งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
1 หลักการ ธรรมาภิบาล ของ การบริหารจัดการ กองทุนชุมชน การมีส่วนร่วนร่วม (Participation) ความโปร่งใส (Transparency) การกระจายอำนาจ (Decentralization) ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม (Equity) การมีฉันทามติ (Consensus Oriented) นิติธรรม (Rule of law) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความคุ้มค่า (Value for money) ประสิทธิผล (Effectiveness) ภาระความรับผิดชอบ (Accountability) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ

2 การจัดการกองทุนชุมชน
2 แนวความคิด การบริหารจัดการ กองทุนชุมชน แนวใหม่ ค่านิยม ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของเงิน ประสิทธิผล คุณภาพ ภาระความรับผิดชอบ เทคนิค/วิธีการ การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย การวิเคราะห์ การปริมินความคุ้มค่า การเชื่อมโยงกับเครือข่าย ภายนอก การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การวัดผลงานตามตัวชี้วัด การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ หลักธรรมา ภิบาล การจัดการกองทุนชุมชน การมีส่วนร่วม ของประชาชน การตอบสนอง ความต้องการ ความโปร่งใส การกระจาย อำนาจ นิติรัฐ การวางแผน แบบมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ให้ข้อมูลต่อสาธารณได้ กระจายอำนาจ ให้องค์กรเครือข่าย เข้าถึงกฎหมายปกครอง กระแสความเป็นประชาธิปไตย ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ

3 มรรค 8 : ธรรมาภิบาล ปัญญา 1. สัมมาทิฎฐิ : ความเห็นชอบ
3 ปัญญา 1. สัมมาทิฎฐิ : ความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ : ความคิดชอบ ศีล 3. สัมมาวาจา : การพูดในทางที่ชอบ 4. สัมมากัมมันตะ : การกระทำที่ชอบ สมาธิ 5. สัมมาอาชีวะ : การเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะ : การกระทำความเพียรชอบ 7. สัมมาสติ : การระลึกทางที่ชอบ 8. สัมมาสมาธิ : ความมุ่งมั่นตั้งใจชอบ ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ

4 สัปปุริสธรรม 7 : ธรรมาภิบาล
4 7 รู้บุคคล บุคคลัญญุตา - รู้การรับรู้ - รู้เข้าใจ 6 - รู้ความแตกต่าง รู้ชุมชน ปริสัญญุตา - ความเชื่อ 5 - ความศรัทธา รู้กาลเวลา กาลัญญุตา - ใช้จังหวะ ใช้โอกาส รู้ประมาณ มัตตัญญุตา - มัชฌิมาปฎิปทา 3 - รู้พอเหมาะพอเพียง รู้ตน อัตตัญญุตา - รู้ความสามารถ 2 - มีความรู้ รู้จักผล เป้าหมาย อัตถัญญุตา - ทำนายอนาคตได้ 1 รู้ปัญหา ธัมปัญญุ ตา - การปฏิบัติตามหน้าที่ - การดำเนินชีวิต ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ สัปปุริสธรรม 7 : ธรรมาภิบาล

5 อิทธิบาท 4 : ธรรมาภิบาล ฉันทะ : ความมีใจรัก พอใจจะทำด้วยใจรัก
5 อิทธิบาท 4 : ธรรมาภิบาล ฉันทะ : ความมีใจรัก พอใจจะทำด้วยใจรัก วิริยะ : ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียร จิตต : จิตใจฝักใฝ่ ใช้ปัญญา วิมังสา : ใช้สติ หาวิธีการใหม่ๆ หาเหตุผล ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ

6 เสียงแห่งชีวิต โพชงฌค์ 72 ธรรมาภิบาล สติ ทำอะไร ธัมมวิจยะ ทำอย่างไร
6 เสียงแห่งชีวิต โพชงฌค์ 72 ธรรมาภิบาล สติ ทำอะไร ธัมมวิจยะ ทำอย่างไร วิริยะ ตั้งใจ ปิติ เต็มใจ ปัสลัทธิ สงบ สมาธิ แน่วแน่ อุเบกขา เที่ยงธรรม ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ

7 การบริจาคทาน มีความอดทน มีวินัย
7 การบริจาคทาน บำเพ็ญทานการให้ด้วยใจเอื้อ หวังแผ่เผื่อเจือจานการกุศล ให้วัตถุให้ธรรมแนะนำชน ก่อเกิดผลผูกสัมพันธ์สันติคุณ มีความอดทน ขันติทนลำบากทุกข์ยากได้ กำลังใจแกร่งมั่นไม่หันหุน อยู่กับความอดทนเหมือนต้นทุน สู้กับวุ่นที่มันมีทุกวี่วัน มีวินัย มีวินัยเป็นวิถีคุมชีวิต มิให้ผิดแนวทางการสร้างสรรค์ ไร้วินัยก็เหมือนควายในไพรวัน ตาบอดดั้นด้นหลงติดดงตาย ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ

8 การเจรจาถ้อยคำ อ่อนน้อมถ่อมตน
8 การเจรจาถ้อยคำ วาจาดีมีฤทธิ์ประสิทธิผล ให้ผู้คนล้อมรักสมัครหมาย เข้าเป็นมิตรชิดเชิดเกิดประกาย เดชกำจายล้วนมงคลผลตระการ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เคลิบเคลิ้มเหิมเห่อทำเย่อหยิ่ง คนดีจริงเขาไม่เผลอเห่อศักดิ์ศรี เขาอ่อนน้อมถ่อมตนผลที่มี คือท่วงทีสง่างามน่ายำเกรง ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ

9 ขุดรากถากเหง้า แผ่นดินกลายเป็นแผ่นกระดาษ มูลค่าความสามารถเป็นพลาสติก
9 ขุดรากถากเหง้า แผ่นดินกลายเป็นแผ่นกระดาษ มูลค่าความสามารถเป็นพลาสติก พกพาอนาคตเพียงกดคลิก ไม่เคยดุกดิกพลิกฝ่ามือ หยิบวันหน้ายืมมาใช้ เร่งปุ๋ยดอกใบจากหลายสื่อ เหงื่องานผ่านร่วงทุกช่วงชื่อ กระพือกิเลสเป่าเวทมนตร์ อยากได้ใคร่ดีโถมชีวิต คว้าอภิสิทธิ์อยู่สับสน ชวนชื่อชอบจ่ายได้แยบยล บัตรดลบันดาลสำราญยุค ข้าวของเครื่องใช้ไม่จำกัด บัตรสีชีวิตบำบัดสงบ อยากได้ใคร่ดีย่อมมีทุกข์ สร้างคุกความคิดให้ติดตรึง โลกมีที่ทางช่างจำกัด ฟ้าหมองข้องขัดไร้บัตรพึ่ง บัตรสีที่ทางต่างแทะทิ้ง นับวันยิ่งดิ่งเหวเหลวชีวิต ปรีดี โชติช่วง สพม. ถอดความ


ดาวน์โหลด ppt การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google