งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8 ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8 ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8 ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3

2 สตริงในภาษาซี  สตริง (String) เป็นลักษณะของ ข้อมูลที่มาจากกลุ่มของตัวอักษร หรือเป็น Array of Character นำมาใช้ในการเก็บข้อมูลประเภท ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ หรือเบอร์ โทรศัพท์ ในภาษาซีไม่มีโครงสร้าง ของตัวแปรชนิดนี้มาให้เป็น มาตรฐาน ซึ่งเราจะต้องประยุกต์ สร้างโครงสร้างของตัวแปรเอง

3 การสร้างตัวแปรแบบสตริง  สตริงก็คือกลุ่มของตัวอักขระ เพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอารูปแบบของ แอเรย์ มาผนวกกับตัวอักษร เราก็จะ ได้กลุ่มของตัวอักษร เรียกว่า Array of Character นั่นเอง ดังตัวอย่าง  char Road[100];  char Amphor[50];  char *string_pointer;

4 การกำหนดค่า ให้กับตัวแปรแบบ สตริง  char FirstName[15] = { ' M ', ' r ', '. ', ' ', ' S ', ' o ', ' m ', ' c ', ' h ', ' a ', ' i ', ' \0 ' };  char Location[] = { ' R ', ' a ', ' j ', ' a ', ' m ', ' a ', ' n ', ' g ', ' a ', ' l ', ' a ', ' ', ' U ', ' n ', ' i ', ' v ', ' e ', ' s ', ' i ', ' t ', ' y ', ' ', ' o ', ' f ', ' ', ' T ', ' e ', ' c ', ' h ', ' n ', ' o ', ' l ', ' o ', ' g ', ' y ', ' \0 ' } ;  char PhoneNo[] = { ' 0 ', ' 2 ', ' 8 ', ' 1 ', ' 8 ', ' 8 ', ' 2 ', ' 1 ', ' 6 ', ' - ', ' 9 ', ' \0 ' } ;  char Address[] = " RMUTT Klong6 Pathumthani " ;

5 การการรับ และแสดงผลข้อมูล char Road[100]; printf("Please enter the road name : "); gets(Road); printf("String data is %s", Road ); รับข้อมูล แสดงข้อมูล

6 ตัวอย่าง โปรแกรมเก็บข้อมูลสตริงเข้าไป ไว้ในตัวแปร และแสดงผลลัพธ์ #include void main (void) { char str[80]; printf("Enter a string : "); gets(str); printf("You enter is : %s",str); getch(); } Enter a string : Apple Mango Orange You enter is : Apple Mango Orange

7 ตัวอย่าง การรับข้อมูลที่เป็นสตริง และ พิมพ์ข้อมูลในสตริงออกมาทีละเซลล์ #include void main (void) { char str[80]; int i; printf("Enter a string (less than 80 chars) : "); gets(str); for (i=0;str[i];i++) printf("str[%d] = %c\n", i, str[i]); getch(); } Enter a string (less than 80 chars) : I'm free. str[0] = I str[1] = ' str[2] = m str[3] = str[4] = f str[5] = r str[6] = e str[7] = e str[8] =.

14 The End.


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8 ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google