งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับ โปรแกรมกรองเมล์ Thai-Enabled Spam Filtering นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงาน 1. นายระวี มุสิกโปดกรหัส 453040885-1 2. นายวีระยุทธ เฉลิมชาติรหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับ โปรแกรมกรองเมล์ Thai-Enabled Spam Filtering นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงาน 1. นายระวี มุสิกโปดกรหัส 453040885-1 2. นายวีระยุทธ เฉลิมชาติรหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับ โปรแกรมกรองเมล์ Thai-Enabled Spam Filtering นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงาน 1. นายระวี มุสิกโปดกรหัส 453040885-1 2. นายวีระยุทธ เฉลิมชาติรหัส 453040949-1 COE2005-13 อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย 2. ดร. กานดา รุณนะ พงศา 3. อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะ วี

2 การแยกประเภทของส แปม 1. ธุรกิจเครือข่าย 2. จดหมายลูกโซ่ 3. สุขภาพ 4. การท่องเที่ยว

3 การสร้างกฎภาษาไทย 1. ศึกษาเนื้อหาของสแปมประเภทนั้นๆ 2. หาคำสำคัญ แยกหมวดหมู่ของคำ 3. ประเภทของกฎที่ใช้และปัญหาของกฎ 4. วิธีการใช้ตรวจสอบหาสแปม 5. เกณฑ์การให้คะแนน อ้างอิงกับกฎต่างชาติ

4 ประเภทของกฎที่ใช้และ ปัญหาของกฎ  Header  Body  URI  Meta

5 วิธีการใช้ตรวจสอบหาส แปม  body Th_Netbiz_Bd_Inc / รายได้เสริม | หารายได้ | สร้างรายได้ | หาเงิน | อิสรทางการเงิน | เศรษฐี | ร่ำรวย | ทำให้รวย / scoreTh_Netbiz_Bd_Inc0.1  bodyTh_Netbiz_Bd_Free / ไม่เสีย.{0,4} ค่าใช้จ่าย | ฟรี |free| ไม่มีข้อ ผูกมัด / scoreTh_Netbiz_Bd_Free0.2

6 วิธีการใช้ตรวจสอบหาส แปม  metaTh_Netbiz_Meta_Biz2 Th_Netbiz_Bd_Word && Th_Netbiz_Bd_Payment scoreTh_Netbiz_Meta_Biz22.0

7 วิธีการใช้ตรวจสอบหาส แปม  การใช้คำเฉพาะเจาะจงกับสแปม bodyTh_Forward_Bd_Word8 / ส่งข้อความนี้ไปเพื่อเตือนผู้หญิงทุกคนที่ คุณรู้จัก/ scoreTh_Forward_Bd_Word82.5

8 วิธีการใช้ตรวจสอบหาส แปม  การตรวจสอบการให้ลิงค์ไปยัง Spammer uriTh_uri_healthctr /healthcenter2silm\.com/I scoreTh_uri_healthctr3.0

9 การใช้ SA กับ Ms-Outlook  เป็น Version ที่พัฒนาเพื่อใช้กับ MS- Outlook  สามารถหาดาวน์โหลดได้จาก  http://sourceforge.net/projects/saoutlook

10 การใช้ SA กับ Ms-Outlook  ทำงานกับ pop3 ทำการรับอีเมล์จาก pop.yahoo.com

11 ปัญหาที่พบกับ MS- Outlook  กฎภาษาไทยที่เขียนขึ้น ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างถูกต้อง เนื่องจาก SA ไม่ให้ความสำคัญ กับ Meta rules  ส่งผลให้สแปมหลายตัวสามารถถูกส่งไปยัง inbox ของผู้ใช้  วิธีแก้ไข  ให้ค่าคะแนนกับกลุ่มคำในแต่ละเภทให้มากขึ้น  ค้นหาคำเฉพาะของแต่ละสแปม

12 การทดสอบกฎ  ธุรกิจเครือข่าย  สุขภาพ  จดหมายลูกโซ่  การท่องเที่ยว  อีเมล์ที่ไม่ใช่สแปม

13 ผลการทดลอง  กฎสามารถใช้ได้ดี กับสแปมที่มีเนื้อหาเหมือนหรือ ใกล้เคียงกับกฎที่สร้างไว้  กฎที่สร้างขึ้น ไม่สามารถใช้ได้กับ  สแปมใหม่ ที่มีรูปแบบการใช้ภาษาใหม่  สแปมที่มีเนื้อหาสั้น รวบรัด  ข้อผิดพลาดของกฎภาษาไทย  อีเมล์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับกฎ  อีเมล์ที่มีเนื้อหายาว

14 ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนากฎอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับ โปรแกรมกรองเมล์ Thai-Enabled Spam Filtering นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงาน 1. นายระวี มุสิกโปดกรหัส 453040885-1 2. นายวีระยุทธ เฉลิมชาติรหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google