งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Java Graphic 2D. Shape drawRect() drawOval() drawLine() drawRoundRect()

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Java Graphic 2D. Shape drawRect() drawOval() drawLine() drawRoundRect()"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Java Graphic 2D

2 Shape drawRect() drawOval() drawLine() drawRoundRect()

3 drawLine() •drawLine(x1,y1,x2,y2) 0,0 x1,y1 x2,y2

4 drawRect() • วาดรูปสี่ : drawRect(x,y, ความกว้าง, ความสูง ) • วาดรูปสี่เหลี่ยมทึบ : fillRect(x,y, ความกว้าง, ความสูง ) • สร้างพื้นที่ว่างรูปสี่เหลี่ยม : clearRect(x,y, ความ กว้าง, ความสูง ) วาดรูปสี่ วาดรูปสี่เหลี่ยมทึบ พื้นที่ว่างรูปสี่เหลี่ยม

5 drawRoundRect() • วาดรูปสี่ขอบมน : drawRoundRect(x,y, ความกว้าง, ความสูง, ความกว้างของมุม, ความสูงของมุม ) • วาดรูปสี่ขอบมนทึบ : fillRoundRect fillRoundRect(x,y, ความกว้าง, ความสูง, ความกว้างของมุม, ความสูงของมุม ) • สร้างพื้นที่รูปสี่ขอบมน : clearRoundRect clearRoundRect(x,y, ความกว้าง, ความสูง, ความกว้างของ มุม, ความสูงของมุม )

6 วาดรูปสี่ขอบมนวาดรูปสี่ขอบมนทึบสร้างพื้นที่รูปสี่ขอบมน

7 drawOval() • วาดรูปวงรี drawOval(x,y, ความกว้าง, ความสูง ) • วาดรูปวงรีทึบ : fillOval(x,y, ความกว้าง, ความ สูง ) วาดรูปวงรีวาดรูปวงรีทึบ

8 import javax.swing.*; import java.awt.*; class line extends JFrame{ line(){ } public void paint(Graphics g){ g. คำสั่งวาดรูป } public static void main(String s[]){ JFrame f = new line(); f.setSize(100,100); f.setVisible(true); } ขนาด ต้องเหมือนกัน

9 import javax.swing.*; import java.awt.*; class line extends JFrame{ line(){} public void paint(Graphics g){ g.drawLine(0,0,50,50); } public static void main(String s[]){ JFrame f = new line(); f.setSize(100,100); f.setVisible(true); }


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Java Graphic 2D. Shape drawRect() drawOval() drawLine() drawRoundRect()

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google