งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1 f อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ร่วมประเมิน รศ. วนิดา แก่นอากาศ ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1 f อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ร่วมประเมิน รศ. วนิดา แก่นอากาศ ผศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1 f อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ร่วมประเมิน รศ. วนิดา แก่นอากาศ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อนำเสนอ  การปรับปรุง Data Flow Diagram  การออกแบบ Data Dictionary  Data Flow Description  Data Store Description  Process Specification  การออกแบบ ER-Diagram  การออกแบบ Prototype  DEMO ( ทดสอบ )  สรุปแผนการดำเนินงาน

3  ภาพรวมของระบบ การออกแบบ Data Flow Diagram ( ปรับปรุง ) ระบบประกอบด้วย. 2 External Entities  Investigate  Open Job  Repair  Claim Handling  Billing  Customer  iClaim 5 Process 6 Data Store  Customer  Car  Damage  Job  Spare Part  Insurance Company Leve l 0

4 การออกแบบ Data Flow Diagram ( ต่อ ) Level 1 โปรเซส : Repair DFD : Level 1 ประกอบด้วย โปรเซสย่อย 4 โปรเซส  Repair  Addition Claim  Filter Claim Approve  Update Status

5  การออกแบบ Data Dictionary จะช่วยให้เข้าใจในระบบมากขึ้น  ระบบนี้ได้อธิบาย 3 อย่าง คือ  Data Flow  Data Store  Process การออกแบบ Data Dictionary

6 Data Flow Description  Data Flow Description ใช้ในการอธิบาย ลูกศรใน Data Flow Diagram ทุกเส้น  ลักษณะของลูกศร (Data Flow) มี 3 แบบ ดังนี้  ระหว่าง Process และ Process ดังรูปที่ 1  ระหว่าง Process และ External Entity ดังรูปที่ 2  ระหว่าง Process และ Data Store ดังรูปที่ 3 รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3

7 Data Flow Description ( ต่อ )  ตัวอย่าง Data Flow Description ของระบบ Customer and Car Information

8 Data Store Description  Data Store Description ใช้ในการ อธิบาย Data Store ของระบบ  ตัวอย่าง Data Store Description ของ ระบบ Customer Data Store

9 Process Specification  Process Specification ใช้ในการอธิบาย Process ในระบบ  ตัวอย่าง Process Specification ของ ระบบ Open Job Process

10 การออกแบบ ER-Diagram  ER-Diagram ใช้ในการออกแบบ ฐานข้อมูลของระบบ  ระบบนี้แสดงเป็น Relation Table แทน ER-Diagram

11 การออกแบบ Prototype  Prototype หรือ User Interface เป็นการ จำลองระบบ ซึ่งช่วยให้เห็นรูปร่างหน้าตา และการเชื่อมต่อเข้าหากันของระบบ  ระบบประกอบด้วย 7 ส่วน ดังต่อไปนี้  กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ  ข้อมูลเบื้องต้น ( ลูกค้า / รถ )  ข้อมูลความเสียหายและชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด  ใบเสนอราคา (Claim)  เปิดงาน ( ตรวจสอบสถานะการซ่อม )  ชำระเงิน ( ใบแจ้งหนี้ / ใบตั้งเบิก / ใบเสร็จรับเงิน )  ปิดงาน ( ลบข้อมูลออกจากระบบ )

12 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ

13 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ข้อมูลลูกค้า

14 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ข้อมูลรถ

15 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ความเสียหาย ( ค้นหา )

16 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ความเสียหาย ( เคลม )

17 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ความเสียหาย ( ไม่เคลม )

18 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ความเสียหาย ( เดิม )

19 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ดและเรื่องประดับยนต์

20 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ใบเสนอราคา ( ค้นหา )

21 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ใบเสนอราคา ( สร้างใหม่ )

22 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ใบเสนอราคา ( สร้างเคลมเพิ่ม )

23 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  เปิดงาน ( ค้นหา )

24 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  เปิดงาน ( สร้างใหม่ )

25 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ชำระเงิน ( ค้นหา )

26 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ชำระเงิน ( ใบแจ้งหนี้ / ใบตั้งเบิก )

27 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ชำระเงิน ( ใบเสร็จรับเงิน )

28 การออกแบบ Prototype ( ต่อ )  ปิดงาน ( ลบข้อมูลออกจากระบบ )

29 DEMO

30 สรุปแผนการดำเนินงาน

31 Q&A


ดาวน์โหลด ppt โดย นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1 f อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ร่วมประเมิน รศ. วนิดา แก่นอากาศ ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google