งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือชี้แจงของนักศึกษาปริญญา โทค้างส่งหนังสือ  นายยุทธชัย ตันติศศิรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท คณะ วิศวกรรมฯ คำถาม 1. กำหนดส่งหนังสือตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือชี้แจงของนักศึกษาปริญญา โทค้างส่งหนังสือ  นายยุทธชัย ตันติศศิรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท คณะ วิศวกรรมฯ คำถาม 1. กำหนดส่งหนังสือตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือชี้แจงของนักศึกษาปริญญา โทค้างส่งหนังสือ  นายยุทธชัย ตันติศศิรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท คณะ วิศวกรรมฯ คำถาม 1. กำหนดส่งหนังสือตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2554 ไม่เคยได้รับ การติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 2. ทำไมค้างส่งหนังสือจึงลงทะเบียนได้ปกติ 3. ขอยกเว้นค่าปรับ 500 บาท

3 ประเภทการค้างส่งหนังสือ  กรณีนักศึกษา 1. ค้างส่งในขณะกำลังศึกษาอยู่ 2. ค้างส่งเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 3. ค้างส่งเมื่อสำเร็จการศึกษา กรณีอาจารย์ 1. ทราบว่าตนเองค้างส่งหนังสือ แต่ไม่ยอมคืน ให้เหตุผลว่า 1.1 ต้องใช้สอนเด็ก ทำแผนการสอนต้องใช้หนังสือตลอด 1.2 ทำเพื่อมหาวิทยาลัย ต้องการให้ห้องสมุดซื้อหนังสือให้

4 ชี้แจง  สวท. ส่งรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2/2554 จำนวน 1,269 คน ตรวจสอบมีหนังสือค้างส่งจำนวน 5 คน สำเร็จการศึกษา 2/2554 จำนวน 3,069 คน ตรวจสอบมี หนังสือค้างส่ง 6 คน

5 ข้อร้องเรียนแผนกบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ  เจ้าหน้าที่ชั้น 4 ไม่เต็มใจให้บริการ  การบริการของเจ้าหน้าที่หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม

6 เดิอนปี 2553 ปี 2554 ผู้ใช้บริการ ( คน ) Website มิถุนาย น 84,67563,089NA กรกฎาค ม 94,67264,867NA สิงหาค ม 82,99164,585NA กันยาย น 98,44378,675NA ตุลาคม 42,49721,042 NA พฤศจิก ายน 57,514NA 4,101 ธันวาคม 60,62930,447 7,192 มกราคม 59,964 55,67110,628 กุมภาพั นธ์ 66,461 67,1598,799 มีนาคม 39,87776,564 6,615 เมษายน 19,37016,4594,756 พฤษภา คม 17,190 26,1154,824 สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปี 2553-2554

7 สถิติการยืม หนังสือ เดือนปี 2553 ปี 2554 มิถุนาย น 7,4947,180 กรกฎา คม 8,6018,498 สิงหาค ม 9,4218,625 กันยาย น 10,4078,968 ตุลาคม 3,9311,210 พฤศจิก ายน 7,652 NA ธันวาค ม 6,935 3,359 มกราค ม 8,3215,154 กุมภาพั นธ์ 5,831 5,185 มีนาคม 4,2343,354 เมษาย น 2,2371,357 พฤษภา คม 5611,031

8 สถิติการคืน หนังสือ เดือนปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน 5,8625,110 กรกฎาค ม 10,1768,132 สิงหาคม 10,6278,976 กันยายน 12,8358,654 ตุลาคม 5,9972,563 พฤศจิกา ยน 6,616NA ธันวาคม 9,0742,038 มกราคม 8,687 5,233 กุมภาพัน ธ์ 8,1205,227 มีนาคม 5,5854,912 เมษายน 3,055 1,417 พฤษภาค ม 1,1271,512

9 เดือนปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน 36371126 กรกฎาค ม 19557168 สิงหาคม 11496 กันยายน 115123 ตุลาคม 52130 พฤศจิกา ยน 662 0 ธันวาคม 496 41 มกราคม 86642 กุมภาพั นธ์ 1496 36 มีนาคม 1019349 เมษายน 10408 9 พฤษภา คม 150360 16 สถิติบุคคลภายนอก ปี 2552-2554

10 เดือนปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน 5,6412,932 กรกฎาคม 7,3313,279 สิงหาคม 7,9414,181 กันยายน 8,0744,685 ตุลาคม 3,2541,660 พฤศจิกายน 5,530NA ธันวาคม 4,9682,104 มกราคม 5,7972,523 กุมภาพันธ์ 4,0083,363 มีนาคม 3,7233,432 เมษายน 2,1681,395 พฤษภาคม 1,0071,344 สถิติผู้ใช้บริการ Edutainment Zone

11 เดือนปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน 307581 กรกฎาคม 240370 สิงหาคม 205406 กันยายน 129413 ตุลาคม 9382 พฤศจิกาย น 1380 ธันวาคม 146 156 มกราคม 153 42 กุมภาพันธ์ 100119 มีนาคม 12696 เมษายน 4149 พฤษภาคม 0 90 สถิติผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยการ ค้นคว้า

12 เดือน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน 1,505 1,1291,533 กรกฎาคม 5,171 4,0304,502 สิงหาคม 3,911 4,0173,072 กันยายน 6,692 5,5786,551 ตุลาคม 1,166 2,2002,012 พฤศจิกา ยน 2,132 1,726 NA ธันวาคม 3,339 4,161 1,039 มกราคม 2,580 3,498 4,509 กุมภาพัน ธ์ 5,135 5,4765,209 มีนาคม 2,064 2,0727,323 เมษายน 781 1,4521,515 พฤษภาค ม 668 1,231 2,585 สถิติผู้ใช้บริการห้อง Discussion ประจำปี 2552 - 2554

13 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt หนังสือชี้แจงของนักศึกษาปริญญา โทค้างส่งหนังสือ  นายยุทธชัย ตันติศศิรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท คณะ วิศวกรรมฯ คำถาม 1. กำหนดส่งหนังสือตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google