งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์ Thai-Enabled Spam Filtering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์ Thai-Enabled Spam Filtering"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์ Thai-Enabled Spam Filtering
COE นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงาน 1. นายระวี มุสิกโปดก รหัส 2. นายวีระยุทธ เฉลิมชาติ รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย 2. ดร.กานดา รุณนะพงศา 3. อ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี

2 การแยกประเภทของสแปม ธุรกิจเครือข่าย จดหมายลูกโซ่ สุขภาพ การท่องเที่ยว

3 การสร้างกฎภาษาไทย ศึกษาเนื้อหาของสแปมประเภทนั้นๆ
หาคำสำคัญ แยกหมวดหมู่ของคำ ประเภทของกฎที่ใช้และปัญหาของกฎ วิธีการใช้ตรวจสอบหาสแปม เกณฑ์การให้คะแนน อ้างอิงกับกฎต่างชาติ

4 ประเภทของกฎที่ใช้และปัญหาของกฎ
Header Body URI Meta

5 วิธีการใช้ตรวจสอบหาสแปม
body Th_Netbiz_Bd_Inc /รายได้เสริม|หารายได้|สร้างรายได้|หาเงิน|อิสรทางการเงิน|เศรษฐี|ร่ำรวย|ทำให้รวย / score Th_Netbiz_Bd_Inc 0.1 body Th_Netbiz_Bd_Free /ไม่เสีย.{0,4}ค่าใช้จ่าย | ฟรี |free|ไม่มีข้อผูกมัด / score Th_Netbiz_Bd_Free 0.2

6 วิธีการใช้ตรวจสอบหาสแปม
meta Th_Netbiz_Meta_Biz2 Th_Netbiz_Bd_Word && Th_Netbiz_Bd_Payment score Th_Netbiz_Meta_Biz2 2.0

7 วิธีการใช้ตรวจสอบหาสแปม
การใช้คำเฉพาะเจาะจงกับสแปม body Th_Forward_Bd_Word8 /ส่งข้อความนี้ไปเพื่อเตือนผู้หญิงทุกคนที่คุณรู้จัก/ score Th_Forward_Bd_Word8 2.5

8 วิธีการใช้ตรวจสอบหาสแปม
การตรวจสอบการให้ลิงค์ไปยัง Spammer uri Th_uri_healthctr /healthcenter2silm\.com/I score Th_uri_healthctr 3.0

9 การใช้ SA กับ Ms-Outlook
เป็น Version ที่พัฒนาเพื่อใช้กับ MS-Outlook สามารถหาดาวน์โหลดได้จาก

10 การใช้ SA กับ Ms-Outlook
ทำงานกับ pop3 ทำการรับอีเมล์จาก pop.yahoo.com

11 ปัญหาที่พบกับ MS-Outlook
กฎภาษาไทยที่เขียนขึ้น ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก SA ไม่ให้ความสำคัญกับ Meta rules ส่งผลให้สแปมหลายตัวสามารถถูกส่งไปยัง inbox ของผู้ใช้ วิธีแก้ไข ให้ค่าคะแนนกับกลุ่มคำในแต่ละเภทให้มากขึ้น ค้นหาคำเฉพาะของแต่ละสแปม

12 การทดสอบกฎ ธุรกิจเครือข่าย สุขภาพ จดหมายลูกโซ่ การท่องเที่ยว
อีเมล์ที่ไม่ใช่สแปม

13 ผลการทดลอง กฎสามารถใช้ได้ดี กับสแปมที่มีเนื้อหาเหมือนหรือใกล้เคียงกับกฎที่สร้างไว้ กฎที่สร้างขึ้น ไม่สามารถใช้ได้กับ สแปมใหม่ ที่มีรูปแบบการใช้ภาษาใหม่ สแปมที่มีเนื้อหาสั้น รวบรัด ข้อผิดพลาดของกฎภาษาไทย อีเมล์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับกฎ อีเมล์ที่มีเนื้อหายาว

14 ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนากฎอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์ Thai-Enabled Spam Filtering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google