งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุนวิจัยที่เข้ามาในปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุนวิจัยที่เข้ามาในปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุนวิจัยที่เข้ามาในปี 2551
Input ในปี 2551 นักศึกษา ป.โท 6 คน นักศึกษา ป.เอก 1 คน ทุนวิจัยที่เข้ามาในปี 2551 3,334,184 บาท โครงการวิจัยในปี 2551 6 โครงการ

2 นางสาวณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา (รี่)
นักศึกษา ป.เอก 1 คน นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ (จิ) นักศึกษา ป.โท 6 คน นางสาวณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา (รี่) นางสาววีรยา วรคันธ์ (เดียร์) นายกานต์ ศิลปสอน (กาน) นางสาวชุลีพันธ์ พันธุ์เอี่ยม (ปอ) นางสาวสุปรีดา เจียมตระกูล (สน) นายวรณัฐ ไกรเดช (เบิร์ด)

3 6 โครงการ รวม 3,334,184 โครงการวิจัยในปี 2551ฝ่ายวิชาการ
จำนวนโครงการ เงินทุนวิจัย (ช่วงปี 42-51) ประเภทการวิจัย จำนวน ทุนวิจัย (ล้านบาท) วิชาการ 24 โครงการ 21.1 (44%) อุตสาหกรรม 17 โครงการ 26.9 (56%) รวมเงินทุนวิจัยทั้งสิ้น 48,060,004 3

4 ทุนวิจัยที่ได้รับในแต่ละปี (ช่วงปี 42-51)

5 จัดสัมมนา/บรรยาย 29 ครั้ง
Output ในปี 2551 บัณฑิต 2 คน ผลงานตีพิมพ์ 29 บทความ ทุน ป.เอก .. ทุน รางวัล 2 รางวัล จัดสัมมนา/บรรยาย 29 ครั้ง

6 นายภควรรษ ฉ่ำมณี (หนุ่ม) นายชัชชัย วงศ์เฉลียว (ต่อ)
บัณฑิตใหม่ 2 คน 1/2551 นายภควรรษ ฉ่ำมณี (หนุ่ม) นายชัชชัย วงศ์เฉลียว (ต่อ)

7 Accepted papers published in 2009
ผลงานตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2551 Publication Type Published papers Accepted papers published in 2009 International Journals 9 8 National Journals 4 1 International Conferences - National Conferences 6 รวม 20

8 จัดสัมมนา 2 ครั้ง วัน/เดือน/ปี เรื่อง สถานที่ 15 ส.ค. 51
ศูนย์ TCI จัดประชุมครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า 3rd TCI Syposium on Thai Schorlarly Journals รร. มารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ 30-31 ต.ค. 51 ถึง 1 พ.ย. 51 การสัมมนานอกสถานที่ประจำปี 51 ในชื่อว่า "P-PROF HYBRID CAMP 2008" ภูโอบน้ำใส คันทรี่ รีสอร์ท จ.นครนายก

9 ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
รับรางวัล 2008 ASAIHL-Scopus Young Scientist Awards โดย Elsevier และ ASAIHL ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ วันที่ 13 ธันวาคม 2551 ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

10 ดร.ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ และคณะ
คว้ารางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จากประเทศเกาหลี วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2551 ดร.ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ และคณะ เรื่อง "Energy saving acrylic display (ESD) and energy saving white acrylic sheet (ESWA)" ในงาน Seoul International Invention Fair 2008 (SIIF 2008) ณ COEX Pacific Hall กรุงโซล

11 ความร่วมมือ

12 แหล่งทุนและพันธมิตร

13 อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ผศ.ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์ ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ ดร.ฉันทิพย์ คำนวณทิพย์

14 นักวิจัยเต็มเวลา 10 คน ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ปรียานุช รัชตะหิรัญ
เอกชัย วิมลมาลา ธีระศึกดิ์ หมากผิน อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ ชัชวาล กันทะลา ดนุพล สมบัติสมภพ วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย ศุภกิจ ตั้งจิตรพรกูล วรกิตติ ประพฤติ

15 นักศึกษาในกลุ่ม นักศึกษา รายละเอียด ระดับปริญญาเอก 6 คน ระดับปริญญาโท
19 คน

16 การผลิตบุคลากร และ ผลงานเชิงวิชาการ
หัวข้อ รายละเอียด ศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก 3 คน ระดับระดับปริญญาโท 44 คน ผลงานตีพิมพ์เชิงวิชาการ รวม 200 บทความ International papers 101 บทความ National papers 32 บทความ International conferences 27 บทความ National conferences 40 บทความ

17 รางวัล 12 รางวัล รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สจพ. (2543)
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (2543) รางวัลจากมูลนิธิโทเร (2544) รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (2545) โครงการวิจัยเด่น สกว. (2546) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. (2547) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. (2548) รางวัลโครงการวิจัยดีเด่น งานฟื้นยางไทยให้ยั่งยืน สกว. (2548) รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2550 วช. (2550) รางวัล The 2008 ASAIHL-SCOPUS Young Scientist Awards ASAIHL และ Elsvier (2551) รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงาน Seoul International Invention Fair 2008 (SIIF 2008) ประเทศเกาหลี (2551) ดร.ฉันท์ทิพ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. (2551) ดร.ฉันท์ทิพ


ดาวน์โหลด ppt ทุนวิจัยที่เข้ามาในปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google