งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8 ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8 ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8 ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3

2 สตริงในภาษาซี  สตริง (String) เป็นลักษณะของ ข้อมูลที่มาจากกลุ่มของตัวอักษร หรือเป็น Array of Character นำมาใช้ในการเก็บข้อมูลประเภท ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ หรือเบอร์ โทรศัพท์ ในภาษาซีไม่มีโครงสร้าง ของตัวแปรชนิดนี้มาให้เป็น มาตรฐาน ซึ่งเราจะต้องประยุกต์ สร้างโครงสร้างของตัวแปรเอง

3 การสร้างตัวแปรแบบสตริง  สตริงก็คือกลุ่มของตัวอักขระ เพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอารูปแบบของ แอเรย์ มาผนวกกับตัวอักษร เราก็จะ ได้กลุ่มของตัวอักษร เรียกว่า Array of Character นั่นเอง ดังตัวอย่าง  char Road[100];  char Amphor[50];  char *string_pointer;

4 การกำหนดค่า ให้กับตัวแปรแบบ สตริง  char FirstName[15] = { ' M ', ' r ', '. ', ' ', ' S ', ' o ', ' m ', ' c ', ' h ', ' a ', ' i ', ' \0 ' };  char Location[] = { ' R ', ' a ', ' j ', ' a ', ' m ', ' a ', ' n ', ' g ', ' a ', ' l ', ' a ', ' ', ' U ', ' n ', ' i ', ' v ', ' e ', ' s ', ' i ', ' t ', ' y ', ' ', ' o ', ' f ', ' ', ' T ', ' e ', ' c ', ' h ', ' n ', ' o ', ' l ', ' o ', ' g ', ' y ', ' \0 ' } ;  char PhoneNo[] = { ' 0 ', ' 2 ', ' 8 ', ' 1 ', ' 8 ', ' 8 ', ' 2 ', ' 1 ', ' 6 ', ' - ', ' 9 ', ' \0 ' } ;  char Address[] = " RMUTT Klong6 Pathumthani " ;

5 การการรับ และแสดงผลข้อมูล char Road[100]; printf("Please enter the road name : "); gets(Road); printf("String data is %s", Road ); รับข้อมูล แสดงข้อมูล

6 ตัวอย่าง โปรแกรมเก็บข้อมูลสตริงเข้าไป ไว้ในตัวแปร และแสดงผลลัพธ์ #include void main (void) { char str[80]; printf("Enter a string : "); gets(str); printf("You enter is : %s",str); getch(); } Enter a string : Apple Mango Orange You enter is : Apple Mango Orange

7 ตัวอย่าง การรับข้อมูลที่เป็นสตริง และ พิมพ์ข้อมูลในสตริงออกมาทีละเซลล์ #include void main (void) { char str[80]; int i; printf("Enter a string (less than 80 chars) : "); gets(str); for (i=0;str[i];i++) printf("str[%d] = %c\n", i, str[i]); getch(); } Enter a string (less than 80 chars) : I'm free. str[0] = I str[1] = ' str[2] = m str[3] = str[4] = f str[5] = r str[6] = e str[7] = e str[8] =.

8 การส่งผ่านค่าสตริงระหว่าง ฟังก์ชัน  การส่งผ่านค่าสตริงในฝั่งของฟังก์ชันที่ถูก เรียกใช้งาน พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน จะไม่ ระบุขนาดของแอเรย์ เนื่องจากไม่สามารถ ทราบได้แน่นอนว่ามีขนาดเท่าใด ดัง ตัวอย่าง

9 ตัวอย่าง การส่งผ่านค่าสตริง ระหว่างฟังก์ชัน #include void function1(char [] ); void main (void) { char string[20]; printf(“What is your name => "); gets(string); function1(string); getch(); } void function1(char name[]) { printf("Hello there %s!", name ); } What is your name => Somchai Jingjing Hello there Somchai Jingjing!

10 ตัวอย่างนี้ค่าของสตริงถูกระบุใน ฟังก์ชัน #include void function2(char [] ); void main (void) { char string[20]; function2(string); printf("Hello there %s!\n", string); getch(); } void function2(char name[]) { printf("Enter your first name => "); gets(name); } Enter your first name => Rooney Hello there Rooney!

11 ฟังก์ชันที่ใช้งานกับข้อมูลแบบ สตริง  ฟังก์ชันที่ทำงานกับข้อมูลแบบสตริงมีอยู่มากมาย เช่น การคัดลอก การเปรียบเทียบ การทำให้เป็น ตัวอักษรเล็ก หรือใหญ่ ต่างๆ ซึ่งอยู่ใน “string.h” ก่อนนำฟังก์ชันมาใช้งาน ต้องมีการกำหนดไว้ใน include directive ก่อนเสมอคือ #include void main() { Statement … }

12 ตัวอย่าง ฟังก์ชันที่ใช้งานกับ ข้อมูลแบบสตริง char *strcpy(char *str1, const char *str2) สำเนาสตริงจาก str2 ไปยัง str1 char *strcat(char *str1, const char *str2) สำเนาสตริงจาก str2 ไปต่อท้าย สตริง str1 char *strchr(const char * str,int ch) ค้นหาตำแหน่งตัวอักษรที่อยู่ใน สตริง str และได้ข้อมูลตั้งแต่ตำแหน่งที่พบ ไปทั้งหมด int strcmp(const char *str1, const char *str2) นำค่าของ str1 และ str2 มา เปรียบเทียบกัน ถ้า str1 < str2 จะคืนค่า < 0 ถ้า str1 = str2 จะคืนค่า = 0 ถ้า str1 > str2 จะคืนค่า > 0 char *strlwr(char *str) แปลงอักขระในสตริงทุกตัว ให้ เป็นตัวเล็ก char *strupr(char *str) แปลงอักขระในสตริงทุกตัว ให้ เป็นตัวใหญ่ char *strstr(cont char *str1, const char *str2) ค้นหาตำแหน่งของสตริง str2 ใน str1 และได้ข้อมูลตั้งแต่ตำแหน่งที่พบ ไปทั้งหมด

13 ตัวอย่าง การใช้งานฟังก์ชัน #include void main (void) { char str1[30]="Superman!! Help me!!"; char str2[30]="Help"; char str3[30]=""; printf("STRSTR : %s\n", strstr(str1,str2)); printf("STRCHR : %s\n", strchr(str1,'H')); printf("STRCPY : %s\n", strcpy(str3,str2)); printf("STRCMP : %d\n", strcmp(str3,str2)); printf("STRCAT : %s\n", strcat(str1,str2)); printf("STRUPR : %s\n", strupr(str1)); printf("STRLWR : %s\n", strlwr(str1)); getch(); } STRSTR : Help me!! STRCHR : Help me!! STRCPY : Help STRCMP : 0 STRCAT : Superman!! Help me!!Help STRUPR : SUPERMAN!! HELP ME!!HELP STRLWR : superman!! help me!!help

14 The End.


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8 ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google