งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Programming 1 LAB # 6 Function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Programming 1 LAB # 6 Function."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Programming 1 LAB # 6 Function

2 ข้อ 1 ให้เติมช่องว่างในโปรแกรมให้ครบ และลองศึกษาดูว่า เมื่อเรียกฟังก์ชัน func1 และ func2 ว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร ประกาศฟังก์ชันชื่อ func1 ไม่มีการ return ค่า และมี parameter int a void main(){ int x = 5; cout <<" x = " << x << " a = " << a; func1(x); cout << " x = " << x << " a = " << a; x = func2(); } #include <iostream.h> int a = 20; { int x; x = a*2; cout <<" x = " << x << " a = " << a; } x = a*5; ประกาศฟังก์ชันชื่อ func2 มีการ return ค่าชนิด int และไม่มี parameter Lab6-1.cpp return ตัวแปร x

3 ข้อ 2 เป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานเป็นดังนี้
1. มีฟังก์ชันรับข้อมูล เพื่อรับข้อมูลตัวแรก 2. มีฟังก์ชันรับข้อมูล เพื่อรับข้อมูลตัวที่สอง 3. มีฟังก์ชันบวกเลข เพื่อทำการคำนวณ 4. มีฟังก์ชันแสดงผล เพื่อแสดงผลลัพธ์จากการคํานวณ 5. ในฟังก์ชัน main เป็นการทำงานโดยมีเรียกใช้ฟังก์ชันที่กล่าวมานี้ Lab6-2.cpp

4 #include <iostream.h>
float InputFloat ( ) { float x; cout << " Input real value : " ; cin >> x ; } ข้อ 2 จงเติมโค้ดในช่องว่างที่ทำให้โปรแกรมสามารถทำงานได้แล้วลองสังเกตการทำงานของโปรแกรมว่าการทำงานของ function เป็นอย่างไร return ตัวแปร x ประกาศตัวแปร parameter x เป็น float y เป็น float float SumFloat ( ) { return ( x + y ); } ประกาศฟังก์ชันชื่อ PrintOut ไม่มีการ return ค่า และมี parameter float x { cout << "\nResult of sum is : " << x; } เรียกฟังก์ชัน InputFloat และ เมื่อ return ค่ากลับมาเก็บในตัวแปร a2 void main ( ) { float a1, a2, sumVal; a1 = InputFloat( ); sumVal = PrintOut ( ); } เรียกฟังก์ชั่น SumFloat และ ส่งค่าตัวแปร a1 a2 เป็น parameter ส่งตัวแปร sumVal เป็น parameter ของฟังก์ชัน PrintOut

5 ข้อ 3 จงเติมโค้ดในโปรแกรมให้สมบูรณ์
โปรแกรมเพื่อคำนวณปริมาณสีที่ใช้ในการทาห้อง 1 ห้อง โดยให้ผู้ใช้ระบุความกว้าง ความยาว และความสูงของห้องมีหน่วยเป็นฟุต (ไม่พิจารณาประตูหน้าต่าง) กำหนดให้สี 1 แกลลอนทาพื้นที่ได้ 250 ตร.ฟุต ให้โปรแกรมหาว่าจะต้องใช้สีกี่แกลลอน กำหนดให้ฟังก์ชัน input() สำหรับรับข้อมูลความกว้าง ความยาว ความสูง กำหนดให้ฟังก์ชัน area() เพื่อคำนวณพื้นที่ กว้าง * สูง หรือ ยาว คูณสูง และมีการ return ผลลัพธ์การคำนวณกลับ กำหนดให้ฟังก์ชัน gallon() เพื่อคำนวณปริมาณสีที่ต้องใช้จากข้อมูลพื้นที่ผนังห้องทั้งหมด Lab6-3.cpp

6 ประกาศฟังก์ชันชื่อ gallon มีการ return ค่าชนิด float
#include <iostream.h> int width; int length; int height; void input(){ cout <<"Please Enter width:"; cin >> width; cout << "Please Enter length:"; cin >> length; cout << "Please Enter height:"; cin >> height; } { float gallon; int area_length, area_width; int all_area; area_length = 2* area(length,height); all_area = area_length + area_width; gallon = all_area/250.00; int area(int a, int b){ return(a*b); } int main(){ float result; //first call function input width length height input(); result = gallon(); cout <<"\nUse : " << result << "gallons"; ประกาศฟังก์ชันชื่อ gallon มีการ return ค่าชนิด float และไม่มี parameter เรียกฟังก์ชัน area โดยส่ง parameter width และ height ค่าที่ return กลับมาเก็บในตัวแปร area_width return ตัวแปร gallon

7 เขียนโปรแกรมเพื่อทําหน้าที่หาผลลัพธ์ของการคํานวณจากสมการ x = 2ab + c
ข้อ 4 เขียนโปรแกรมเพื่อทําหน้าที่หาผลลัพธ์ของการคํานวณจากสมการ x = 2ab + c โดยเขียน ฟังก์ชัน input() เพื่อรับข้อมูลเลขจํานวนเต็ม a b และ c ฟังก์ชัน compute() เพื่อคำนวณผลลัพธ์จากสมการ และฟังก์ชันoutput() เพื่อแสดงผลลัพธ์ Lab6-4.cpp

8 ข้อ 5 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการหาค่าเลขยกกำลังโดยที่ให้กรอกเลขยกกำลังและกรอกเลขชี้กำลังโดยให้เขียนฟังก์ชันชื่อ power(int x,int y) Answer = xy ให้รับค่า x และ y Lab6-5.cpp


ดาวน์โหลด ppt Computer Programming 1 LAB # 6 Function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google