งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ. แนวความคิ ด การบริหาร จัดการ กองทุน ชุมชน แนวใหม่ ค่านิยม ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของเงิน ประสิทธิผล คุณภาพ ภาระความรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ. แนวความคิ ด การบริหาร จัดการ กองทุน ชุมชน แนวใหม่ ค่านิยม ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของเงิน ประสิทธิผล คุณภาพ ภาระความรับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ

2 แนวความคิ ด การบริหาร จัดการ กองทุน ชุมชน แนวใหม่ ค่านิยม ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของเงิน ประสิทธิผล คุณภาพ ภาระความรับผิดชอบ เทคนิค / วิธีการ การคำนวณต้นทุนต่อ หน่วย การวิเคราะห์ การปริมินค วามคุ้มค่า การ เชื่อมโยงกับเครือข่าย ภายนอก การบริหารเชิง ยุทธศาสตร์ การวัดผลงานตาม ตัวชี้วัด การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ เปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ กระแส ความเป็น ประชาธิปไ ตย การมีส่วนร่วม ของประชาชน การ ตอบสนอง ความ ต้องการ ความ โปร่งใส การกระจาย อำนาจ นิติรัฐ การวางแผน แบบมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ให้ข้อมูลต่อ สาธารณได้ กระจายอำนาจ ให้องค์กร เครือข่าย เข้าถึงกฎหมาย ปกครอง หลักธรร มา ภิบาล การ จัดการ กองทุน ชุมชน ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ 2

3 มรรค 8 : ธรรมาภิบาล ปัญญา 1. สัมมาทิฎฐิ : ความ เห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ : ความคิดชอบ ศีล 3. สัมมาวาจา : การพูด ในทางที่ชอบ 4. สัมมากัมมันตะ : การกระทำ ที่ชอบ สมาธิ 5. สัมมาอาชีวะ : การเลี้ยง ชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะ : การกระทำ ความเพียรชอบ 7. สัมมาสติ : การระลึกทางที่ ชอบ 8. สัมมาสมาธิ : ความ มุ่งมั่นตั้งใจชอบ ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ 3

4 สัปปุริสธรรม 7 : ธรรมาภิบาล 7 รู้บุคคลบุคคลัญญุตา - รู้การรับรู้ - รู้เข้าใจ 6- รู้ความแตกต่าง รู้ชุมชนปริสัญญุตา - ความเชื่อ 5- ความศรัทธา รู้กาลเวลากาลัญญุตา - ใช้จังหวะ 4 - ใช้โอกาส รู้ประมาณมัตตัญญุตา - มัชฌิมาปฎิปทา 3- รู้พอเหมาะพอเพียง รู้ตนอัตตัญญุตา - รู้ ความสามารถ 2- มี ความรู้ รู้จักผล เป้าหมายอัตถัญญุตา - ทำนายอนาคตได้ 1 รู้ปัญหาธัมปัญญุตา - การปฏิบัติตามหน้าที่ - การดำเนินชีวิต ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอด ความ 4

5 อิทธิบาท 4: ธรรมาภิบาล ฉันทะ : ความมีใจรัก พอใจจะทำด้วยใจรัก วิริยะ : ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียร จิตต : จิตใจฝักใฝ่ ใช้ปัญญา วิมังสา : ใช้สติ หาวิธีการใหม่ๆ หาเหตุผล ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ 5

6 เสียงแห่งชีวิต โพชงฌค์ 72 ธรรมาภิบาล 1. สติทำอะไร 2. ธัมมวิจยะทำอย่างไร 3. วิริยะตั้งใจ 4. ปิติเต็มใจ 5. ปัสลัทธิสงบ 6. สมาธิแน่วแน่ 7. อุเบกขาเที่ยงธรรม ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ 6

7 การบริจาคทาน บำเพ็ญทานการให้ด้วยใจเอื้อหวังแผ่ เผื่อเจือจานการกุศล ให้วัตถุให้ธรรมแนะนำชนก่อเกิดผลผูก สัมพันธ์สันติคุณ มีความอดทน ขันติทนลำบากทุกข์ยากได้กำลังใจ แกร่งมั่นไม่หันหุน อยู่กับความอดทนเหมือนต้นทุนสู้กับวุ่นที่ มันมีทุกวี่วัน มีวินัยเป็นวิถีคุมชีวิตมิให้ผิดแนว ทางการสร้างสรรค์ ไร้วินัยก็เหมือนควายในไพรวันตาบอดดั้นด้น หลงติดดงตาย มีวินัย ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ 7

8 การเจรจาถ้อยคำ วาจาดีมีฤทธิ์ประสิทธิผลให้ผู้คนล้อมรัก สมัครหมาย เข้าเป็นมิตรชิดเชิดเกิดประกายเดชกำจาย ล้วนมงคลผลตระการ ไม่เคลิบเคลิ้มเหิมเห่อทำเย่อหยิ่งคนดีจริง เขาไม่เผลอเห่อศักดิ์ศรี เขาอ่อนน้อมถ่อมตนผลที่มีคือท่วงที สง่างามน่ายำเกรง อ่อนน้อมถ่อมตน ปรีดี โชติ ช่วง สพม. ถอด ความ 8

9 ขุดรากถากเหง้า แผ่นดินกลายเป็นแผ่นกระดาษมูลค่าความสามารถเป็นพลาสติก พกพาอนาคตเพียงกดคลิกไม่เคยดุกดิกพลิกฝ่ามือ หยิบวันหน้ายืมมาใช้เร่งปุ๋ยดอกใบจากหลายสื่อ เหงื่องานผ่านร่วงทุกช่วงชื่อกระพือกิเลสเป่าเวทมนตร์ อยากได้ใคร่ดีโถมชีวิตคว้าอภิสิทธิ์อยู่สับสน ชวนชื่อชอบจ่ายได้แยบยลบัตรดลบันดาลสำราญยุค ข้าวของเครื่องใช้ไม่จำกัดบัตรสีชีวิตบำบัดสงบ อยากได้ใคร่ดีย่อมมีทุกข์สร้างคุกความคิดให้ติดตรึง โลกมีที่ทางช่างจำกัดฟ้าหมองข้องขัดไร้บัตรพึ่ง บัตรสีที่ทางต่างแทะทิ้งนับวันยิ่งดิ่งเหวเหลวชีวิต 9 ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ


ดาวน์โหลด ppt 1 ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ. แนวความคิ ด การบริหาร จัดการ กองทุน ชุมชน แนวใหม่ ค่านิยม ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของเงิน ประสิทธิผล คุณภาพ ภาระความรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google