งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Simplified Robot Controlling Software Coe 2005-15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Simplified Robot Controlling Software Coe 2005-15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Simplified Robot Controlling Software Coe 2005-15

2 ทีมงาน นายจักรี วิญญาณ รหัส 453040635-4 นายนฤนารถ ออ อิงทรัพย์ รหัส 453040773-2

3 Agenda  ผลงานที่ผ่านมา  ทบทวนลักษณะงานที่ทำ  ชุดคำสั่งของ “ ภาษาไทยบอท ”  Compiler “ ภาษาไทยบอท ”  Interpreter “ ภาษาไทยบอท ”  ปํญหา  คำถาม

4 ผลงานที่ผ่านมา  ออกแบบชุดของคำสั่งของ ภาษา ” ไทย บอท ”  พัฒนา Compiler ภาษา “ ไทยบอท ” ( อยู่ ระหว่างการพัฒนา )  พัฒนา Interpreter ภาษา “ ไทยบอท ” สำหรับ PIC Microcontroller ( อยู่ระหว่างการ พัฒนา )  พัฒนา EEPROM Programmer โดยใช้ Infrared ในการติดต่อ ( อยู่ระหว่างการพัฒนา )

5 ลักษณะงานที่ทำ

6 ชุดคำสั่งของ “ ภาษาไทยบอท ” แบ่งเป็น 6 กลุ่มคำสั่ง รวมทั้งหมด 24 คำสั่ง คือ  คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม 2 คำสั่ง  คำสั่งเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ 5 คำสั่ง  คำสั่งเกี่ยวกับสวิตช์และเซนเซอร์ 2 คำสั่ง  คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างตัวแปร 1 คำสั่ง  คำสั่งเกี่ยวกับการคำนวนทางคณิตศาสตร์ 11 คำสั่ง  คำสั่งเกี่ยวกับโครงสร้าง 3 คำสั่ง

7 คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม 2 คำสั่ง คำสั่ง Byte Code (Hex) Size (Byte) จำนวน Argum ent คำอธิบาย เริ่ม0110 คำสั่งเพื่อเริ่มการ ทำงานของโปรแกรม จบ0210 คำสั่งเพื่อจบการทำงาน ของโปรแกรม

8 คำสั่งเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ 5 คำสั่ง คำสั่ง Byte Code (Hex) Size (Byte) จำนวน Argum ent คำอธิบาย เดินหน้า0321 ใช้ควบคุมให้มอเตอร์ หมุนไปในทิศทางหนึ่ง ถอย หลัง 0421 ใช้ควบคุมให้มอเตอร์ หมุนไปในทิศทางตรง ข้าม หยุด0510 หยุดการควบคุม มอเตอร์ เบรค0610 ควบคุมไม่ให้มอเตอร์ หมุนได้ หน่วง เวลา 07/1 หน่วงเวลาตามค่าที่ กำหนด

9 คำสั่งเกี่ยวกับสวิตช์และเซนเซอร์ 2 คำสั่ง คำสั่ง Byte Code (Hex) Size (Byte) จำนวน Argum ent คำอธิบาย สวิตช์ 0821 อ่านสถานะของสวิตช์ ว่าถูกกดหรือไม่ เซนเซอ ร์ 0921 อ่านค่าเซนเซอร์ในการ ตรวจจับต่างๆ เช่น แสงสว่าง

10 คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างตัวแปร 1 คำสั่ง คำสั่ง Byte Code (Hex) Size (Byte) จำนวน Argum ent คำอธิบาย ตัวแปร 0A21 คำสั่งใช้ในการสร้างตัว แปร

11 คำสั่งเกี่ยวกับการคำนวนทาง คณิตศาสตร์ 11 คำสั่ง คำสั่ง Byte Code (Hex) Size (Byte) จำนวน Argum ent คำอธิบาย +0B32 แสดงค่าตัวเลขที่ได้จาก การบวก -0C32 แสดงค่าตัวเลขที่ได้จาก การลบ *0D32 แสดงค่าตัวเลขที่ได้จาก การคูณ /0E32 แสดงค่าตัวเลขที่ได้จาก การหาร =0F32 แสดงค่าตัวเลขที่ได้จาก การเปรียบเทียบการ เท่ากับ ==1832 การกำหนดค่า >1032 แสดงค่าตัวเลขที่ได้จาก การเปรียบเทียบความ มากกว่า

12 คำสั่งเกี่ยวกับการคำนวนทาง คณิตศาสตร์ 11 คำสั่ง ต่อ คำสั่ง Byte Code (Hex) Size (Byte) จำนวน Argum ent คำอธิบาย <1132 แสดงค่าตัวเลขที่ได้จาก การเปรียบเทียบความ น้อยกว่า และ 1232 แสดงค่าตัวเลขที่ได้จาก การหาค่าตรรกะ ( และ ) หรือ 1332 แสดงค่าตัวเลขที่ได้จาก การหาค่าตรรกะ ( หรือ ) ไม่ 1421 แสดงค่าตัวเลขที่ได้จาก การหาค่าตรรกะ ( ไม่ )

13 คำสั่งเกี่ยวกับโครงสร้าง 3 คำสั่ง คำสั่ง Byte Code (Hex) Size (Byte) จำนวน Argum ent คำอธิบาย ถ้า 1552 เงื่อนไขถูก จะทำงาน ตามคำสั่ง ถ้าไม่ก็ 1663 เงื่อนไขถูก จะทำงาน ตามคำสั่ง 1, ไม่ถูก จะ ทำงานตามคำสั่ง 2 วนรอบ 1752 ทำงานซ้ำคำสั่งเดิม จนกว่าเงื่อนไขไม่ ถูกต้อง

14 Compiler ภาษา “ ไทย บอท ”  พัฒนาด้วยภาษา C++  จะทำการ Compile file ที่มี นามสกุล เป็น “.thb” เช่น test.thb  Compile ภาษาไทยบอท แล้วสร้าง Hex File สำหรับ ThaiBot Interpreter

15 ตัวอย่าง Compiler ภาษา “ ไทยบอท ”

16 Interpreter “ ภาษาไทยบอท ” สำหรับ PIC Microcontroller

17 ปัญหาที่พบ  ThaiBot Compiler มีจุดบกพร่อง, ทำงานผิดพลาด  ThaiBot Interpreter มีจุดบกพร่อง, ทำงานผิดพลาด  เนื้อที่ในหน่วยความจำของ MCU ไม่ เพียงพอ

18 เนื้อที่ในหน่วยความจำของ MCU ไม่เพียงพอ Features PIC16F8 72 PIC16F87 3 PIC16F87 6 FLASH Memory 2K4K8K Data Memory 128192368 EEPROM64128256 I/O Ports Ports A, B, C การแก้ไข เปลี่ยน PIC16F872 เป็น PIC16F876

19 คำถ าม


ดาวน์โหลด ppt A Simplified Robot Controlling Software Coe 2005-15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google