Name_of_student •A1 •total score •Name ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

10 ตัวอย่าง #include #define PI 3.14159 #define START 10 #define SU “Silpakorn U” #define CH ‘C’ void main() { Statement;... }

11 การแสดงผล

12 รูปแบบหนึ่ง รูปแบบ printf(“ ข้อความที่จะแสดงผล ” ); ตัวอย่าง printf(“Hello World !”); printf(“good bye.”); Hello World ! good bye.

13 รูปแบบสอง รูปแบบ printf(“ ข้อความ และ / หรือ รูปแบบ แสดงผล ” ); ตัวอย่าง printf(“Hello World !\n”); printf(“good\tbye.”); printf(“\n”); printf(“\n\’hello\’”); Hello World ! goodbye. ‘hello’

14 รูปแบบสาม รูปแบบ printf(“ รหัสควบคุม ”, ค่าที่จะ แสดง ); ตัวอย่าง printf(“ %d\n ”, 25); printf(“ %f\n ”, 9.999”); printf(“X = %d ”, 10); 25 9.999 X = 10

15 รูปแบบและรหัสควบคุม รูปแบบแสดงผล \n ขึ้นบรรทัดใหม่ \t แท็บ \’ แสดงตัวอักษร ’ \” แสดงตัวอักษร ” \\ แสดงตัวอักษร \ รหัสควบคุม %d แสดงเลข จำนวนเต็ม %f แสดงเลข จำนวนจริง %c แสดงตัวอักษร 1 ตัว %s แสดงตัวอักษร หลายตัว

16 #include void main() { printf(“Welcome. ”); printf(“Hello How are you?”); printf(“Welcome.\n”); printf(“Hello\tHow are you?\n”); printf(“\n”); printf(“Welcome.\nHello\tHow are you?\n”); } #include void main() { printf(“Welcome. ”); printf(“Hello How are you?”); printf(“Welcome.\n”); printf(“Hello\tHow are you?\n”); printf(“\n”); printf(“Welcome.\nHello\tHow are you?\n”); } Welcome. Hello How are you? Welcome. Hello How are you? Welcome. Hello How are you?

17 #include #define X 10 void main() { printf(“ %d\n ”, 25); printf(“ %f \n ”, 9.999”); printf(“X = %d\n ”, X); printf(“ %c %c – %s ”, ‘S’, ‘U’, “Silpakorn U.”); } #include #define X 10 void main() { printf(“ %d\n ”, 25); printf(“ %f \n ”, 9.999”); printf(“X = %d\n ”, X); printf(“ %c %c – %s ”, ‘S’, ‘U’, “Silpakorn U.”); } 25 9.999 X = 10 SU – Silpakorn U.

18 #include #define PI 3.14159 #define START 10 #define SU “Silpakorn U” #define CH ‘A’ void main() { printf(“Welcome to my program.\n”); printf(“PI = %f\n”, PI); printf(“Start = %d\n”, START); printf(“I study at %s\n”, SU); printf(“Grade %c is equal to 4.0”, CH); } #include #define PI 3.14159 #define START 10 #define SU “Silpakorn U” #define CH ‘A’ void main() { printf(“Welcome to my program.\n”); printf(“PI = %.2f \n”, PI); printf(“Start = %d\n”, START); printf(“I study at %s\n”, SU); printf(“Grade %c is equal to 4.0”, CH); } Welcome to my program. PI = 3.14159 Start = 10 I study at Silpakorn U Grade A is equal to 4.0

19 สรุป การกำหนดค่าคงที่ # define การแสดงผล printf

20 โจทย์ เขียนโปรแกรม printf.c โดยกำหนดค่าคงที่ดังนี้ •total มีค่า 100 •A มีค่า 4.00 •code มีค่า ‘G’ •subject มีค่า “517 101” แล้วแสดงค่าคงที่ทั้งหมดดังรูป Constant values Total = 100 A = 4.000000 Code = G Class 517 101 is over!

21 โจทย์ เขียนโปรแกรม printf.c โดยกำหนดค่าคงที่ดังนี้ •score มีค่า 10 •X มีค่า 9.87 •grade มีค่า ‘A’ •course มีค่า “Intro2Com” แล้วแสดงค่าคงที่ทั้งหมดดังรูป Constant values Score = 10 X = 9.870000 Grade = A Course Intro2Com is over!

22 โจทย์ เขียนโปรแกรม printf.c โดยกำหนดค่าคงที่ดังนี้ •score มีค่า 10 •X มีค่า 9.87 •grade มีค่า ‘A’ •course มีค่า “Intro2Com” แล้วแสดงค่าคงที่ทั้งหมดดังรูป Constant values Score = 10 X = 9.870000 Grade = A Course Intro2Com is over!

23 ตัวอย่าง #include #define PI 3.14159 #define START 10 #define SU “Silpakorn U” #define CH ‘A’ void main() { printf(“Welcome to my program.\n”); printf(“PI = %f\n”, PI); printf(“Start = %d\n”, START); printf(“I study at %s\n”, SU); printf(“Grade %c is equal to 4.0”, CH); } #include #define PI 3.14159 #define START 10 #define SU “Silpakorn U” #define CH ‘A’ void main() { printf(“Welcome to my program.\n”); printf(“PI = %f\n”, PI); printf(“Start = %d\n”, START); printf(“I study at %s\n”, SU); printf(“Grade %c is equal to 4.0”, CH); } Welcome to my program. PI = 3.14159 Start = 10 I study at Silpakorn U Grade A is equal to 4.0


ดาวน์โหลด ppt ปฎิบัติการที่ ห้า โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี /* Program by 07520001 */ #include void main() { Statement ;... getch(); } Preprocessor directive Main function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google