งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การศึกษาอุปสงค์ต่อเบียร์ในประเทศ อังกฤษ • ต้องการสร้าง statistical model of demand for beer • สังเกตเห็นว่าปริมาณการซื้อเบียร์น่าจะมี ความสัมพันธ์กับราคาเบียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การศึกษาอุปสงค์ต่อเบียร์ในประเทศ อังกฤษ • ต้องการสร้าง statistical model of demand for beer • สังเกตเห็นว่าปริมาณการซื้อเบียร์น่าจะมี ความสัมพันธ์กับราคาเบียร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การศึกษาอุปสงค์ต่อเบียร์ในประเทศ อังกฤษ • ต้องการสร้าง statistical model of demand for beer • สังเกตเห็นว่าปริมาณการซื้อเบียร์น่าจะมี ความสัมพันธ์กับราคาเบียร์ • เก็บข้อมูลราคาเบียร์และปริมาณเบียร์จากคาร์ฟู เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ

2 2 ตัวแบบอุปสงค์และอุปทาน P = f(Q) P = ราคาเบียร์ Q = ปริมาณการซื้อขายเบียร์ Pt = a + bQt b < 0 Pt = c + dQt d > 0 ผลการประมาณตัวแบบ Pt = 15 + 0.89Qt t = 1,2………T อุปสงค์หรืออุปทาน ?

3 3 การวิเคราะห์ตัวแบบ • เป็นอุปทานเพราะสัมประสิทธิ์ราคาเป็นบวก ? • เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ขายจึงสะท้อนพฤติกรรม ของผู้ขาย ? • การวิเคราะห์ในสองข้อแรกเป็นตัวอย่างของการ วิเคราะห์ที่ไม่มีตรรกทางเศรษฐศาสตร์

4 4 ตรรกในการสร้าง statistical Demand Model •Pt = a + bQt t = 1,2……T • รวมสมการอุปสงค์สำหรับข้อมูลแต่ละชุด •ΣPt = aT + bΣQt • หารตลอดด้วย T •P* = a + bQ* • ลบออกจากสมการอุปสงค์จะได้สมการลดรูปของอุปสงค์ (reduced form) •pt = bqt •pt = (Pt-P*) •P* และ Q* คือค่าเฉลี่ย •qt = (Qt-Q*) • สมการลดรูปของอุปทาน •pt = dqt

5 5 การบ่งชี้อุปสงค์และอุปทาน • เงื่อนไขดุลยภาพ –qt (d - b) = 0 • ไม่สามารถถอดค่า b และ d ได้ • เป็นจริงสำหรับทุกค่าที่ b=d • สมการอุปสงค์และอุปทานไม่เป็นอิสระต่อกัน • การที่ไม่สามารถถอดค่า b หรือ d ได้แสดงว่า ตัวแบบ P = f(Q) ไม่สามารถใช้จำลองอุปสงค์หรือ อุปทานได้ ถ้าจำลองได้ตัวแบบจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ สามารถถอดค่า b และ d ได้

6 6 กราฟของเงื่อนไขดุลยภาพ Q1 P1 S2 D2 P Q D1 S1

7 7 ตัวแบบอุปสงค์ / อุปทานจาก logical model •∑pt = b∑ qt + e∑ it + k∑ pot -- อุป สงค์ •∑pt = d∑qt + f∑mt ------ อุปทาน • สร้างสมการใหม่ •∑itpt = b∑qtit + e∑it 2 + k∑itpot •∑ptpot = b∑potqt + e∑potit + k∑pot 2 •∑ptmt = b∑mtqt + e∑mtit + k∑mtpot • สามารถถอดค่า b e และ k ได้ • ข้อมูลที่ต้องการในการสร้างตัวแบบเชิงสถิติ คือ p q i po

8 8 ปี ปริมาณเบียร์ดัชนีราคาเบียร์ราคากลุ่ม เหล้า ดัชนีราคาขายปลีกรายได้ 197 9 6824884.686.9227.5137 198 0 65490100 263.7162 198 1 62317123.2115.6295176 198 2 60290138.7132.1320.4192 198 3 62232148.6144335.1207 198 4 62082160.9154.2351.8222 198 5 61507174.4164.8373.2240 198 6 61213180.9174385.9255 198 7 61973196.5181.3402273 ปริมาณเบียร์เป็นพันเฮกโตลิตร รายได้เป็นพันล้านปอนด์ ราคาอยู่ในรูปดัชนี ที่มา : Johnes, Geraint, Economics for Managers Singapore: Prentice Hall, 1990, หน้า 52

9 9 รูปแบบของสมการอุปสงค์ • รูปแบบสมการอุปสงค์มีหลากหลาย เช่น ล็อค - ล็อค • สัมประสิทธิ์คือความยืดหยุ่น –a เป็นความยืดหยุ่นราคา –b เป็น cross price elasticity –d เป็น income elasticity

10 10 constantLnP1/P3LnP2/P3LnI/P3FR2R2 R2*R2* LnQ11.014-1.0040.8040.21811.470.850.78 (t=-4.32)(t=2.69)(t=1.00) P1/P3P2/P3I/P3 Q60304.84-156271.3125500.628978.3510.240.840.75 (t=-4.08)(t=2.53)(t=1.18) P1P2P3I Q79753.58-108.3497.82-172.89202.3327.130.960.92 (t=-0.95)(t=0.83)(t=-4.78)(t=4.15 ) LnP1LnP2LnP3I LnQ12.69-0.170.11-0.820.6433.90.960.94 (t=-0.70)(t=-0.47)(t=-3.67)(t=4.06 ) *adjusted R 2

11 11 ปี Q Qf error % 1979682486479834505.05 1980654906434911411.74 19816231762307100.02 19826029062411-2121-3.52 19836223262877-645-1.04 19846208262616-534-0.86 19856150762321-814-1.32 19866121362939-1726-2.82 19876197361938350.06 เฉลี่ย 1.83

12 12

13 13 การเลือกรูปแบบตัวแบบเชิงสถิติ • เป็นทั้ง art และ science • ไม่มีกฎตายตัว • นัยสำคัญทางสถิติและความสอดคล้องกับ ทฤษฎี

14 14 การใช้ตัวแบบเชิงปริมาณ • พยากรณ์ – มีข้อสมมติว่าโครงสร้างของตัวแบบไม่เปลี่ยน – เช่น ความยืดหยุ่นต่างๆ • การวิเคราะห์นโยบาย – เช่น ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีเบียร์จะมีผลต่อพฤติกรรมการ บริโภคเบียร์อย่างไร ? • ต้องมีการ update ตัวแบบ • ตัวอย่างการสร้างตัวแบบ – ไฟฟ้า – น้ำมัน


ดาวน์โหลด ppt 1 การศึกษาอุปสงค์ต่อเบียร์ในประเทศ อังกฤษ • ต้องการสร้าง statistical model of demand for beer • สังเกตเห็นว่าปริมาณการซื้อเบียร์น่าจะมี ความสัมพันธ์กับราคาเบียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google