งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. COE : โปรแกรมบริการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". COE : โปรแกรมบริการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . COE2009-25 : โปรแกรมบริการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์
โดย นายทรรศนชัย ดวงงอก นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ f อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ร่วมประเมิน รศ.วนิดา แก่นอากาศ ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อนำเสนอ การปรับปรุง Data Flow Diagram การออกแบบ Data Dictionary
Data Flow Description Data Store Description Process Specification การออกแบบ ER-Diagram การออกแบบ Prototype DEMO (ทดสอบ) สรุปแผนการดำเนินงาน

3 การออกแบบ Data Flow Diagram (ปรับปรุง)
ภาพรวมของระบบ ระบบประกอบด้วย . 2 External Entities Customer iClaim 5 Process Investigate Open Job Repair Claim Handling Billing 6 Data Store Customer Car Damage Job Spare Part Insurance Company Level 0

4 การออกแบบ Data Flow Diagram (ต่อ)
โปรเซส : Repair DFD : Level 1 ประกอบด้วย โปรเซสย่อย 4 โปรเซส Repair Addition Claim Filter Claim Approve Update Status Level 1

5 การออกแบบ Data Dictionary
ระบบนี้ได้อธิบาย 3 อย่าง คือ Data Flow Data Store Process

6 Data Flow Description Data Flow Description ใช้ในการอธิบายลูกศรใน Data Flow Diagram ทุกเส้น ลักษณะของลูกศร (Data Flow) มี 3 แบบ ดังนี้ ระหว่าง Process และ Process ดังรูปที่ 1 ระหว่าง Process และ External Entity ดังรูปที่ 2 ระหว่าง Process และ Data Store ดังรูปที่ 3 รูปที่ 2 รูปที่ 1 รูปที่ 3

7 Data Flow Description (ต่อ)
Customer and Car Information

8 Data Store Description
Data Store Description ใช้ในการอธิบาย Data Store ของระบบ ตัวอย่าง Data Store Description ของระบบ Customer Data Store

9 Process Specification
Process Specification ใช้ในการอธิบาย Process ในระบบ ตัวอย่าง Process Specification ของระบบ Open Job Process

10 การออกแบบ ER-Diagram ER-Diagram ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลของระบบ
ระบบนี้แสดงเป็น Relation Table แทน ER-Diagram

11 การออกแบบ Prototype Prototype หรือ User Interface เป็นการจำลองระบบ ซึ่งช่วยให้ เห็นรูปร่างหน้าตาและการเชื่อมต่อเข้าหากันของระบบ ระบบประกอบด้วย 7 ส่วน ดังต่อไปนี้ กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ ข้อมูลเบื้องต้น (ลูกค้า/รถ) ข้อมูลความเสียหายและชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด ใบเสนอราคา (Claim) เปิดงาน (ตรวจสอบสถานะการซ่อม) ชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้/ใบตั้งเบิก/ใบเสร็จรับเงิน) ปิดงาน (ลบข้อมูลออกจากระบบ)

12 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ

13 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ข้อมูลลูกค้า

14 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ข้อมูลรถ

15 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ความเสียหาย(ค้นหา)

16 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ความเสียหาย(เคลม)

17 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ความเสียหาย(ไม่เคลม)

18 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ความเสียหาย(เดิม)

19 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ดและเรื่องประดับยนต์

20 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ใบเสนอราคา (ค้นหา)

21 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ใบเสนอราคา (สร้างใหม่)

22 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ใบเสนอราคา (สร้างเคลมเพิ่ม)

23 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
เปิดงาน(ค้นหา)

24 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
เปิดงาน(สร้างใหม่)

25 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ชำระเงิน (ค้นหา)

26 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้/ใบตั้งเบิก)

27 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ชำระเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)

28 การออกแบบ Prototype (ต่อ)
ปิดงาน (ลบข้อมูลออกจากระบบ)

29 DEMO

30 สรุปแผนการดำเนินงาน

31 Q&A


ดาวน์โหลด ppt . COE : โปรแกรมบริการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google