งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8
ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3

2 สตริงในภาษาซี สตริง (String) เป็นลักษณะของข้อมูลที่มาจากกลุ่มของตัวอักษร หรือเป็น Array of Character นำมาใช้ในการเก็บข้อมูลประเภท ชื่อ,นามสกุล, ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ในภาษาซีไม่มีโครงสร้างของตัวแปรชนิดนี้มาให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งเราจะต้องประยุกต์สร้างโครงสร้างของตัวแปรเอง

3 การสร้างตัวแปรแบบสตริง
สตริงก็คือกลุ่มของตัวอักขระ เพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอารูปแบบของแอเรย์ มาผนวกกับตัวอักษร เราก็จะได้กลุ่มของตัวอักษร เรียกว่า Array of Character นั่นเอง ดังตัวอย่าง char Road[100]; char Amphor[50]; char *string_pointer;

4 การกำหนดค่า ให้กับตัวแปรแบบสตริง
char FirstName[15] = {'M', 'r', '.', ' ', 'S', 'o', 'm', 'c', 'h', 'a', 'i', '\0'}; char Location[] = { 'R', 'a', 'j', 'a', 'm', 'a', 'n', 'g', 'a', 'l', 'a', ' ', 'U', 'n', 'i', 'v', 'e', 's', 'i', 't', 'y', ' ', 'o', 'f', ' ', 'T', 'e', 'c', 'h', 'n', 'o', 'l', 'o', 'g', 'y', '\0' } ; char PhoneNo[] = {'0', '2', '8', '1', '8', '8', '2', '1', '6', '-', '9', '\0' } ; char Address[] = "RMUTT Klong6 Pathumthani" ;

5 การการรับ และแสดงผลข้อมูล
char Road[100]; printf("Please enter the road name : "); gets(Road); printf("String data is %s" , Road ); รับข้อมูล แสดงข้อมูล

6 ตัวอย่าง โปรแกรมเก็บข้อมูลสตริงเข้าไปไว้ในตัวแปร และแสดงผลลัพธ์
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main (void) { char str[80]; printf("Enter a string : "); gets(str); printf("You enter is : %s",str); getch(); } Enter a string : Apple Mango Orange You enter is : Apple Mango Orange

7 ตัวอย่าง การรับข้อมูลที่เป็นสตริง และพิมพ์ข้อมูลในสตริงออกมาทีละเซลล์
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main (void) { char str[80]; int i; printf("Enter a string (less than 80 chars) : "); gets(str); for (i=0;str[i];i++) printf("str[%d] = %c\n" , i, str[i]); getch(); } Enter a string (less than 80 chars) : I'm free. str[0] = I str[1] = ' str[2] = m str[3] = str[4] = f str[5] = r str[6] = e str[7] = e str[8] = .

8 การส่งผ่านค่าสตริงระหว่างฟังก์ชัน
การส่งผ่านค่าสตริงในฝั่งของฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้งาน พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน จะไม่ระบุขนาดของแอเรย์ เนื่องจากไม่สามารถทราบได้แน่นอนว่ามีขนาดเท่าใด ดังตัวอย่าง

9 ตัวอย่าง การส่งผ่านค่าสตริงระหว่างฟังก์ชัน
#include <stdio.h> #include <conio.h> void function1(char [] ); void main (void) { char string[20]; printf(“What is your name => "); gets(string); function1(string); getch(); } void function1(char name[]) { printf("Hello there %s!" , name ); } What is your name => Somchai Jingjing Hello there Somchai Jingjing!

10 ตัวอย่างนี้ค่าของสตริงถูกระบุในฟังก์ชัน
#include <stdio.h> void function2(char [] ); void main (void) { char string[20]; function2(string); printf("Hello there %s!\n" , string); getch(); } void function2(char name[]) { printf("Enter your first name => "); gets(name); Enter your first name => Rooney Hello there Rooney!

11 ฟังก์ชันที่ใช้งานกับข้อมูลแบบสตริง
ฟังก์ชันที่ทำงานกับข้อมูลแบบสตริงมีอยู่มากมายเช่น การคัดลอก การเปรียบเทียบ การทำให้เป็นตัวอักษรเล็ก หรือใหญ่ ต่างๆ ซึ่งอยู่ใน “string.h” ก่อนนำฟังก์ชันมาใช้งาน ต้องมีการกำหนดไว้ใน include directive ก่อนเสมอคือ #include <string.h> void main() { Statement }

12 ตัวอย่าง ฟังก์ชันที่ใช้งานกับข้อมูลแบบสตริง
char *strcpy(char *str1, const char *str2) สำเนาสตริงจาก str2 ไปยัง str1 char *strcat(char *str1, const char *str2) สำเนาสตริงจาก str2 ไปต่อท้ายสตริง str1 char *strchr(const char * str,int ch) ค้นหาตำแหน่งตัวอักษรที่อยู่ในสตริง str และได้ข้อมูลตั้งแต่ตำแหน่งที่พบไปทั้งหมด int strcmp(const char *str1, const char *str2) นำค่าของ str1 และ str2 มาเปรียบเทียบกัน ถ้า str1 < str2 จะคืนค่า < 0 ถ้า str1 = str2 จะคืนค่า = 0 ถ้า str1 > str2 จะคืนค่า > 0 char *strlwr(char *str) แปลงอักขระในสตริงทุกตัว ให้เป็นตัวเล็ก char *strupr(char *str) แปลงอักขระในสตริงทุกตัว ให้เป็นตัวใหญ่ char *strstr(cont char *str1, const char *str2) ค้นหาตำแหน่งของสตริง str2 ใน str1

13 ตัวอย่าง การใช้งานฟังก์ชัน
STRSTR : Help me!! STRCHR : Help me!! STRCPY : Help STRCMP : 0 STRCAT : Superman!! Help me!!Help STRUPR : SUPERMAN!! HELP ME!!HELP STRLWR : superman!! help me!!help #include <stdio.h> #include <string.h> void main (void) { char str1[30]="Superman!! Help me!!"; char str2[30]="Help"; char str3[30]=""; printf("STRSTR : %s\n" , strstr(str1,str2)); printf("STRCHR : %s\n" , strchr(str1,'H')); printf("STRCPY : %s\n" , strcpy(str3,str2)); printf("STRCMP : %d\n" , strcmp(str3,str2)); printf("STRCAT : %s\n" , strcat(str1,str2)); printf("STRUPR : %s\n" , strupr(str1)); printf("STRLWR : %s\n" , strlwr(str1)); getch(); }

14 The End.


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลชนิดสตริง String บทที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google