งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Java Graphic 2D

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Java Graphic 2D"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Java Graphic 2D

2 Shape drawRect() drawRoundRect() drawOval() drawLine()

3 drawLine() drawLine(x1,y1,x2,y2) 0,0 x1,y1 x2,y2

4 drawRect() วาดรูปสี่ : drawRect(x,y,ความกว้าง,ความสูง)
วาดรูปสี่เหลี่ยมทึบ : fillRect(x,y,ความกว้าง,ความสูง) สร้างพื้นที่ว่างรูปสี่เหลี่ยม : clearRect(x,y,ความกว้าง,ความสูง) พื้นที่ว่างรูปสี่เหลี่ยม วาดรูปสี่ วาดรูปสี่เหลี่ยมทึบ วาดรูปสี่เหลี่ยมทึบ

5 drawRoundRect() วาดรูปสี่ขอบมน :
drawRoundRect(x,y,ความกว้าง,ความสูง,ความกว้างของมุม,ความสูงของมุม) วาดรูปสี่ขอบมนทึบ : fillRoundRect fillRoundRect(x,y,ความกว้าง,ความสูง,ความกว้างของมุม,ความสูงของมุม) สร้างพื้นที่รูปสี่ขอบมน : clearRoundRect clearRoundRect(x,y,ความกว้าง,ความสูง,ความกว้างของมุม,ความสูงของมุม)

6 วาดรูปสี่ขอบมน วาดรูปสี่ขอบมนทึบ สร้างพื้นที่รูปสี่ขอบมน

7 drawOval() วาดรูปวงรี drawOval(x,y,ความกว้าง,ความสูง)
วาดรูปวงรีทึบ : fillOval(x,y,ความกว้าง,ความสูง) วาดรูปวงรี วาดรูปวงรีทึบ

8 ขนาด ต้องเหมือนกัน import javax.swing.*; import java.awt.*;
class line extends JFrame{ line(){ } public void paint(Graphics g){ g.คำสั่งวาดรูป } public static void main(String s[]){ JFrame f = new line(); f.setSize(100,100); f.setVisible(true); ต้องเหมือนกัน ขนาด

9 import javax.swing.*; import java.awt.*; class line extends JFrame{ line(){} public void paint(Graphics g){ g.drawLine(0,0,50,50); } public static void main(String s[]){ JFrame f = new line(); f.setSize(100,100); f.setVisible(true);


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Java Graphic 2D

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google