งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ร่วมประเมิน : รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ร่วมประเมิน : รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ร่วมประเมิน : รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ
COE Intelligent Library using RFID ห้องสมุดอัจฉริยะโดยใช้ RFID โดย นายคมสรร ต้องทรัพย์ รหัส นายนิพนธ์ คำภาสี รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ร่วมประเมิน : รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว

2 หัวข้อ 1.วัตถุประสงค์ 5.การออกแบบ 2.ขอบเขต 6.ตัวอย่างโปรแกรม
1.วัตถุประสงค์ 5.การออกแบบ 2.ขอบเขต 6.ตัวอย่างโปรแกรม 3.แผนดำเนินงาน 7.ปัญหา 4.ภาพรวม 8.สรุป

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษา RFID 2.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการห้องสมุด
3.เพื่อให้ได้ระบบการจัดการห้องสมุด

4 ขอบเขตโครงงาน 1.ระบบยืม-คืนหนังสือ 2.ระบบตรวจสอบหนังสือบนชั้น
3. ระบบกันขโมยหนังสือ

5 แผนดำเนินการ

6 การดำเนินงาน 5.ออกแบบซอฟแวร์ 1.ศึกษาข้อมูล 6.พัฒนาซอฟแวร์
7.ทดสอบและแก้ไข 8.ทำรายงาน 1.ศึกษาข้อมูล 2.ตรวจสอบสถานที่ 3.ออกแบบฮาร์ดแวร์ 4.ศึกษาฐานข้อมูล

7 ภาพรวมของโปรแกรม การออกแบบให้ระบบห้องสมุดให้มีฟังก์ชันการทำงาน
การยืมคืน ก็จะเหมือนกับการยืมคืนโดยทั่วไปในห้องสมุด การกันขโมยยืม จะประกอบไปด้วยเครื่องอ่านและตัวส่งสัญญาณแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบหนังสือ จะประกอบไปด้วย เครื่องอ่านและไมโครคอลโทลเลอร์ ตรวจสอบหนังสือตามชั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ คืนหนังสือด้วยตนเอง ยืมหนังสือ หนังสือด้วยตนเอง

8 การออกแบบ(ตรวจสอบหนังสือ)
LCD RFID Reader การออกแบบฮาร์ดแวร์ระบบ ค้นหาหนังสือตามชั้น ประกอบด้วย mcu reader ปุ่มกด หลอด LED Switch LED MCU

9 การออกแบบ(ตรวจสอบหนังสือ)
การออกแบบให้ระบบห้องสมุดให้มีฟังก์ชันการทำงาน การยืมคืน ก็จะเหมือนกับการยืมคืนโดยทั่วไปในห้องสมุด การกันขโมยยืม จะประกอบไปด้วยเครื่องอ่านและตัวส่งสัญญาณแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบหนังสือ จะประกอบไปด้วย เครื่องอ่านและไมโครคอลโทลเลอร์ ตรวจสอบหนังสือตามชั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ คืนหนังสือด้วยตนเอง ยืมหนังสือ หนังสือด้วยตนเอง

10 ตัวอย่างโปรแกรม(ยืมคืน)
ใส่หน้าจอ ที่ทำงานแล้ว ส่วนประกอบ โปรแกรม

11 ตัวอย่างโปรแกรม(ยืมคืน)
ใส่หน้าจอ ที่ทำงานแล้ว ส่วนประกอบ โปรแกรม

12 ตัวอย่างโปรแกรม(ยืมคืน)
ใส่หน้าจอ ที่ทำงานแล้ว ส่วนประกอบ โปรแกรม

13 ตัวอย่างโปรแกรม(ยืมคืน)
ใส่หน้าจอ ที่ทำงานแล้ว ส่วนประกอบ โปรแกรม

14 ตัวอย่างโปรแกรม(ยืมคืน)
ใส่หน้าจอ ที่ทำงานแล้ว ส่วนประกอบ โปรแกรม

15 ตัวอย่างโปรแกรม (ยืมด้วยตนเอง)
ใส่หน้าจอ ที่ทำงานแล้ว ส่วนประกอบ โปรแกรม

16 ตัวอย่างโปรแกรม(คืนด้วยตนเอง)
ใส่หน้าจอ ที่ทำงานแล้ว ส่วนประกอบ โปรแกรม

17 ตัวอย่างโปรแกรม(ตรวจสอบหนังสือ)

18 ปัญหา 1.เครื่องอ่านสามารถอ่านในระยะใกล้
2.การอัพเดท Firmware ที่ตัวบอร์ด ARM7 ใส่หน้าจอ ที่ทำงานแล้ว ส่วนประกอบ โปรแกรม

19 สรุป 1.ลดข้อจำกัดของบาร์โค้ดได้
2.อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก 3.ช่วยลดเวลาในการใช้งาน ใส่หน้าจอ ที่ทำงานแล้ว ส่วนประกอบ โปรแกรม

20 Q&A Thank you for your attention reference


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ร่วมประเมิน : รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google