งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB # 6 Function Computer Programming 1. ข้อ 1 ให้เติมช่องว่างในโปรแกรมให้ครบ และลอง ศึกษาดูว่า เมื่อเรียกฟังก์ชัน func1 และ func2 ว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB # 6 Function Computer Programming 1. ข้อ 1 ให้เติมช่องว่างในโปรแกรมให้ครบ และลอง ศึกษาดูว่า เมื่อเรียกฟังก์ชัน func1 และ func2 ว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB # 6 Function Computer Programming 1

2 ข้อ 1 ให้เติมช่องว่างในโปรแกรมให้ครบ และลอง ศึกษาดูว่า เมื่อเรียกฟังก์ชัน func1 และ func2 ว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร void main(){ int x = 5; cout <<" x = " << x << " a = " << a; func1(x); cout << " x = " << x << " a = " << a; x = func2(); cout << " x = " << x << " a = " << a; } #include int a = 20; { int x; x = a*2; cout <<" x = " << x << " a = " << a; } { int x; cout <<" x = " << x << " a = " << a; x = a*5; cout <<" x = " << x << " a = " << a; } ประกาศฟังก์ชันชื่อ func1 ไม่มีการ return ค่า และมี parameter int a ประกาศฟังก์ชันชื่อ func2 มีการ return ค่าชนิด int และไม่มี parameter return ตัวแปร x Lab6-1.cpp

3 ข้อ 2 เป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการทำงาน เป็นดังนี้ 1. มีฟังก์ชันรับข้อมูล เพื่อรับข้อมูลตัวแรก 2. มีฟังก์ชันรับข้อมูล เพื่อรับข้อมูลตัวที่สอง 3. มีฟังก์ชันบวกเลข เพื่อทำการคำนวณ 4. มีฟังก์ชันแสดงผล เพื่อแสดงผลลัพธ์จากการคํานวณ 5. ในฟังก์ชัน main เป็นการทำงานโดยมีเรียกใช้ฟังก์ชันที่ กล่าวมานี้ Lab6-2.cpp

4 #include float InputFloat ( ) { float x; cout << " Input real value : " ; cin >> x ; } float SumFloat ( ) { return ( x + y ); } { cout << "\nResult of sum is : " << x; } void main ( ) { float a1, a2, sumVal; a1 = InputFloat( ); sumVal = PrintOut ( ); } ข้อ 2 จงเติมโค้ดในช่องว่างที่ทำให้ โปรแกรมสามารถทำงานได้แล้วลองสังเกต การทำงานของโปรแกรมว่าการทำงานของ function เป็นอย่างไร return ตัวแปร x ประกาศตัวแปร parameter -x เป็น float -y เป็น float ประกาศฟังก์ชันชื่อ PrintOut ไม่มีการ return ค่า และมี parameter float x เรียกฟังก์ชัน InputFloat และ เมื่อ return ค่ากลับมาเก็บในตัวแปร a2 เรียกฟังก์ชั่น SumFloat และ ส่งค่าตัวแปร a1 a2 เป็น parameter ส่งตัวแปร sumVal เป็น parameter ของฟังก์ชัน PrintOut

5 ข้อ 3 จงเติมโค้ดในโปรแกรมให้สมบูรณ์ โปรแกรมเพื่อคำนวณปริมาณสีที่ใช้ในการทาห้อง 1 ห้อง โดยให้ผู้ใช้ระบุความกว้าง ความยาว และความ สูงของห้องมีหน่วยเป็นฟุต ( ไม่พิจารณาประตู หน้าต่าง ) กำหนดให้สี 1 แกลลอนทาพื้นที่ได้ 250 ตร. ฟุต ให้โปรแกรมหาว่าจะต้องใช้สีกี่แกลลอน – กำหนดให้ฟังก์ชัน input() สำหรับรับข้อมูลความกว้าง ความยาว ความสูง – กำหนดให้ฟังก์ชัน area() เพื่อคำนวณพื้นที่ กว้าง * สูง หรือ ยาว คูณสูง และมีการ return ผลลัพธ์การคำนวณ กลับ – กำหนดให้ฟังก์ชัน gallon() เพื่อคำนวณปริมาณสีที่ต้อง ใช้จากข้อมูลพื้นที่ผนังห้องทั้งหมด Lab6-3.cpp

6 #include int width; int length; int height; void input(){ cout <<"Please Enter width:"; cin >> width; cout << "Please Enter length:"; cin >> length; cout << "Please Enter height:"; cin >> height; } { float gallon; int area_length, area_width; int all_area; area_length = 2* area(length,height); all_area = area_length + area_width; gallon = all_area/250.00; } int area(int a, int b){ return(a*b); } int main(){ float result; //first call function input width length height input(); result = gallon(); cout <<"\nUse : " << result << "gallons"; } ประกาศฟังก์ชันชื่อ gallon มีการ return ค่าชนิด float และไม่มี parameter เรียกฟังก์ชัน area โดยส่ง parameter width และ height ค่าที่ return กลับมาเก็บในตัวแปร area_width return ตัวแปร gallon

7 ข้อ 4 เขียนโปรแกรมเพื่อทําหน้าที่หาผลลัพธ์ของการ คํานวณจากสมการ x = 2ab + c โดยเขียน ฟังก์ชัน input() เพื่อรับข้อมูลเลขจํานวนเต็ม a b และ c ฟังก์ชัน compute() เพื่อคำนวณผลลัพธ์จาก สมการ และฟังก์ชัน output() เพื่อแสดงผลลัพธ์ Lab6-4.cpp

8 ข้อ 5 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการหาค่าเลขยก กำลังโดยที่ให้กรอกเลขยกกำลังและกรอกเลขชี้ กำลังโดยให้เขียนฟังก์ชันชื่อ power(int x,int y) Answer = x y ให้รับค่า x และ y Lab6-5.cpp


ดาวน์โหลด ppt LAB # 6 Function Computer Programming 1. ข้อ 1 ให้เติมช่องว่างในโปรแกรมให้ครบ และลอง ศึกษาดูว่า เมื่อเรียกฟังก์ชัน func1 และ func2 ว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google